[F13] Protecció de dades

Protecció de dades

[F32] Protecció de dades

Informació de privacitat per al client

1. Com tractem les seves dades personals

    Per gestionar les seves relacions amb nosaltres, a VidaCaixa tractarem les seves dades personals per complir diferents finalitats, sempre d’acord amb el que estableix la normativa vigent, respectant els seus drets i amb total transparència.

Per això, en aquest document, al qual pot accedir en qualsevol moment des de https://www.vidacaixa.es/ca/web/corporativo/proteccio-de-dades, pot consultar el detall complet de com utilitzarem les seves dades en les relacions que establim amb vostè. Així mateix, si vol, pot sol·licitar aquesta informació en paper a qualsevol de les nostres oficines. 

Les principals normatives que regulen els tractaments que efectuarem amb les seves dades personals són:

 • el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d’ara endavant, l’RGPD);
 • la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPD).

2. Qui tracta les seves dades

Responsable del tractament: El responsable del tractament de les seves dades personals en les seves relacions contractuals i de negoci amb nosaltres (“Relacions Contractuals”) és VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances (d’ara endavant, “VidaCaixa”), amb domicili social a Paseo de la Castellana, 51, planta 1a - 28046 Madrid (Espanya) i proveïda de NIF A-58333261.

Corresponsables de tractament: A més, per a determinats tractaments dels quals l’informarem en detall en aquest document, VidaCaixa i algunes de les empreses del Grup CaixaBank tractaran conjuntament les seves dades, decidint de manera conjunta els objectius (“per a què s’utilitzen les dades”) i els mitjans utilitzats (“com s’utilitzen les dades”),i seran per tant corresponsables d’aquests tractaments.

Els tractaments per als quals VidaCaixa i les empreses del Grup CaixaBank tractaran conjuntament les seves dades, es descriuen detalladament a l’epígraf 6 “Quins tractaments efectuem amb les seves dades”.
A més, trobarà la llista de les empreses que tracten les seves dades, així com els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a: www.caixabank.es/empresasgrupo.

3. Delegat de Protecció de Dades

VidaCaixa ha designat el Delegat de Protecció de Dades (DPD) de CaixaBank, nomenat per a totes les empreses del Grup CaixaBank com a responsable dels afers relacionats amb la privacitat i la protecció de dades en el desenvolupament de la seva activitat.

Els clients poden posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades enviant un correu electrònic a l’adreça delegado.proteccion.datos@caixabank.com o, per escrit, a carrer Pintor Sorolla, núm. 2-4 - 49002 València, amb la referència “Delegat de Protecció de Dades”.

4. Exercici de drets i presentació de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)

Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat de de les seves dades personals, retirar el seu consentiment i no ser objecte d’una decisió automatitzada, d’acord amb la llei.

Pot sol·licitar exercir aquests drets a través de qualsevol dels canals següents: 

 • a les nostres oficines de CaixaBank obertes al públic;
 • mitjançant les opcions habilitades en la seva banca digital i en les nostres aplicacions mòbils;
 • en exercici de drets ; i
 • mitjançant un escrit adreçat a l 'apartat de correus núm.  51 de Paseo de la Castellana (Madrid), amb codi postal 28046

A més, si té alguna reclamació derivada del tractament de les seves dades, pot adreçar-la a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

5. Categories de dades 

A VidaCaixa tractarem diferents dades personals per poder gestionar les Relacions Contractuals que estableixi amb nosaltres, per dur a terme la resta dels tractaments de dades que es deriven de la seva condició de client i, si ens ha donat el seu consentiment a través del Contracte Marc subscrit amb CaixaBank, per efectuar també el tractament de les seves dades per a l’activitat que es detalla a l’epígraf 6.1.

Per facilitar la seva comprensió, hem ordenat les dades que tractem en les categories que li detallem a continuació.

No totes les categories de dades que li detallem s’utilitzen per a tots els tractaments de dades. A l’epígraf 6, on li detallem els tractaments de dades que efectuem, vostè podrà consultar específicament per a cada tractament concret les categories de dades que s’utilitzen, per disposar així de la informació necessària que li permeti exercir, si així ho desitja, els seus drets reconeguts per l’RGPD, especialment els d’oposició i de revocació del consentiment.

