VidaCaixa assumeix el compromís amb les persones i amb l'entorn, amb l'objectiu de crear valor compartit per a l'entitat i els seus grups d'interès –clients, empleats, accionista, societat i medi ambient.

El model de gestió de VidaCaixa té com a guia la definició de responsabilitat social corporativa realitzada per la Comissió Europea, en la qual les empreses són responsables del seu impacte en la societat. D'acord amb aquesta definició, les empreses han de disposar d'un procés d'integració dels aspectes socials, mediambientals, ètics i humans en les seves operacions de negoci i en la seva estratègia, en estreta col·laboració amb els seus grups d'interès i amb els objectius de maximitzar la creació de valor compartit i identificar, prevenir i mitigar possibles impactes adversos.

Per això el diàleg amb els grups d'interès és clau per a VidaCaixa i posa a la seva disposició un conjunt de canals de comunicació.

Clients

 • Xarxa d'oficines de CaixaBank.
 • Enquestes telefòniques sobre satisfacció.
 • Oficina d'Atenció al Client.
 • Call Center.
 • Cartes al Director.
 • Portal web corporatiu.
 • Trobades amb clients del segment d'empreses.
 • Contactes amb els gestors de les inversions.

Empleats

 • Enquestes periòdiques de satisfacció. Intranet corporativa i comunicats corporatius.
 • Quadre de Comandament Integral (QCI) i Quadre de Comandament Personal (QCP).
 • Convenció anual de directius.
 • Formació a la línia intermèdia.
 • Reunions i trobades presencials amb la direcció.
 • Reunions amb canals bancasseguradors.
 • Aulaforum, plataforma de formació virtual.
 • Newsletter.
 • Bústia de suggeriments i Canal Idees (Innova).
 • Plataforma Virtual VCPS per a la formació del personal de VidaCaixa Previsió Social.

Accionista

 • Representació als Òrgans de Govern.
 • Col·laboració i comunicació fluida entre les àrees de gestió.

Societat i medi ambient

 • Retorn (Grup d'empleats voluntaris).
 • Participació en institucions del sector de l'assegurament i la previsió social i de la Responsabilitat social corporativa.
 • Participació en fòrums i conferències i enviament de notes de premsa i comunicats als mitjans de comunicació.