Menú de navegació

Publicador de continguts

[F38][NdP-147] La previsió social complementària és clau per reformar el sistema de pensions

La previsió social complementària és clau per reformar el sistema de pensions

BARCELONA, 19 DE d’octubre DE 2011
  • Compartir
Després de la gran acollida en les seves edicions anteriors, avui s’ha celebrat el 4t Fòrum de Comissions de Control, promogut pel Pla de Pensions d’Empleats de “la Caixa” i patrocinat per VidaCaixa Previsió Social, en un moment en què el debat sobre la reforma i el futur de les pensions és de màxima actualitat.

Conclusions del 4t Fòrum de Comissions de Control

El debat del Fòrum s’ha estructurat al voltant de tres temes: la reforma de les pensions, la inversió socialment responsable i la gestió d’inversions en plans de pensions, en la conjuntura econòmica actual.

La IV edició del Fòrum ha comptat amb més de 300 assistents, entre els quals membres de comissions de control de plans de pensions, representants d’empreses, organitzacions patronals i sindicats.

Gràcies al sistema de votació digital s’ha pogut conèixer a l’instant l’opinió del públic en cadascuna de les sessions.

Barcelona, 19 d'octubre de 2011

Després de la gran acollida en les seves edicions anteriors, avui s’ha celebrat el 4t Fòrum de Comissions de Control, promogut pel Pla de Pensions d’Empleats de “la Caixa” i patrocinat per VidaCaixa Previsió Social, en un moment en què el debat sobre la reforma i el futur de les pensions és de màxima actualitat.

L’objectiu del Fòrum, que ha comptat amb l’assistència de més de 300 persones, és oferir a la societat en general i al sector financer i empresarial en particular, una plataforma de comunicació i diàleg sobre els plans i fons de pensions d’ocupació i sobre la previsió social empresarial a Espanya.

En la inauguració de la jornada, Antonio Trueba, Sotsdirector General Comercial de VidaCaixa Grup, ha manifestat que “com a conseqüència dels canvis del model de benestar que es donaran a Europa i que ja s’estan donant a Espanya, és més urgent que mai trobar solucions viables a la cobertura del poder adquisitiu futur de les persones grans”.

Reforma Pública del Sistema de Pensions

La quarta edició del Fòrum s’ha desenvolupat al voltant de tres sessions: El primer panel de ponents s’ha estructurat sota el títol: “Reforma Pública del Sistema de Pensions”. En aquesta sessió, s’ha destacat que actualment hi ha un acord, pràcticament generalitzat, al voltant de la idea que el sistema públic de pensions requereix reformes contínues perquè sigui sostenible, malgrat que hi hagi diversitat d’opinions en les mesures que cal prendre per dur a terme aquesta reforma.

Durant la sessió s’ha afirmat que, si bé hi pot haver tensions en el sistema públic de pensions, aquestes no ens han de preocupar a curt termini perquè la suficiència es pot garantir a través d’altres ingressos fiscals. El més important és la sostenibilitat a llarg termini i, sobretot, l’adequació de les pensions a un nivell digne.

Com a conclusions d’aquesta sessió destaquen que cal avançar cap a un model integrat entre el sistema públic i el privat, i que les solucions per als sistemes de pensions de cada país s’han d’aplicar en funció de les característiques pròpies de cada estat i no de manera global.

En aquesta quarta edició del Fòrum s’han formulat una sèrie de preguntes després de cada sessió, mitjançant un sistema de vot digital, que han permès conèixer l’opinió del públic. En aquest sentit, davant la pregunta sobre si la reforma del sistema de pensions era suficient, el 73% de l’aforament ha contestat que “és un primer pas que requerirà ajustaments futurs”. Davant la qüestió de com es considera el sistema de pensions espanyol en comparació amb la resta de països desenvolupats, el 44% opina que “cal que la previsió social complementària hi sigui present de manera obligatòria”.

Inversió Socialment Responsable

La segona sessió s’ha desenvolupat sota l’epígraf “Inversió Socialment Responsable (ISR)” i ha posat de manifest les diverses tipologies d’inversions que estan lligades amb la ISR, com ara les microfinances, la inversió d’impacte i, també, la possibilitat d’invertir en empreses de capital risc que tenen en compte en els seus projectes els impactes socials que aquests poden tenir.

En aquesta sessió s’ha conclòs que la inversió socialment responsable passa per tres fases: identificar el valor, la creació d’aquest valor i la seva posterior realització. Davant la pregunta efectuada als assistents sobre si acceptarien a priori una rendibilitat a curt termini inferior a la del mercat que estigués justificada per una política activa de la seva gestora en ISR, el 45% ha respost afirmativament.

El debat ha finalitzat amb la idea que la ISR, tot i que es tracta d’inversions d’interès, no disposa dels instruments financers necessaris perquè les grans gestores puguin destinar els seus recursos a aquestes inversions.

Gestió d’Inversions en Plans de Pensions

Finalment, ha tingut lloc el panel denominat “Gestió d’inversions en plans de pensions”. En aquesta sessió s’ha discutit sobre la necessitat de dur a terme una gestió amb un seguiment més gran en índexs fonamentals i evitar, d’aquesta manera, les fluctuacions dels índexs de mercat que sorgeixen en aquest període d’inestabilitat financera. Així mateix, s’ha recalcat la necessitat que el partícip pugui decidir lliurement sobre les seves inversions destinades a cobrir la pròpia jubilació.

En les preguntes llançades al públic, un 39% ha respost que el partícip ha de tenir potestat per decidir sobre totes les seves inversions.

Acte de cloenda

Els encarregats de clausurar el Fòrum han estat Tomàs Muniesa, Vicepresident Executiu i Conseller Delegat de VidaCaixa Grup, i Albert Carreras, Secretari d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

Tomàs Muniesa ha declarat que “hi ha un convenciment molt ampli en la societat pel que fa a la necessitat de reformar el sistema de pensions. Per fer-ho, cal que tots els agents involucrats s’esforcin per acostar posicions i aconseguir un gran pacte d’Estat que permeti efectuar les modificacions necessàries en el sistema per fer-lo més just, tot mantenint-ne l’essència i les principals virtuts”.

Albert Carreras ha clausurat el Fòrum declarant que “els plans de pensions són una bona alternativa per complementar les pensions públiques, garanteixen una millor qualitat de vida i autonomia de les classes passives, i compensen els vaivens derivats de la conjuntura econòmica i demogràfica del nostre país”.

Les ponències d’aquest 4t Fòrum de Comissions de Control estaran disponibles a www.forocomisionescontrol.net.

Descarregar la nota de premsa