Vés enrere

infoUtil 2-5 1

Quina documentació ha d’aportar el client si té un familiar o una persona a càrrec amb una malaltia greu?

 1. Documentació que acrediti la malaltia greu particular:
  1. Document que acrediti que el titular no percep cap prestació per incapacitat.
  2. Historial clínic o informe mèdic actualitzat en què constin les patologies de l’assegurat, data del diagnòstic i evolució. Es pot obtenir al centre mèdic habitual o de manera on-line com a historial clínic digital al web corresponent a la comunitat autònoma de l’afectat.
  3. Document que certifiqui el parentiu en el cas que se sol·liciti el cobrament per malaltia greu del cònjuge, ascendent, descendent o persona que depengui de l’assegurat.
  4. Document oficial que acrediti si l’afectat és una persona que conviu en règim de tutela o acollida.
 2. Documentació necessària per poder autoritzar el pagament de la prestació:
  1. Fotocòpia del NIF, NIE, passaport o document identificatiu del país d’origen.
  2. Documentació acreditativa de la titularitat del compte de cobrament de la prestació.
  3. En cas de residir fora d’Espanya, es requereix un certificat fiscal emès per les autoritats competents per certificar la residència fiscal en un país diferent d’Espanya.
  4. Formulari FATCA, si té alguna vinculació amb els Estats Units d’Amèrica. Les persones físiques o jurídiques estatunidenques han d’emplenar el formulari W9, mentre que les persones físiques no estatunidenques (per renúncia a la nacionalitat o canvi de les circumstàncies de residència o domicili als EUA) han d’emplenar el model W8-BEN. A continuació es pot veure un exemple de tots dos formularis.
   description Formulari W8
   description Formulari W9
  5. Certificat de minusvàlua, si fos el cas
 3. Documentació opcional:
  1. Model 145 - Comunicació de dades al pagador, que recull les retencions sobre rendiments del treball. Exemple, a continuació.
   description Modelo 145