Publicador de continguts

Glossari

Lesió corporal que deriva d'una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la voluntat de l'assegurat.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (1 Vot)

Increment de capitals assegurats o garanties contractades respecte a allò que s'ha previst i acordat amb anterioritat per part del prenedor i l'assegurador.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (1 Vot)

Persona jurídica que assumeix el pagament de les prestacions convingudes dins de les condicions pactades si es produeix l'esdeveniment el risc del qual és objecte de cobertura.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (1 Vot)

Contracte pel qual l'assegurador s'obliga, mitjançant el cobrament d'una prima i per al cas que es produeixi l'esdeveniment el risc del qual és objecte de cobertura, a indemnitzar, dins dels límits pactats, el dany produït a l'assegurat o a satisfer un capital, una renda o altres prestacions convingudes.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (1 Vot)

Modalitat d'assegurança que calcula la indemnització segons el que costa adquirir de nou els béns danyats, sense aplicar-hi cap descompte per antiguitat i/o desgast.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (1 Vot)

Modalitat d'assegurança per la qual queden cobertes, en un mateix contracte, un grup de persones amb alguna característica comuna i que no s'ha creat amb el propòsit del seu assegurament.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (1 Vot)

Modalitat d’assegurança en què l’assegurador s’obliga, mitjançant el cobrament de la prima estipulada i dins dels límits legals i contractuals, a satisfer al beneficiari un capital, una renda o altres prestacions convingudes, en cas de mort o bé de supervivència de l’assegurat, o dels dos fets conjuntament.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (1 Vot)

Persona física sobre la qual s’estipula l’assegurança o que és titular dels béns assegurats.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (1 Vot)

Persona/es física/ques o jurídica/ques amb dret a percebre la prestació o indemnització derivada de les cobertures que hagin estat contractades.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (1 Vot)

Persona física amb dret a percebre la prestació, n’hagi estat o no partícip.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (1 Vot)

Document subscrit pel partícip conjuntament amb el promotor del pla, la gestora i la dipositària, pel qual es formalitza la contractació d’un pla de pensions.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (1 Vot)

Quantitat fixada en cadascuna de les cobertures de la pòlissa que s’han contractat, que constitueix el límit màxim de la indemnització a pagar per tots els conceptes en cas de sinistre.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (1 Vot)

Període de temps durant el qual totes o alguna de les cobertures de la pòlissa no tenen efectivitat.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (1 Vot)

Supòsit en el qual, amb previ acord entre diverses asseguradores i el prenedor, concorren dues o més entitats asseguradores en la cobertura del mateix interès, risc i temps. Llevat de pacte en contrari, cada assegurador està obligat al pagament de la cobertura i prestació que assegura en proporció a la seva quota respectiva.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (1 Vot)

Òrgan format per representants del promotor, dels partícips i, si escau, dels beneficiaris, que s’encarrega de supervisar el funcionament i execució d’un pla de pensions.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (1 Vot)

Conjunt de clàusules que recullen aquells aspectes que s’apliquen en particular a una determinada modalitat de contractació i que no afecten la resta. Poden complementar, ampliar o derogar clàusules previstes en les condicions generals de la pòlissa.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Conjunt de clàusules que recullen les condicions bàsiques de la relació contractual aplicables als contractes de la mateixa modalitat.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Conjunt de clàusules que recullen les dades i pactes particulars de cada contracte.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Organisme de dret públic amb personalitat jurídica pròpia. Fa front a les conseqüències econòmiques dels danys a les persones i a les coses causats pels sinistres derivats de riscos extraordinaris i altres riscos obligatoris no coberts per altres entitats, els quals es determinen en el seu Estatut Legal.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Document que conté les condicions de l’assegurança. Està compost, de manera inseparable, per les condicions generals, les particulars i, si escau, les especials i/o els butlletins d’adhesió, així com pels suplements que modifiquin o complementen els anteriors.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Perjudicis que es deriven directament d’un dany personal o material cobert per la pòlissa.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Destrucció o deteriorament de béns mobles o immobles.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Lesió corporal o mort causada a persones físiques.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Aquella data en què el contracte quedarà extingit pel fet d’haver transcorregut el termini convingut en aquest.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Entitats o experts independents de reconegut prestigi a la decisió dels quals se sotmetran les reclamacions relatives a assegurances que formulin els beneficiaris de l’assegurança, assegurats, beneficiaris, tercers perjudicats i drethavents contra l’entitat asseguradora de la pòlissa.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Entitats o experts independents de reconegut prestigi a la decisió dels quals se sotmetran les reclamacions relatives a plans de pensions individuals que formulin els partícips i beneficiaris o els seus drethavents contra les entitats promotores gestores o les seves dipositàries.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Descompte aplicat sobre la prima d'operacions d'assegurança.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Dependència de l’habitatge destinada al desenvolupament d’una professió liberal i independent per part de l’assegurat o d’alguna de les persones que conviuen amb ell.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Òrgan directiu i de control de l’activitat d’assegurances i fons de pensions, dependent del Ministeri d’Economia.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Còpia de la pòlissa o d’un altre document, emesa per l’assegurador en cas de pèrdua o destrucció de l’original, i que té el mateix valor que aquest.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Període de validesa de la pòlissa.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Moment a partir del qual les cobertures de la pòlissa comencen a tenir vigència, en les condicions establertes al contracte.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Persona jurídica que assumeix el pagament de les prestacions convingudes dins de les condicions pactades si es produeix l’esdeveniment el risc del qual és objecte de cobertura.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

