[F13] Com Comunicar un sinistre - Assegurances de vida

[F32][Servei al client] Com comunicar un sinistre - Assegurances de vida

Documentació en cas d’incapacitat absoluta permanent per malaltia

Situació en què l’assegurat està afecte a una Invalidesa permanent per a qualsevol tipus de feina derivada de malaltia.

Cal trametre a l’oficina tota la documentació següent:

 • Historial i/o Informe clínic en el qual es determinin:
  • Orígens, data exacta de diagnòstic i evolució, així com possibles antecedents amb les seves dates de diagnòstic.
  • Tractaments seguits.
  • Que s’hi evidenciï l’estat d’invalidesa absoluta i permanent per a qualsevol tipus de feina.
 • Informe de la Unitat Mèdica de Valoració d’Incapacitats (UMVI) de la Seguretat Social, Ministeri d’Afers Socials o un altre organisme competent.
 • En el cas que no hi hagi Resolució de la Incapacitat per part d’un Organisme Competent:
  • A l’historial clínic, hi haurà de constar també l’evolució i estat actual i indicació de la possibilitat de recuperació i seqüeles definitives.

Documentació en cas de defunció de l’assegurat per malaltia

Cal trametre a l’oficina tota la documentació següent:

 • Certificat Literal de defunció de l’assegurat.
 • Certificat mèdic i/o Historial clínic del metge que hagi assistit l’assegurat, indicant-hi origen, data exacta de diagnòstic i evolució de la/es malaltia/es.

Documentació en cas de Defunció de l’assegurat per Accident (causa externa, sobtada i violenta aliena a la voluntat de l’assegurat)

Cal trametre a l’oficina tota la documentació següent:

 • Certificat Literal de defunció de l’assegurat.
 • Diligències policials i/o judicials practicades en l’accident.
 • Autòpsia i Anàlisi toxicològica si s’haguessin dut a terme.

DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL acreditativa de la condició de beneficiari que cal aportar si s’accepta el sinistre en cas de defunció de l’assegurat

 • Fotocòpia del DNI dels beneficiaris.
 • Fotocòpia del Llibre de Família si els beneficiaris són cònjuge, fills o pares. En cas contrari, justificant de la personalitat i, si escau, dels drets dels beneficiaris.
 • Certificat d’Actes d’Últimes Voluntats.
 • Fotocòpia del Testament en cas d’haver-se atorgat després de la designació de beneficiaris a la pòlissa.
 • Presentació o Liquidació de l’Impost sobre Successions i Donacions (aquest últim requisit s’aportarà un cop la Companyia hagi confirmat el pagament de la prestació i així li ho sol·liciti).