Les categories de dades que utilitzen els diferents tractaments exposats a l’epígraf 6 són les següents:

 > Dades que vostè ens ha facilitat en l’alta dels seus contractes o durant la seva relació amb nosaltres mitjançant entrevistes o formularis. Aquestes dades són:

 • dades identificatives i de contacte: el seu document identificatiu, nom i cognoms, sexe, informació de contacte postal, telefònica i electrònica, domicili de residència, nacionalitat i data de naixement, idioma de comunicació;
 • dades socioeconòmiques: detall de l’activitat professional o laboral, ingressos o retribucions, unitat o cercle familiar, nivell d’estudis, patrimoni, dades fiscals i dades tributàries;
 • dades financeres: productes i serveis contractats, i relació amb el producte (condició de titular, autoritzat o representant);
 • dades relatives a la salut necessàries;
 • dades biomètriques: biometria de veu o índex de massa corporal.

 > Dades observades en el manteniment dels productes i serveis. Aquestes dades són:

 • dades financeres: la informació dels apunts i moviments que es duguin a terme en comptes corrents, incloent-hi el tipus d’operació, l’emissor, l’import i el concepte, informació sobre inversions efectuades i la seva evolució, informació sobre finançaments, extractes d’operacions amb targetes de dèbit i crèdit, productes contractats i historial de pagament. 
  És important que sàpiga que no tractarem dades observades en el manteniment dels productes i serveis que puguin contenir informació que reveli el seu origen ètnic o racial, les seves opinions polítiques, les seves conviccions religioses o filosòfiques, la seva afiliació sindical, el tractament de dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar-lo de manera unívoca o dades relatives a la seva vida o orientació sexual (“Dades Sensibles”)
 • la seva condició d’accionista, o no, de VidaCaixa;
 • dades digitals: les dades obtingudes de les comunicacions que hàgim establert amb vostè en xats, murs, videoconferències, trucades telefòniques o mitjans equivalents i les dades obtingudes de les seves navegacions per les nostres pàgines web o aplicacions mòbils, i la navegació que hi faci (ID dispositiu, ID publicitat, adreça IP i historial de navegació), en cas que hagi acceptat l’ús de galetes i tecnologies similars en els seus dispositius de navegació;
 • dades relatives a la salut necessàries.

> Dades inferides o deduïdes per VidaCaixa de l’anàlisi i el tractament de la resta de les categories de dades. Aquestes dades són:

 • agrupacions de clients en categories i segments en funció de la seva edat, patrimoni i renda estimada, operatives, saldos, hàbits de consum, preferències o propensions a la contractació de productes, demografia i relació amb altres clients;
 • puntuacions de scoring que assignen probabilitats de pagament o impagament o límits de risc.

 > Dades que vostè no ens ha facilitat directament, obtingudes de fonts accessibles al públic, registres públics o fonts externes. Aquestes dades són:

 • dades de persones o entitats que estiguin incloses en lleis, regulacions, directrius, resolucions, programes o mesures restrictives en matèria de sancions economicofinanceres internacionals imposades per les Nacions Unides, la Unió Europea, el Regne d’Espanya, el Regne Unit i/o l’Oficina de Control d’Actius Estrangers (OFAC) del Departament del Tresor dels EUA;
 • dades cadastrals o estadístiques obtingudes de companyies que faciliten estudis estadístics socioeconòmics i demogràfics associats a zones geogràfiques o codis postals, no a persones determinades;
 • dades de xarxes socials o Internet, que vostè hagi fet públiques o que ens autoritzi a consultar;
 • dades obtingudes per comprovar la supervivència dels beneficiaris de rendes vitalícies o temporals derivades d’operacions d’assegurança i agilitzar el pagament de les prestacions als beneficiaris d’assegurances en cas de mort de l’assegurat davant l’Índex Nacional de Defuncions (INDEF).

6. Quins tractaments efectuem amb les seves dades 

Els tractaments que efectuarem amb les seves dades són diversos, i responen a diferents finalitats i bases jurídiques:

 • Tractaments basats en el consentiment
 • Tractaments necessaris per a l’execució de les Relacions Contractuals
 • Tractaments necessaris per complir amb obligacions normatives
 • Tractaments basats en l'interès legítim de VidaCaixa

6.1 TRACTAMENTS BASATS EN EL CONSENTIMENT

Aquests tractaments tenen com a base jurídica el seu consentiment, segons s’estableix en l’art. 6.1.a) del Reglament general de protecció de dades (RGPD).

