[F13] Compromís amb la gestió responsable

[F32][Informació corporativa] Responsabilitat social corporativa - Compromís amb la gestió responsable

La confiança, la qualitat i el dinamisme són els valors de VidaCaixa, que inspiren els comportaments de tots els empleats de l'organització i que marquen els principis d'actuació recollits en el codi ètic de la companyia i la política de pactes i adhesions que desenvolupa VidaCaixa i en general totes les activitats dutes a terme per la campanya.

A continuació, detallem les iniciatives que ”SegurCaixa Holding ha impulsat, o a les quals s'ha adherit, en el desenvolupament de la seva responsabilitat social corporativa.

[F32][Informació corporativa] Responsabilitat social corporativa - Compromís amb la gestió responsable - Codi Ètic

Codi Ètic

El Codi Ètic de VidaCaixa es correspon amb les línies d'actuació de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa" i amb les del nostre accionista, CaixaBank, S.A.

El contingut del Codi Ètic de VidaCaixa es basa en els valors corporatius, que defineixen la identitat de l'organització i que es concreten en actituds i conductes ètiques respecte als grups d'interès. La seguretat i solvència de l'entitat, el tracte honest i el respecte a les persones, l'eficiència, el servei al client i la professionalitat, l'agilitat de resposta i la capacitat d'adaptació a les necessitats dels nostres clients, així com el compromís amb la responsabilitat social corporativa i la cura del medi ambient, són atributs que defineixen, identifiquen i diferencien VidaCaixa.

Tots i cadascun dels empleats, directius i administradors de VidaCaixa assumeixen, des de les seves funcions i responsabilitats, el Codi Ètic de l'entitat, tot plasmant en les seves actuacions la concreció dels valors corporatius.

El Codi Ètic de VidaCaixa té vocació de permanència en el temps i, per això, l'anirem millorant amb l'experiència que anem adquirint.

Codi Ètic (pdf 514 KB)

[F32][Informació corporativa] Responsabilitat social corporativa - Compromís amb la gestió responsable - Principals Pactes i Adhesions

Principals Pactes i Adhesions

La política de pactes i adhesions constitueix un pas més en l’estratègia de VidaCaixa d’integrar la responsabilitat social com a eix vertebrador de totes les seves accions i activitats.

Actualment, VidaCaixa subscriu els Principis d’Inversió Responsable (PRI), forma part de l’Aliança Empresarial per a la Vacunació Infantil, Gavi Alliance, i disposa de la certificació d’Empresa Familiarment Responsable (EFR). A més, està compromesa amb el Pacte Mundial de les Nacions Unides i amb els Principis per a la Sostenibilitat en Assegurances que també promou l’ONU.

Inversió Socialment Responsable

Principis d'Inversió Responsable (PRI)

El 2009, VidaCaixa es va convertir en la primera asseguradora de vida i gestora de fons de pensions estatal a adherir-se als Principis d’Inversió Responsable de les Nacions Unides i a integrar criteris ambientals, socials i de bon govern (ASG) en la gestió de les seves inversions. Avui, la totalitat de la cartera de VidaCaixa s’analitza sota aquests estàndards.

Els principis

 1. Incorporar les qüestions ASG en els processos d’anàlisi i d’adopció de decisions en matèria d’inversions.
 2. Ser propietaris de béns actius i incorporar les qüestions ASG a les pràctiques i polítiques.
 3. Demanar a les entitats en les quals s’inverteix que publiquin la informació apropiada sobre les qüestions ASG.
 4. Promoure l’acceptació i l’aplicació dels principis en la comunitat global de la inversió.
 5. Col·laborar per millorar la nostra eficàcia en l’aplicació dels principis.
 6. Informar sobre les nostres activitats i progressos en l’aplicació dels principis.

La inversió responsable a VidaCaixa

Política d’inversió socialment responsable de VidaCaixa

Més informació sobre els PRI: https://www.unpri.org/

Adhesió a GAVI Alliance

Des del 2009, VidaCaixa forma part de l’Aliança Empresarial per a la Vacunació Infantil, Gavi Alliance, promoguda per l’Obra Social ”la Caixa” i que té per missió facilitar l’accés a la vacunació de nens i nenes que viuen a països de rendes baixes i millorar els sistemes sanitaris d’aquests països.

La iniciativa és el resultat de la suma de compromisos públics i privats establerts l’any 2000 entre les principals parts implicades en l’àmbit de la immunització, els governs, la indústria farmacèutica de països desenvolupats i en vies de desenvolupament, l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el Banc Mundial, la Fundació Bill i Melinda Gates, organitzacions no governamentals i la societat civil, en el seu afany per contribuir a reduir en dues terceres parts la mortalitat infantil fins a l’any 2015, seguint les directrius que marca el Quart Objectiu de Desenvolupament del Mil·lenni de les Nacions Unides.

Sumant-se a aquesta voluntat, el Grup CaixaBank col·labora amb Gavi Alliance des de l’any 2005 i, des del 2008, és el seu únic soci privat a Espanya i a Europa. En aquest sentit, amb l’Aliança Empresarial per a la Vacunació Infantil, l’entitat impulsa aquesta iniciativa solidària i fa que totes les empreses que ho desitgin s’hi puguin adherir.

Més informació sobre Gavi: www.gavialliance.org

Certificació com a Empresa Familiarment Responsable (EFR)


Model d’Empresa Familiarment Responsable (EFR) és un esquema de certificació, promogut per la Fundació +Família, que cerca la implantació en les organitzacions d’un model de gestió que garanteixi no només l’adopció de polítiques i mesures orientades a possibilitar la conciliació de la vida personal i laboral, sinó també altres aspectes com el desenvolupament professional, la qualitat en l’ocupació, la igualtat d’oportunitats o la gestió de la diversitat.

