[F13] Com Comunicar un sinistre - Plans de pensions i previsió

[F32][Servei al client] Com comunicar un sinistre - Planes de pensions i previsió

Prestació per jubilació

Per al cobrament de la prestació, cal remetre a l’oficina la documentació següent:

Jubilació per la Seguretat Social o altres organismes

Resolució on consti la data d’efectes econòmics de la prestació.

 

Sense accés a la jubilació

Per al cobrament de la prestació, cal remetre a l’oficina la documentació següent:

 • Informe de vida laboral (l’emet l’INSS)
 • Fotocòpia DNI

Prestació per invalidesa

Per al cobrament de la prestació, cal remetre a l’oficina la documentació següent:

 • Resolució de la invalidesa

Prestació per defunció

Per al cobrament de la prestació, cal remetre a l’oficina la documentació següent:

 • Certificat de defunció
 • Testament i últimes voluntats
 • Designació expressa de beneficiaris
 • Documentació relativa a beneficiaris

Malaltia greu

Per al cobrament de la prestació, cal remetre a l’oficina la documentació següent:

 • Certificat mèdic de l’INSS o entitat concertada.
 • Certificat oficial de no permetre prestació per incapacitat permanent en qualsevol dels seus graus.
 • Escrit del partícip on consti que la malaltia li suposa una disminució de les seves rendes per augment de despeses o reducció d’ingressos.
 • En el cas que se sol·liciti per malaltia greu del cònjuge, descendents o ascendents, document oficial que acrediti parentiu.

Atur de llarga durada

Per al cobrament de la prestació, cal remetre a l’oficina la documentació següent:

Última relació laboral compte d’altri

 • Informe de Vida Laboral (acreditant l’absència d’ocupació durant els últims 12 mesos).
 • Certificat de “demanda en alta” a l’INEM.
 • Certificat segons el qual no percep prestació d’atur a nivell contributiu (document expedit per l’INEM).
 • Carta signada pel titular del Pla de Pensions on reconeix trobar-se en situació d’atur i expressa el seu desig de cobrar el Pla de Pensions.
 • Document que acrediti que el partícip es troba en situació legal d’atur d’acord amb l’art. 208 de la LGSS, situació que haurà de ser acreditada segons el supòsit del cessament de l’última relació laboral del titular del pla.

Última relació laboral compte propi

 • Certificat actualitzat de l’Institut Nacional d’Ocupació (INEM) o organisme públic competent, com a demandant d’ocupació durant un període mínim de 12 mesos.
 • Carta signada pel titular del Pla de Pensions on reconeix trobar-se en situació d’atur i expressa el seu desig de cobrar el Pla de Pensions.
 • Informe de Vida Laboral actualitzat.

Així mateix, en el cas que la cotització hagués estat en una mutualitat, caldrà aportar:

 • Certificat d’alta i baixa en la mutualitat corresponent.
 • Certificat acreditatiu de la mutualitat segons el qual no hi fa aportacions.

Plans de Previsió Individual

 • Informe de Vida Laboral.
 • Certificat de “demanda en alta” a l’INEM o organisme públic substitutori.
 • Carta signada pel soci on reconeix trobar-se en situació d’atur i expressa el seu desig de rescatar l’EPSV.
 • En el cas de treballadors per compte propi, el Soci haurà d’aportar la corresponent baixa en l’Impost sobre Activitats Econòmiques i en el Règim de Seguretat Social o Institució anàloga corresponent.