La confiança, la qualitat i el dinamisme són els valors de VidaCaixa, que inspiren els comportaments de tots els empleats de l'organització i que marquen els principis d'actuació recollits en el codi ètic de la companyia i la política de pactes i adhesions que desenvolupa VidaCaixa i en general totes les activitats dutes a terme per la campanya.

A continuació, detallem les iniciatives que ”SegurCaixa Holding ha impulsat, o a les quals s'ha adherit, en el desenvolupament de la seva responsabilitat social corporativa.

Codi Ètic

El Codi Ètic de VidaCaixa es correspon amb les línies d'actuació de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa" i amb les del nostre accionista, CaixaBank, S.A.

El contingut del Codi Ètic de VidaCaixa es basa en els valors corporatius, que defineixen la identitat de l'organització i que es concreten en actituds i conductes ètiques respecte als grups d'interès. La seguretat i solvència de l'entitat, el tracte honest i el respecte a les persones, l'eficiència, el servei al client i la professionalitat, l'agilitat de resposta i la capacitat d'adaptació a les necessitats dels nostres clients, així com el compromís amb la responsabilitat social corporativa i la cura del medi ambient, són atributs que defineixen, identifiquen i diferencien VidaCaixa.

Tots i cadascun dels empleats, directius i administradors de VidaCaixa assumeixen, des de les seves funcions i responsabilitats, el Codi Ètic de l'entitat, tot plasmant en les seves actuacions la concreció dels valors corporatius.

El Codi Ètic de VidaCaixa té vocació de permanència en el temps i, per això, l'anirem millorant amb l'experiència que anem adquirint.

Codi Ètic (pdf 514 KB)

Principals Pactes i Adhesions

La política de pactes i adhesions constitueix un pas més en l'estratègia de VidaCaixa d'integrar la responsabilitat social com a eix vertebrador de totes les seves accions i activitats.

Actualment, VidaCaixa subscriu els principis d'inversió responsable (PRI), forma part de l'aliança empresarial per a la vacunació infantil promoguda per GAVI Alliance i disposa de la certificació d'Empresa Familiarment Responsable (efr), concedida per la Fundació Más Familia.

Inversió Socialment Responsable

>Principis d'Inversió Responsable (PRI)

La rendibilitat econòmica no és l'únic criteri pel qual VidaCaixa gestiona les inversions. Els aspectes ambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) sempre han estat presos en consideració per VidaCaixa a l'hora de triar una bona inversió.

El 2009 VidaCaixa, a través de la seva adhesió als Principis d'inversió responsable de Nacions Unides, es va convertir en la primera asseguradora de vida i gestora de plans de pensions estatal a assumir els criteris d'inversió socialment responsable en les inversions del 100% de la cartera, i va integrar en la gestió de totes les seves inversions els aspectes socials, ambientals i de bon govern (ASG), d'acord amb allò que estableixen els PRI.

Principis d'inversió responsable (PRI)

 1. Incorporar les qüestions ASG en els processos d'anàlisi i presa de decisions en matèria d'inversions.
 2. Ser propietaris de béns actius i incorporar les qüestions ASG a les pràctiques i polítiques.
 3. Demanar a les entitats en què s'inverteix que publiquin les informacions adients sobre les qüestions ASG.
 4. Promoure l'acceptació i aplicació dels principis en la comunitat global de la inversió.
 5. Col·laborar per millorar la nostra eficàcia en l'aplicació dels principis.
 6. Informar sobre les nostres activitats i progressos en l'aplicació dels principis.

VidaCaixa disposa d'una metodologia pròpia, així com d'una definició de procediments avalada pel Comitè de Direcció, en les quals s'estableix un procés d'anàlisi de la inversió realitzada, tant per a inversió directa com per a inversió efectuada a través de fons d'inversió. L'objectiu d'aquesta política activa de VidaCaixa és garantir als clients i grups d'interès en general que totes les seves inversions són responsables i que compleixen criteris ambientals, socials i de bon govern corporatiu.

