Publicador de continguts

null infoUtil 4 1

Quina documentació cal aportar per gestionar la prestació per defunció?

 1. Documentació que acrediti la defunció: :
  1. Certificat de defunció
  2. Addicionalment, en cas d’assegurances de risc:
   1. Certificat mèdic de la defunció.
   2. Historial clínic o informe mèdic que indiqui les causes de la defunció en què consten les patologies de l’assegurat, data de diagnòstic i evolució. Cal sol·licitar-lo als centres sanitaris que hagin tractat el difunt.
   3. En cas d’accident, diligències judicials completes, que incloguin l’autòpsia, l’informe toxicològic i l’atestat policial amb les causes i circumstàncies de l’accident, que s’obté al jutjat on s’hagin obert les diligències.
 2. Documentació que acrediti la condició de beneficiari:
  1. Designació expressa de beneficiaris

   Entre la documentació del contracte o contractes de VidaCaixa que tingués el difunt pot figurar un document signat en què el titular identifica les persones que tindran dret a rebre la prestació per defunció.

   Aquesta informació és complementària a la del testament i, per poder determinar correctament els hereus cal disposar de tots dos formularis. A continuació, es mostren alguns exemples.

  2. Testament / Últimes voluntats / Declaració hereus abintestat o Acta de notorietat. La declaració d’hereus o l’acta de notorietat només són necessaris si el difunt no ha fet testament o si es donen alguna de les condicions següents:
   1. S’ha declarat el testament nul per part dels tribunals.
   2. Els hereus que figuren al testament han mort abans del testador i no estava previst en el testament que fossin substituïts per altres persones.
   3. Quan no s’han nomenat hereus al testament.
  3. Opcionalment si la relació amb el difunt és pare/mare, fill/a, cònjuge es requereix el llibre de família
  4. En el cas de cònjuge, certificat de matrimoni expedit amb posterioritat a la defunció.
 3. Documentació necessària per poder autoritzar el pagament de la prestació:
  1. Fotocòpia del NIF, NIE, passaport o document identificatiu del país d’origen.
  2. Documentació acreditativa de la titularitat del compte de cobrament de la prestació.
  3. En cas de residir fora d’Espanya, es requereix un certificat fiscal emès per les autoritats competents per certificar la residència fiscal en un país diferent d’Espanya.
  4. Formulari FATCA, si té alguna vinculació amb els Estats Units d’Amèrica. Les persones físiques o jurídiques estatunidenques han d’emplenar el formulari W9, mentre que les persones físiques no estatunidenques (per renúncia a la nacionalitat o canvi de les circumstàncies de residència o domicili als EUA) han d’emplenar el model W8-BEN. A continuació es pot veure un exemple de tots dos formularis.
   description Formulari W8
   description Formulari W9
  5. Còpia de la liquidació de l’impost de successions en què estigui inclosa l’assegurança.
 4. Documentació opcional:
  1. Model 145 - Comunicació de dades al pagador, que recull les retencions sobre rendiments del treball. Exemple, a continuació.
   description Model 145