Podem haver-li sol·licitat aquest consentiment per diferents canals, per exemple, a l’entrevista en què vostè es va donar d’alta com a client de CaixaBank, a través dels nostres canals electrònics, per qualsevol canal de Bankia SA abans de la seva fusió amb CaixaBank o en alguna de les empreses del Grup CaixaBank. Si per alguna circumstància no li hem demanat mai el seu consentiment, aquests tractaments no se li aplicaran.

Pot consultar les autoritzacions que vostè ens ha consentit o denegat, i modificar la seva decisió en qualsevol moment, i de manera gratuïta, a les oficines de CaixaBank, a les nostres oficines, al web de VidaCaixa (www.vidacaixa.es) i al de cadascuna de les empreses del Grup CaixaBank, o a la seva àrea privada del web o aplicacions mòbils de CaixaBank. Els esments a oficines, webs i aplicacions mòbils inclouen les originàries de Bankia SA que romanguin operatives durant les tasques d’integració tecnològica dels sistemes de les entitats durant el procés de fusió.

Els tractaments basats en el seu consentiment s’indiquen a continuació. Assenyalem per a cadascun d’ells: la descripció de la finalitat (Finalitat), si són o no són tractaments fets en règim de corresponsabilitat amb altres empreses del Grup CaixaBank (Corresponsables/Responsable del tractament), i les categories de dades utilitzades (Categories de dades tractades).

Per al cas que vostè hagués atorgat els consentiments per al tractament de les seves dades amb finalitats comercials, no a CaixaBank, sinó a Bankia, prèviament a la seva fusió CaixaBank, el tractament A que li indiquem a continuació es realitzarà d’acord amb les preferències que vostè va indicar en el seu moment a Bankia.

En concret, els tractaments descrits en l’apartat A següents únicament es realitzaran per les empreses del grup CaixaBank en corresponsabilitat, si vostè ha consentit la comunicació de dades entre les empreses del grup Bankia (ara CaixaBank).

   A. Oferta comercial de productes i serveis de VidaCaixa i de les empreses del Grup CaixaBank

Finalitat: La finalitat d’aquest tractament de dades és posar a la seva disposició ofertes comercials, tant en paper com per mitjans electrònics o telemàtics, relatives als productes i serveis que, en cada moment: a) comercialitzi CaixaBank; b) comercialitzi qualsevol de les empreses del Grup CaixaBank; c) comercialitzin empreses participades per CaixaBank i tercers les activitats dels quals estiguin compreses entre les bancàries, de serveis d’inversió i assegurador, tinença d’accions, capital de risc, immobiliàries, viàries, de venda i distribució de béns i serveis, de serveis de consultoria, lleure i beneficosocials.

El client podrà triar en cada moment els diferents canals o mitjans pels quals desitja o no rebre les comunicacions comercials indicades a través del seu espai privat a Línia Oberta, o mitjançant la seva gestió a la xarxa d’oficines de CaixaBank.

Només durem a terme aquest tractament de les seves dades si vostè ens ha donat el seu consentiment per fer-ho. El seu consentiment romandrà vigent mentre vostè no el retiri.

Si cancel·la tots els seus productes o serveis amb les empreses del Grup CaixaBank, però s’oblida de retirar el seu consentiment, nosaltres ho farem automàticament.

Categories de dades tractades: La categoria de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de la qual es detalla a l’epígraf 5, és:

 • dades que vostè ens haurà facilitat (identificatives i de contacte).

Corresponsables del tractament: El tractament de les seves dades de la categoria indicada, amb la finalitat de comunicar-li la nostra oferta comercial de productes i serveis pels canals seleccionats per vostè, l’efectuen en règim de corresponsabilitat les mateixes empreses del Grup CaixaBank:

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • CaixaBank Electronic Money, EDE, S.L.
 • VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • CaixaBank Equipment Finance, S.A.U.
 • Promo Caixa, S.A.U.
 • Comercia Global Payments, E.P. S.L. 
 • Buildingcenter, S.A.U. 
 • Imagintech S.A.

Aquestes empreses podran compartir les dades i utilitzar-les amb aquesta mateixa finalitat de comunicar-li una oferta comercial.
Trobarà la llista de les empreses que tracten les seves dades i també els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a: www.caixabank.es/empresasgrupo.

