[F13] Canal de consultas y denuncias

[F32] Canal de consultas y denuncias

Canal de consultes i denúncies

VidaCaixa disposa d’un Canal de consultes i denúncies, essencial en la prevenció i correcció de possibles incompliments normatius, així com de les pautes de comportament definides en el seu Codi Ètic i altra normativa interna vinculada. Pots accedir al canal per aquí

El Canal de consultes i denúncies es posa a disposició dels Consellers, Empleats, Mediadors i Proveïdors de VidaCaixa, per tal de facilitar la comunicació confidencial i àgil sobre possibles consultes i irregularitats amb potencial transcendència ètica o penal que pugui advertir en el desenvolupament de la seva activitat professional a VidaCaixa.

Finalment volem agrair-te la utilització del Canal, amb això demostra el compromís amb els valors i principis ètics d'actuació de VidaCaixa, amb què es genera la confiança necessària per operar en el mercat.

> Motius d’inadmissió de les consultes

VidaCaixa ha establert una sèrie de criteris d’admissibilitat de les consultes. D’acord amb aquests criteris, NO s’admetran:

 1. Consultes realitzades per col·lectius diferents dels previstos (Consellers, Empleats, Mediadors i Proveïdors). Per tant, no s’admetran consultes que provinguin d’ex-empleats de VidaCaixa o de clients.
 2. Consultes presentades per persona interposada (p. ex., Persona de RH que consulta en nom d’un empleat).
 3. Consultes col·lectives (p. ex., Empleat que envia consulta en nom seu i d’altres empleats, pel fet que l’objecte de la consulta afecta tots ells).
 4. Consultes genèriques (p. ex., ‘Voldria saber si la conducta x es contrària a la normativa interna’).
 5. Consultes relatives a fets que es trobin en seu judicial.

> Motius d’inadmissió de les denúncies

VidaCaixa ha establert una sèrie de criteris d’admissibilitat. D’acord amb aquests criteris, NO s’admetran:

 1. Denúncies realitzades per col·lectius diferents dels previstos (Consellers, Empleats, Mediadors i Proveïdors). Per tant, no s’admetran denúncies que provinguin d’ex-empleats de Vida Caixa o de clients i, en aquest darrer cas, el Servei d’Atenció al Client serà el conducte adequat.
 2. Denúncies relatives a conductes de tercers que no siguin Consellers, Empleats, Mediadors o Proveïdors, tret de les denúncies vinculades a la categoria ‘Abús de mercat’, en què també seran admeses les denúncies sobre operativa de clients.
 3. Denúncies presentades per persona interposada (p. ex., Director denuncia en nom d’un empleat del seu equip).
 4. Denúncies col·lectives (p. ex., Denúncia d’un col·lectiu d’empleats).
 5. Denúncies no fundades en sospites o indicis racionals (p. ex., ‘L’actuació de la persona X em sembla sospitosa, em fa dubtar de la seva adequació a la normativa interna’).
 6. Denúncies genèriques per no incloure el conjunt de dades que es consideren mínimes per a les denúncies: conductes realitzades, data/es en què van tenir lloc els fets, centre/s implicats i tipologia de normativa incomplerta (p. ex., ‘Un company du a terme males pràctiques de comercialització amb alguns clients’).
 7. Denúncies sobre fets no denunciables per no suposar cap il·lícit o incompliment ètic.
 8. Denúncies relatives a fets que es trobin en seu judicial.
 9. Denúncies que mostrin mala fe de forma manifesta (p. ex., Denúncia presentada diverses vegades amb un relat diferent dels fets).