[F13] Cobertura de riscos extraordinaris

[F32][Servei al client] Com comunicar un sinistre - Cobertura de riscos extraordinaris

COBERTURA DE RISCOS EXTRAORDINARIS PEL CONSORCI DE COMPENSACIÓ D'ASSEGURANCES

La Resolució de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions del 28 de març de 2018 estableix el contingut de la Clàusula d'indemnització pel Consorci de Compensació d'Assegurances de les pèrdues derivades d'esdeveniments extraordinaris en assegurances de persones, que consta en determinades pòlisses de la nostra entitat.

Més endavant podeu consultar la redacció d'aquesta clàusula.

En què consisteix la cobertura del Consorci de Compensació d'Assegurances per pèrdues derivades d'esdeveniments extraordinaris?

Una de les funcions del Consorci de Compensació d'Assegurances consisteix a indemnitzar els titulars d'assegurances de persones per les pèrdues que pateixin com a conseqüència de determinats esdeveniments extraordinaris, sempre que hi concorrin els requisits legalment establerts.

Quins esdeveniments extraordinaris cobreix el Consorci de Compensació d'Assegurances?

  • Els següents fenòmens de la natura: terratrèmols i sismes submarins; inundacions extraordinàries, incloses les produïdes per embats de mar; erupcions volcàniques; tempesta ciclònica atípica (incloent-hi els vents extraordinaris de ratxes superiors a 120 km/h i els tornados); i caigudes de cossos siderals i aeròlits.
  • Els ocasionats violentament com a conseqüència de terrorisme, rebel•lió, sedició, motí i tumult popular.
  • Fets o actuacions de les Forces Armades o de les Forces i Cossos de Seguretat en temps de pau.

Quines són les vies de comunicació amb el Consorci de Compensació d'Assegurances?
La comunicació dels danys i l'obtenció de qualsevol informació relativa al procediment i a l'estat de tramitació dels sinistres es podrà fer:

  • Mitjançant trucada al Centre d'Atenció Telefònica del Consorci de Compensació d'Assegurances (900 222 665 o 952.367.042).
  • A través de la pàgina web del Consorci de Compensació d'Assegurances (www.consorseguros.es).

 

Aquesta informació té caràcter purament informatiu i és susceptible d'experimentar modificacions. VidaCaixa, S.A.U. d'Assegurances i Reassegurances no assumeix cap responsabilitat derivada de la informació publicada.

> Clàusula d'indemnització pel Consorci de Compensació d'Assegurances de les pèrdues derivades d'esdeveniments extraordinaris en assegurances de persones.