[F13] Marc d'Inversió Socialment Responsable

[F32] Políticas de inversión socialmente responsable

La inclusió de criteris ASG (Ambientals, Socials i de Governança) i la seva integració en la gestió de les inversions, poden tenir un efecte favorable en els resultats financers a llarg termini de les empreses i contribuir a un major progrés econòmic i social.

Per això, i d'acord amb la missió i els valors del Grup CaixaBank, VidaCaixa pren en consideració els criteris d'inversió socialment responsable en la gestió de les seves inversions, basant-se en els principis d'inversió sostenible i de transparència en la gestió.

Integrem els factors ASG seguint com a referència principal els criteris de PRI (Principis d'Inversió Responsable impulsats per Nacions Unides, als quals ens vam adherir el 2009).

Així mateix, la nostra gestió de les inversions pren en consideració la Política de Drets Humans de VidaCaixa, que estableix el nostre compromís de respectar les declaracions internacionals:

  • La Carta Internacional de Drets Humans de les Nacions Unides, que inclou la Declaració Universal de Drets Humans.
  • La Declaració de l'OIT (Organització Internacional del Treball) relativa als principis i drets fonamentals en el treball.
  • Els Principis Rectors sobre les Empreses i els Drets Humans de les Nacions Unides.
  • Les Línies Directrius de l'OCDE per a empreses multinacionals.
  • El Pacte Mundial de Nacions Unides.

La integració dels criteris ASG en la gestió de les inversions com a principi d'actuació és compatible amb l'establiment, en el cas que es consideri oportú, de criteris d'exclusió de certs actius de la cartera d'inversió. Amb caràcter general, VidaCaixa manifesta la seva oposició a la inversió en empreses o Estats que incorrin en pràctiques reprovables que vulnerin els tractats internacionals com el Pacte Mundial de Nacions Unides, del qual som signants. De la mateixa manera, VidaCaixa no efectuarà inversions en el sector armamentístic, inspirant-se en la Política en matèria de defensa del Grup.

L'anàlisi ASG té vocació d'aplicació en la totalitat dels actius de la cartera i de millora constant a mitjà i llarg termini. Per aconseguir-ho, disposem del suport de partners per establir la definició dels criteris, la millor metodologia i els procediments necessaris per dur-la a terme. També participem en fòrums i grups de treball ASG, estem en coordinació amb la resta d'empreses del Grup i col·laborem en els desenvolupaments normatius que s'estan plantejant a nivell internacional, com el Pla d'Acció de Finances Sostenibles de la Comissió Europea.

Volem ser un propietari actiu de les nostres inversions i exercir els drets que se'n derivin, especialment en els àmbits marcats pels PRI:

  • Participar de manera directa o indirecta en fòrums i grups de treball que busquin promoure el diàleg amb els gestors d'actius i empreses en les quals s'inverteix, i poder arribar a desinvertir en cas d'incompatibilitat amb els aspectes expressats prèviament o amb les nostres polítiques.
  • Exercir els drets polítics de les posicions en renda variable pròpies o en representació dels nostres clients i assistir a les juntes generals d'accionistes votant amb un sentit de vot PRI.
Coneix més sobre la nostra inversió sostenible aquí.