Aplicació dels criteris ambientals, socials i de bon govern (ASG) en el procés de gestió de fons d'inversions de VidaCaixa

En les inversions realitzades de manera indirecta a través de fons d'inversió, VidaCaixa duu a terme un seguiment mitjançant un qüestionari d'avaluació a través del qual es verifiquen els criteris ambientals, socials i de bon govern aplicats per l'equip gestor en cadascun dels fons. En el procés de control semestral es realitza, a més, una consolidació dels títols provinents de tots els fons d'inversió per verificar si les empreses en les quals s'inverteix compleixen els criteris ambientals, socials i de bon govern, assumits per VidaCaixa.

Si s'identifica alguna empresa que no compleix aquests criteris, s'inicia un procés de diàleg amb la gestora, a través del qual se li sol·licita que informi sobre les mesures que prendrà pel que fa al cas. Mitjançant el procés de diàleg es pretén trobar una solució que permeti revertir la situació. Generalment, les gestores decideixen vendre; però en aquelles ocasions en què no s'ha executat l'ordre de venda, VidaCaixa ha optat per vendre la posició en el fons d'inversió.

Aplicació dels criteris ambientals, socials i de bon govern (ASG) en el procés de gestió d'inversions de renda fixa

Pel que fa a les inversions de renda fixa en directe, abans d'executar la decisió d'inversió, ja sigui en mercat primari o secundari, es procedeix a analitzar si l'emissor està inclòs en algun índex de sostenibilitat.

En cas afirmatiu, es considera que compleix els PRI. En cas contrari, es procedeix a estudiar la informació generada per la pròpia empresa relativa a polítiques de sostenibilitat i les actuacions reflectides en la memòria anual.

Així mateix, aquest procés es realitza de manera semestral sobre la cartera existent, excloent de l'estudi el Deute Públic, les Cèdules i Titulitzacions Hipotecàries, a més de les Agències i Organismes Supranacionals, a causa de la naturalesa d'aquests actius.

La promoció activa dels aspectes ambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) entre clients, proveïdors i gestors d'inversió

D'acord amb el que estableixen els PRI, VidaCaixa assumeix com a propi el compromís d'estendre la promoció dels principis d'inversió responsable entre els seus clients, proveïdors i gestors d'inversió.

VidaCaixa ha assumit des dels seus inicis un elevat compromís amb els aspectes ambientals, socials i de govern corporatiu relacionats amb la gestió i ha volgut compartir-lo amb els seus grups d'interès, ja sigui amb les comissions de control o amb els processos de diàleg amb els seus grups d'interès. Aquest fet reforça l'afany i l'interès de la companyia i demostra l'alineament amb les seves necessitats i expectatives. A més, anualment, VidaCaixa reporta els èxits assolits i els nous reptes per a la millora de la gestió de les inversions d'acord amb els criteris i principis establerts per Nacions Unides en el PRI.

Adhesió a SpainSif

VidaCaixa ha signat l'acord d'adhesió a Spainsif, el fòrum espanyol d'Inversió Socialment Responsable (ISR), que s'encarrega de fomentar la integració de criteris ambientals, socials i de bon govern corporatiu en les polítiques d'inversió a Espanya, a través del diàleg amb els diferents grups socials.

Amb aquesta aliança, VidaCaixa és coherent amb la seva estratègia i valors i amb les adhesions i acompliment previs per a les inversions socialment responsables, la qual cosa és un pas més en el marc de la pròpia estratègia de responsabilitat social corporativa que posseeix la companyia.

Adhesió a GAVI Alliance

Des del 2009, VidaCaixa forma part de l'Aliança Empresarial per a la Vacunació Infantil –GAVI Alliance– promoguda per l'Obra Social "la Caixa" i que té com a missió facilitar l'accés a la vacunació de nens i nenes que viuen en països de rendes baixes i millorar els sistemes sanitaris d'aquests països.

VidaCaixa confirma així el seu compromís social, i destina al projecte el pressupost anual per a regals de Nadal. Així mateix, es dóna resposta a l'interès evidenciat pel grup "Retorn", constituït per empleats voluntaris de l'empresa, que s'ha sumat a la promoció d'aquesta iniciativa i vol fer-la extensiva a tota la plantilla. Igualment, des de VidaCaixa Previsió Social, la divisió del Grup dedicada al negoci de col·lectius i empreses, es manté l'objectiu de fer arribar a totes les empreses clients del Grup aquest important projecte.

