T’hem modificat la periodicitat del pagament de la prima en el producte
Hola, :Et confimem que t’hem modificat la periodicitat del pagament de la prima en l’assegurança de vida .
 
 
En els pròxims dies rebràs la notificació amb les noves condicions al teu canal habitual.
 
A VidaCaixa et volem agrair la confiança i et recordem que estem totalment a la teva disposició per al que et calgui.
 
 
VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A-58333261 i domicili al passeig de la Castellana, 189, plantes 1a i 2a, 28046 Madrid (Espanya), com a responsable del tractament, tractarà les dades personals facilitades o qualsevol dada addicional que es generi durant la vigència del contracte amb la finalitat de gestionar el contracte en els termes que s’estableixin en els condicionats de cada producte i en la normativa sectorial i també per complir les obligacions normati-ves que siguin aplicables. La base jurí dica del tractament és l’ execució i manteniment del contracte i el compliment de les obligacions legals corresponents. No se cediran dades a tercers, llevat que es requereixi legalment o que calgui per executar el contracte. Quan hagi finalitzat la vigència del contracte, les dades es conservaran (tal com indica la normativa) als únics efectes de complir les obligacions legals requerides i per a la formulació exercici o defensa de reclamacions, durant el termini de prescripció de les accions derivades del contracte. El titular de les dades pot exercir els drets en matèria de protecció de dades adreçant-se per escrit a VidaCaixa (refer&eagrave;ncia DRETS RGPD) a la seva seu social, situada al passeig de la Castellana, 189, 28046 Madrid, a l’adreça següent: https://www.vidacaixa.es/ca/privacitat o enviant un missatge de correu electrònic a l’adreça de correu electrònic delegado.proteccion.datos@caixabank.com. Igualment, pot adreçar les reclamacions a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). Finalment, pot consultar la informació addicional del tractament de les dades personals i també les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades a https://www.vidacaixa.es/ca/privacitat/.

, és una assegurança de vida de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances. Mediador: CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A08663619 i domicili social al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València. Inscrit en el Registre de Distribuïdors d’Assegurances i Reassegurances de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Té contractada l’assegurança de responsabilitat civil professional corresponent per cobrir les responsabilitats que poguessin sorgir per negligència professional, d’acord amb la legislació vigent. En pot obtenir més informació a la seva pàgina web.