Des del 2009, VidaCaixa compta amb aquesta certificació, que suposa el reconeixement oficial a la implantació d’un model de gestió que, a través d’un procés de millora contínua amb projecció a mitjà i llarg termini, fomenta l’equilibri empresa, treball i família per mitjà d’una sèrie de mesures concretes.

La certificació EFR a VidaCaixa s’entén com una eina que fomenta la corresponsabilitat i que assoleix un compromís mutu amb el projecte empresarial orientat a garantir l’estabilitat i la qualitat en l’ocupació. Tot això, sobre la base d’una aposta ferma pel desenvolupament i el creixement professional dels seus col·laboradors.

VidaCaixa té prop de 70 mesures com a Empresa Familiarment Responsable, entre les quals destaquen:

 • Pla família: ajut per a familiars discapacitats. S’ofereix una sèrie d’ajuts econòmics per facilitar la inserció laboral de familiars discapacitats d’empleats fins al segon grau.
 • Flexibilitat horària: horaris d’entrada i de sortida flexibles dins d’uns marges preestablerts.
 • Jornada intensiva els divendres i durant l’estiu (del 15 de juny al 15 de setembre).
 • Flexibilitat per distribuir les vacances: possibilitat de gaudir d’un 60% de les vacances en el període comprès entre el 20 de juny i el 15 de setembre.
 • Programes de salut i benestar laboral: pòlissa de salut per als empleats a càrrec de l’empresa.
 • Teletreball: possibilitat de treballar en remot fins a tres dies a la setmana.
 • Aportacions al pla de pensions: la companyia aporta fins al 5% del salari base anual si l’empleat hi aporta el 2%.

Pacte Mundial (Global Compact)

VidaCaixa dona suport i defensa els Deu Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides sobre drets humans, treball, medi ambient i lluita contra la corrupció. Mitjançant aquesta adhesió, la companyia es compromet a integrar-los en la seva estratègia, la seva cultura i en les operacions diàries, així com també a participar en projectes que promoguin els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Donem suport a la responsabilitat i a la transparència i, per aquest motiu, els avenços que anualment fa VidaCaixa a l’entorn d’aquesta iniciativa es recullen en l’Informe de gestió consolidat del Grup, en l’Informe d’impacte socioeconòmic i, ara també, en la Memòria de sostenibilitat i inversió socialment responsable.

Principis per a la Sostenibilitat en Assegurances

Elaborats per la Iniciativa Financera del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP FI), els Principis per a la Sostenibilitat en Assegurances (PSI, per les sigles en anglès) són un pla d’acció global que mira d’impulsar el desenvolupament de solucions innovadores per fer front als riscos i a les oportunitats ambientals, socials i de governança mitjançant el compromís d’adopció de quatre grans principis rectors amb els quals es compromet VidaCaixa:

 • PRINCIPI 1: integrar els criteris ambientals, socials i de governança (ASG)en l’activitat asseguradora (estratègia, inversions, riscos, desenvolupament de productes i comercialització).
 • PRINCIPI 2: col·laborar amb clients i socis comercialsper conscienciar sobre la importància d’aquests criteris a l’hora de gestionar el risc i desenvolupar solucions.
 • PRINCIPI 3: col·laborar amb els governs, els reguladorsi altres grups d’interès fonamentals per tal de promoure una acció àmplia en tota la societat sobre temes ambientals, socials i de governança.
 • PRINCIPI 4: divulgar de manera públicai periòdica els avenços en l’aplicació dels principis mostrant transparència.

Net Zero Asset Owner Alliance

Els inversors institucionals més grans del món s'estan comprometent, a través de la Net Zero Asset Owner Alliance, a una transició de les seves carteres cap a un nivell d'emissions de gasos d'efecte hivernacle “Net Zero” en 2050. Contribueixen així al compliment de l'objectiu de l’Acord de París sobre el canvi climàtic: aconseguir que la temperatura global no augmenti per sobre de l'objectiu de 1,5 ºC.

VidaCaixa va ser la primera asseguradora espanyola en adherir-se a la iniciativa, demostrant el seu compromís global amb la sostenibilitat i l’impuls d’una economia baixa en carboni.

En el marc de l’adhesió a aquesta aliança, VidaCaixa dóna un pas endavant i fixa per primera vegada objectius intermedis, i es compromet a reduir abans de 2030 com a mínim un 50% les emissions de gasos d’efecte hivernacle de les inversions corporatives (abast 1 i 2) per milió d’euros invertits de les seves activitats d’assegurances, respecte a nivells del 2019.

Per assolir aquests objectius i com a eix fonamental que estableix l’aliança, VidaCaixa durà a terme diàlegs amb 20 companyies intensives en carboni o les que representin el 65% de les emissions de la cartera, perquè millorin el seu compromís climàtic, i participarà en informes rellevants per la descarbonització realitzats per l’aliança o similars. A més a més, tindrà un rol actiu en el finançament de la transició energètica a través de solucions climàticament positives, com són els bons verds.

Aquest compromís de descarbonització forma part de l’eix estratègic ‘d’impulsar la sostenibilitat a través de la ISR’ del Pla Director de Sostenibilitat 2022-2024 de VidaCaixa. Els altres eixos del Pla són promoure una cultura responsable i liderar l’impacte social de l’activitat asseguradora. Aquest Pla es presenta en la nostra Memòria de Sostenibilitat 2021.