Menú de navegació

[F32][Información corporativa] Responsabilidad social corporativa - Política d'Integració de Riscos de Sostenibilitat

El Risc de Sostenibilitat en la gestió de les inversions es defineix com un fet o condició Ambiental, Social o de Governança (ASG) que, de produir-se, pogués provocar un impacte material negatiu en el valor de la inversió.

La present Política té com a objectiu establir els principis i premisses que regulen la integració dels riscos de sostenibilitat. En aquest context, la política inclou:

  • Un marc de referència que permeti la integració dels riscos de sostenibilitat en la gestió de les inversions.
  • El perímetre dels riscos de sostenibilitat a cobrir.
  • El marc de govern a seguir per la integració de la sostenibilitat en la gestió de les inversions per a una correcta integració dels riscos de sostenibilitat.

[F34] Política d'Integració de Riscos de Sostenibilitat