      B. Comunicació de dades

Finalitat: Amb la finalitat de posar a la disposició dels clients una oferta global de productes i serveis, en cas que el client hagi atorgat el consentiment corresponent per mitjà del Contracte Marc subscrit amb CaixaBank, la seva autorització als tractaments d’anàlisi i estudi de dades, i per a l’oferta comercial de productes i serveis (B), en cas que s’atorgui, comprendrà VidaCaixa i les empreses del grup CaixaBank detallades a www.caixabank.es/empresasgrupo (les “empreses del Grup CaixaBank”), que les podran fer servir amb les finalitats indicades. A aquest efecte, les dades dels clients es gestionaran des d’un repositori comú d’informació de les empreses del Grup CaixaBank.

Categories de dades tractades: Les categories de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l’epígraf 5, són:a. Totes les que es facilitin en l’establiment o el manteniment de relacions comercials o de negoci.
b. Totes les que es generin en la contractació i les operatives de productes i serveis amb CaixaBank, amb les empreses del Grup CaixaBank o amb tercers, com ara moviments de comptes o targetes, detalls de rebuts domiciliats, domiciliacions de nòmines, sinistres derivats de pòlisses d’assegurança/plans de pensions, reclamacions, etc.
c. Totes les que VidaCaixa obtingui de la prestació de serveis a tercers, quan el servei tingui com a destinatari el client, com ara la gestió de transferències o rebuts.
d. La seva condició o no d’accionista de VidaCaixa segons consti en els registres de l’entitat, o de les entitats que, d’acord amb la normativa reguladora del mercat de valors, hagin de portar els registres dels valors representats per mitjà d’anotacions en compte.
e. Les que s’obtinguin de les xarxes socials que el client autoritzi a consultar a CaixaBank.
f. Les que s’obtinguin de terceres entitats com a resultat de sol·licituds d’agregació de dades sol·licitades pel client.
g. Les que s’obtinguin de les navegacions del client pel servei de banca a distància Línia Oberta i altres webs de CaixaBank i les empreses del Grup CaixaBank, o l’aplicació de telefonia mòbil de CaixaBank i les empreses del Grup CaixaBank, en les quals operi degudament identificat. Aquestes dades poden incloure informació relativa a geolocalització.
h. Les que s’obtinguin de xats, murs, videoconferències o qualsevol altre mitjà de comunicació que s’estableixi entre les parts.

Les dades del client incloses en el repositori comú seran complementades i enriquides per dades obtingudes d’empreses proveïdores d’informació comercial, per dades obtingudes de fonts públiques, així com per dades estadístiques, socioeconòmiques (d’ara endavant, “Informació Addicional”), sempre verificant que aquestes compleixen els requisits establerts en les normes vigents sobre protecció de dades.

Corresponsables del tractament: El tractament de les seves dades de la categoria indicada, amb la finalitat de comunicar-li la nostra oferta comercial de productes i serveis pels canals seleccionats per vostè, l’efectuen en règim de corresponsabilitat les mateixes empreses del Grup CaixaBank llistades en l’anterior epígraf 6.1 (A). Aquestes empreses podran compartir les dades i utilitzar-les amb aquesta mateixa finalitat de comunicar-li una oferta comercial.

Trobarà la llista de les empreses que tracten les seves dades, així com els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat en: www.caixabank.es/empresasgrupo

6.2 TRACTAMENTS NECESSARIS PER A L’EXECUCIÓ DE LES RELACIONS CONTRACTUALS

Aquests tractaments de dades tenen com a base jurídica el fet que són necessaris per gestionar els contractes que vostè sol·liciti o aquells en què vostè sigui part, o per aplicar, si vostè ho sol·licita, mesures precontractuals, segons s’estableix en l’art. 6.1.b) del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Per tant, són tractaments necessaris perquè vostè pugui establir i mantenir Relacions Contractuals amb nosaltres. Si s’hi oposa, finalitzaríem aquestes relacions, o no les podríem establir si encara no les haguéssim iniciat.

El tractament necessari per a l’execució de les relacions contractuals s’indica a continuació. Assenyalem per a aquest tractament: la descripció de la finalitat (Finalitat), si és o no un tractament efectuat en règim de corresponsabilitat amb altres empreses del Grup CaixaBank (Corresponsables/Responsable del tractament), i les categories de dades utilitzades (Categories de dades tractades).

Formalització, manteniment i execució de les Relacions Contractuals

Finalitat: La finalitat d’aquest tractament de dades és formalitzar i mantenir les relacions contractuals que vostè i nosaltres establim. La contractació dels productes i serveis de VidaCaixa que en cada moment estiguin disponibles al web de VidaCaixa s’efectuarà a través de la mediació de CaixaBank, en la seva qualitat d’operador de bancassegurances de VidaCaixa. Per fer-ho, vostè haurà de disposar dels sistemes identificatius i de signatura que CaixaBank requereixi en cada cas.

