Publicador de continguts

null infoUtil 3-1-3 1

Quina documentació ha d’aportar el client per rescatar els seus estalvis per situació legal d’atur, amb o sense prestació per atur?

La documentació per a poder rescatar els estalvis per situació legal d'atur s'agrupa en els següents blocs:

 1. Documentació que acrediti la situació d'atur particular:
  1. Informe de Vida Laboral A continuació es pot veure un exemple
   description Vida Laboral
  2. Certificat actualitzat del SEPE o organisme competent com . Es pot veure un exemple a continuació:
   description Demanda d'ocupació
  3. Certificat expedit del SEPE o organisme competent acreditant el cobrament o no de prestacions contributives. A continuació es pot veure un exemple:
   description Esgotament Prestació
  4. Baixa d’autònoms o document  model 036 (declaració censal simplificada d’alta, modificació de baixa en el cens d’empresaris, professionals i retinguts) o documentació que acrediti la situació legal d’atur per a qualsevol dels següents supòsits contemplats dins l’article 208.1.1 i 2 de la LGSS: Document acreditatiu del motiu del cessament laboral facilitat per l’última empresa. A continuació s’adjunta un exemple:
   description Model-036
 2. Documentació necessària per a poder autoritzar el pagament de la prestació: Addicionalment, i depenent de la situació personal, és probable que es necessiti aportar els documents:
  1. Fotocòpia del NIF, NIE, passaport o document que identifiqui el país d’origen.

  2. Documentació acreditativa de la titularitat del compte de cobrament de la prestació.

  3. En el cas de residir fora d’Espanya, es requereix un certificat fiscal emès per les autoritats competents per certificar la residència fiscal en un país diferent d’Espanya

  4. Formulari FATCA, si té alguna vinculació amb els Estats Units d’Amèrica. Les persones físiques o jurídiques estatunidenques han d’emplenar el formulari W9, mentre que les persones físiques no estatunidenques (per renuncia a la nacionalitat o canvi de les seves circumstàncies de residència o domicili als EEUU) han d’emplenar el model W8-BEN. A continuació es pot veure un exemple de tots dos formularis:
   description Formulario W8  description Formulario W9

  5. Certificat de minusvàlua, si fos el cas

 3. Documentació opcional:
  1. Model 145 – Comunicació de dades al pagador, que reculli les retencions sobre rendiments del treball. A continuació es pot veure un exemple:. description Modelo 145