Hola, :

Amb relació al producte i número de contracte , et volem informar dels acords següents adoptats per unanimitat en l’assemblea general ordinària i extraordinària de GeroCaixa Privada Pensions, EPSV Associada que va tenir lloc el 24 d’abril de 2023, de forma presencial al domicili social, a les 11.00 hores en primera convocatòria::
 
 
Aprovació dels comptes anuals auditats i de l’informe de gestió de l’exercici tancat el 31 de desembre de 2022.
 
Aprovació de la gestió de la Junta de Govern.
 
Pots consultar l’informe de gestió de GeroCaixa Privada Pensions, EPSV Associada al web de VidaCaixa a l’enllaç següent: https://www.VidaCaixa.es/ca/atencion-al-cliente/informacion-planes-prevision-social-asociados.

Continuem al teu costat per al que et calgui.
 
 
VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A-58333261 i domicili al passeig de la Castellana, 189, plantes 1a i 2a, 28046 Madrid (Espanya), com a responsable del tractament, tractarà les dades personals facilitades o qualsevol dada addicional que es generi durant la vigència del contracte amb la finalitat de gestionar el contracte en els termes que s’estableixin en els condicionats de cada producte i en la normativa sectorial i també per complir les obligacions normatives que siguin aplicables. La base jurídica del tractament és l’execució i manteniment del contracte i el compliment de les obligacions legals corresponents. No se cediran dades a tercers, llevat que es requereixi legalment o que calgui per executar el contracte. Quan hagi finalitzat la vigència del contracte, les dades es conservaran (tal com indica la normativa) als únics efectes de complir les obligacions legals requerides i per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, durant el termini de prescripció de les accions derivades del contracte. El titular de les dades pot exercir els drets en matèria de protecció de dades adreçant-se per escrit a VidaCaixa (referència DRETS RGPD) a la seva seu social, situada al passeig de la Castellana, 189, 28046 Madrid, a l’adreça següent: https://www.VidaCaixa.es/ca/privacitat o enviant un missatge de correu electrònic a l’adreça de correu electrònic delegado.proteccion.datos@caixabank.com. Igualment, pot adreçar les reclamacions a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). Finalment, pot consultar la informació addicional del tractament de les dades personals i també les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades a https://www.VidaCaixa.es/ca/privacitat/.

El és un pla de previsió social associat integrat a GeroCaixa Privada Pensions, EPSV Associada. VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A-58333261, és soci promotor de GeroCaixa Privada Pensions, EPSV Associada i l’entitat encarregada de gestionar i administrar el patrimoni afecte als seus plans de previsió social. CaixaBank, SA, entitat col·laboradora de VidaCaixa, n’és l’entitat comercialitzadora, i Cecabank, SA, l’entitat dipositària. Pots consultar la documentació d’informació general d’aquest pla a www.CaixaBank.cat o a la teva oficina.