Des de l'any 2000, GAVI Alliance ha vacunat 326 milions d'infants, amb la qual cosa ha evitat més de 5,5 milions de morts prematures, segons càlculs de l'Organització Mundial de la Salut. La iniciativa és el resultat de la suma de compromisos públics i privats establerts l'any 2000 entre les principals parts implicades en l'àmbit de la immunització, els governs, la indústria farmacèutica de països desenvolupats i en vies de desenvolupament, l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el Banc Mundial, la Fundació Bill & Melinda Gates, organitzacions no governamentals i la societat civil, en el seu afany per contribuir a reduir en dues terceres parts la mortalitat infantil fins l'any 2015, seguint les directrius que marca el Quart Objectiu de Desenvolupament del Mil·lenni de Nacions Unides.

Sumant-se a aquesta voluntat, "la Caixa" col·labora amb GAVI Alliance des de l'any 2005, i des del 2008 és el seu únic soci privat a Espanya i Europa. En aquest sentit, amb l'Aliança Empresarial per a la Vacunació Infantil, l'entitat impulsa aquesta iniciativa solidària, fent que totes les empreses que ho desitgin puguin adherir-s'hi.

Per a més informació: www.gavialliance.org

Certificació com a Empresa Familiarment Responsable (efr)

El Model d'Empresa Familiarment Responsable (efr) és un esquema de certificació promogut per la Fundació Más Familia, que busca la implantació en les organitzacions d'un model de gestió que garanteixi no tan sols l'adopció de polítiques i mesures orientades a possibilitar la conciliació de la vida personal i laboral, sinó també altres aspectes com el desenvolupament professional, la qualitat en l'ocupació, la igualtat d'oportunitats o la gestió de la diversitat.

Des del 2009, VidaCaixa disposa d'aquesta certificació, que suposa el reconeixement oficial a la implantació d'un model de gestió que, a través d'un procés de millora contínua amb projecció en el mig i llarg termini, fomenta l'equilibri Empresa, Treball i Família a través d'una sèrie de mesures concretes.

La certificació efr a VidaCaixa s'entén com una eina que fomenta la corresponsabilitat, aconseguint un compromís mutu amb el projecte empresarial, compromís orientat a garantir l'estabilitat i la qualitat en el treball, tot això en base a una aposta ferma pel desenvolupament i el creixement professional dels col·laboradors.

VidaCaixa inclou en el seu pla de conciliació prop de 40 mesures, de les quals destaquen, entre d'altres:

 • Ajuda fills des del naixement fins als 21 anys: ajuda econòmica en concepte d'ajuda escolar per cada fill menor o igual a 21 anys.
 • Pla Família: ajuda a familiars discapacitats. S'ofereixen un seguit d'ajudes econòmiques per facilitar la inserció laboral de familiars discapacitats d'empleats fins a segon grau.
 • Flexibilitat horària: possibilitat de reduir el temps del dinar (establert en 2 hores) a una hora, i compensar la reducció endarrerint una hora l'hora d'entrada a la feina o bé avançant en un temps idèntic la de sortida, segons necessitats personals.
 • Jornada intensiva el divendres: la jornada laboral de treball del divendres durant tot l'any és intensiva, de 08.00 a 15.00 h, amb una dedicació de 7 hores.
 • Jornada intensiva de juny a setembre: durant el període comprès del 15 de juny al 15 de setembre, la jornada serà continuada, de 8 a 15 h, de dilluns a divendres.
 • Flexibilitat per distribuir les vacances: possibilitat de gaudir d'un 60% de les vacances en el període comprès entre el 20 de juny i el 15 de setembre.
 • Programa de salut i benestar laboral (xerrades a la plantilla en matèria de Salut i Benestar): en un programa accessible a tota la plantilla (Barcelona i Madrid) i de caràcter voluntari, que consisteix en monogràfics de 2-3 hores sobre nutrició, cardiopaties, primers auxilis, etc.
 • Pòlissa de Salut per a empleats: assegurança de Salut exclusiva per als empleats de VidaCaixa mitjançant la qual aquests reben com a benefici social, a càrrec de l'empresa, una cobertura assistencial formada per una pòlissa d'assistència sanitària completa.
 • Aportacions al Pla de pensions: la companyia aporta el 3% del salari base anual, sempre que l'empleat aporti una quantitat equivalent a l'1% d'aquest salari base anual.