És aquella societat anònima que, amb prèvia autorització administrativa, té com a objecte social i activitat exclusius l'administració de fons de pensions. Les entitats asseguradores poden ser entitats gestores sense necessitat que l'objecte social i l'activitat siguin exclusius.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Persona jurídica que insta i participa en la constitució d’un fons de pensions.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Qualsevol empresa, societat, entitat, corporació, associació o sindicat que promogui la creació o participi en el desenvolupament del pla de pensions.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Devolució o reembors, total o parcial, de la prima percebuda per l’assegurador.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Patrimoni sense personalitat jurídica creat amb l’única finalitat d’executar plans de pensions.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Cobertures addicionals respecte a l’assegurança de vida principal que l’assegurador ofereix al prenedor o a l’assegurat.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Grau d’incapacitat que, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, requereix l’assistència d’una altra persona per dur a terme els actes més elementals de la vida, com ara vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Persona física o jurídica que succeeix el finat en els béns, obligacions, drets i accions, ja sigui en tot o en part.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Compensació econòmica de l’assegurança que té com a finalitat rescabalar l’assegurat per uns danys patits coberts per la pòlissa.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Situació física d’una persona de caràcter irreversible, l’origen de la qual no és imputable a la seva voluntat, i que li impedeix del tot i de manera permanent desenvolupar qualsevol relació laboral o activitat professional.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Situació física d’una persona de caràcter irreversible, que s’origina a conseqüència d’un accident, que li impedeix del tot desenvolupar qualsevol relació laboral o activitat professional.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Trasllat dels drets consolidats o econòmics d’un pla de pensions o de previsió a un altre pla de pensions o de previsió.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

És l’element que es troba exposat al risc cobert per la pòlissa.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Totes aquelles prestacions i deures que ha de complir l’assegurador respecte a un determinat contracte d’assegurança.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Totes aquelles prestacions i deures que ha de complir l’assegurat respecte a un determinat contracte d’assegurança.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Totes aquelles prestacions i deures que ha de complir el prenedor respecte a un determinat contracte d’assegurança.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Persona física en l'interès de la qual es crea el pla de pensions, independentment de si fa aportacions o no.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Adquisició de validesa jurídica del contracte mitjançant el consentiment de les parts.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Període de temps que hi ha entre la data d’inici i la data de finalització de la cobertura.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Espai de temps que hi ha entre la constitució del contracte i l’inici del període de meritació.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Moment en què es percep el capital assegurat o durant el qual es cobra la prestació.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

És una assegurança d’estalvi i previsió amb cobertures i prestacions, límits d’aportacions i tractament fiscal anàlegs als dels plans de pensions, el règim de la qual s’estableix en la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Contracte pel qual s'atorga, a les persones a favor del qual constitueix, un dret a percebre rendes o capitals per jubilació, supervivència, incapacitat permanent i mort, així com una obligació de contribuir-hi.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Plans en què el promotor és qualsevol associació o sindicat i els partícips són els seus associats, membres o afiliats.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Plans en què el promotor és qualsevol empresa, societat, corporació o entitat i els partícips són els empleats d’aquestes.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Plans individuals o associats en els quals una entitat financera ofereix als partícips una garantia individualitzada, referida a l'obtenció d'un determinat valor del dret constituït en una data determinada.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Plans en què el promotor és una entitat de caràcter financer amb persones físiques com a partícips.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Persona física o jurídica que, juntament amb l’assegurador, subscriu el contracte.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Dret econòmic dels beneficiaris del pla de pensions com a resultat de l’esdeveniment d’una contingència coberta pel pla.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Capital o renda objecte de pagament per part de l’assegurador al beneficiari, en les condicions previstes al contracte.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Preu de l’assegurança.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Document que conté les condicions de l’assegurança. Està compost, de manera inseparable, per les condicions generals, les particulars i, si escau, les especials i/o els butlletins d’adhesió, així com pels suplements que modifiquin o complementen els anteriors.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (1 Vot)

Relació de preguntes fixades per l’assegurador i referents a la salut de l’assegurat per valorar el risc.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Modificació del contracte per la qual el prenedor queda alliberat del pagament de primes –o deixa de pagar-les–, amb la consegüent disminució de la quantia de les prestacions assegurades.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Pacte pel qual, mitjançant el pagament d’una prima, si l’assegurat d’una renda mor durant el període de meritació d’aquesta, una altra persona, prèviament establerta al contracte, té dret a cobrar la renda de manera total o parcial –condicionada a la seva supervivència–, i en els termes i condicions establerts a la pòlissa.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Document en què es plasma una modificació de la pòlissa. Aquest document passa a formar part de la mateixa pòlissa.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Informe estadístic utilitzat pels asseguradors per calcular la probabilitat de mort o supervivència d’una persona a una edat determinada.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Modalitat d’assegurança de vida en la qual el prenedor assumeix el risc de la inversió.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

És la data en què el contracte queda extingit pel fet d’haver transcorregut el termini convingut en aquest.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Territori geogràfic en el qual tenen vigència les garanties de l'assegurança i que es descriu a la pòlissa.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

VidaCaixa Preguntas

Tens alguna pregunta que no estigui aquí?