[F13] Fusio assegurances

Informació sobre la Fusió entre SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances (societat absorbent), i Aresa Seguros Generales, SA (societat absorbida)

[F32][Informació corporativa - Anuncis oficials] Informació fusió SegurCaixa Adeslas, Reassegurances i Aresa Seguros Generales

 1. Projecte comú de fusió.
 2. Informe d’administradors sobre el projecte de fusió.
 3. Informe d’expert independent.
 4. Comptes anuals i informe de gestió dels tres últims exercicis, juntament amb l’informe d’auditors corresponent.
  1. SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances
   1. Com. Aut. SegurCaixa 2009 Informe d’auditoria i gestió
   2. Com. Aut. SegurCaixa Adeslas 2011 Informe d’auditoria i gestió
   3. Com. Aut. VidaCaixa Adeslas 2010 Informe d’auditoria i gestió
  2. Aresa Seguros Generales, S.A.
   1. Com. Aut. Aresa 2010
   2. Com. Aut. Aresa 2011 (Informe d’auditoria i informe de gestió)
   3. Com. Aut. Aresa 2009
   4. Informe auditoria Aresa 2010
   5. Informe auditoria 2009
 5. Balanç de fusió de cadascuna de les societats que es fusionen (coincident amb l’últim balanç anual aprovat).
  1. Balanç Com. Aut. Aresa 2011
  2. Balanç SegurCaixa Adeslas 2011
 6. Estatuts Socials vigents de les dues societats.
  1. SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances
  2. Aresa Seguros Generales, S.A.
   1. Aresa Rectificació i refosa d’estatuts
   2. Aresa Acords Socials Administradors Transformació d’Auditors
   3. Aresa Canvi de Domicili
   4. Aresa Reducció i augment de capital
   5. Aresa Modificació d’estatuts
   6. Aresa Modificació d’estatuts Canvi d’or. d’administració
   7. Aresa Modificació de l’article 25 dels estatuts
 7. Text íntegre dels Estatuts de la societat absorbent i modificacions estatutàries que cal introduir a conseqüència de la fusió.
  1. Modificació de l’article 5
  2. SCA EP 2764 Protocol•lització d’Acords Socials inscrita
 8. Identitat dels administradors de les societats que participen en la fusió i data des de la qual ocupen els càrrecs respectius.
  1. Administradors Aresa
  2. Administradors SCA