Això inclou el tractament de les seves sol·licituds o ordres, les gestions prèvies a una contractació (relacions precontractuals) i el tràmit de les seves sol·licituds d’accés a sortejos, promocions o esdeveniments.
Aquest tractament de dades implica recollir la informació necessària per establir la relació o gestionar la sol·licitud, avaluar la idoneïtat de la contractació i tractar la informació necessària per al correcte manteniment i execució dels contractes.

Les operacions de tractament que es duen a terme en la formalització, manteniment i execució de les Relacions Contractuals són:

 • Recollida i registre de les dades i documents necessaris per a la contractació dels productes sol·licitats.
 • Formalitzar la signatura dels contractes dels productes i serveis.
 • Gestionar l’operativa dels productes i serveis que vostè hagi contractat amb nosaltres, la qual cosa inclou la gestió de les incidències derivades i l’anotació i verificació dels apunts comptables de cobraments i pagaments dels productes.
 • Ajustar mesures per resoldre impagaments que es puguin produir, la qual cosa inclou la reclamació d’impagats.
 • Efectuar les comunicacions derivades de la gestió de les Relacions Contractuals.
 • Dur a terme el seguiment i la resposta a les seves queixes i/o reclamacions.
 • Tramitar les seves sol·licituds d’accés a sortejos, promocions o esdeveniments, incloent-hi la seva gestió.

Categories de dades tractades: Les categories de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l’epígraf 5, són: 

 • dades facilitades per vostè;
 • dades observades en el manteniment dels productes i serveis i, si és el cas, dades relatives a la salut necessàries.

Responsable del tractament: El responsable d’aquest tractament és VidaCaixa. No hi ha tractaments en corresponsabilitat amb altres responsables.

6.3. TRACTAMENTS NECESSARIS PER COMPLIR AMB OBLIGACIONS NORMATIVES

Aquests tractaments de dades tenen com a base jurídica el fet que són necessàries per complir una obligació legal que se’ns exigeix, segons allò que estableix l’art. 6.1.c) del Reglament general de protecció de dades (RGPD).

Per tant, són necessàries perquè vostè pugui establir i mantenir relacions contractuals amb nosaltres. Si s’hi oposa, hauríem de finalitzar aquestes relacions o no les podríem establir si encara no les haguéssim iniciat.

Els tractaments necessaris per complir amb obligacions normatives s’indiquen a continuació ordenats de la (A) a la (D). Assenyalem per a cadascun d’ells: la descripció de la finalitat (Finalitat), si són o no tractaments efectuats en règim de corresponsabilitat amb altres empreses del Grup CaixaBank (Corresponsables/Responsable del tractament), i les categories de dades utilitzades (Categories de dades tractades).

   A. Tractaments per complir amb la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme

Finalitat: La finalitat d’aquests tractaments és l’adopció de les mesures imposades a la nostra activitat per la Llei 10/2010, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Les operacions de tractament que es duen a terme per complir la normativa sobre prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme són:

 • Recollir la informació i documentació que permet complir amb les mesures de diligència deguda i de coneixement dels clients.
 • Verificar si vostè exerceix o ha exercit càrrecs de responsabilitat pública.
 • Comprovar la informació que vostè ens faciliti, contrastant-la amb fonts externes, o bases de dades dels registres públics, butlletins oficials o empreses que presten serveis d’informació.
 • Verificar la seva relació amb societats i, si cal, la seva posició de control en l’estructura de propietat d’aquestes societats.
 • Comunicar i actualitzar mensualment la seva informació en el Fitxer de Titularitats Financeres, responsabilitat del Servei Executiu de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC).

Categories de dades tractades: Les categories de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l’epígraf 5, són:

 • dades facilitades per vostè;
 • dades observades en el manteniment dels productes i serveis, a excepció de dades sensibles;
 • dades inferides o deduïdes per VidaCaixa;
 • dades que vostè no ens ha facilitat directament.

Corresponsables del tractament: Les següents empreses del Grup CaixaBank efectuen en règim de corresponsabilitat els tractaments per complir amb les obligacions de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. Aquestes empreses podran compartir les dades i utilitzar-les amb la finalitat indicada.

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
 • BPI Vida e Pensões - Companhia de Seguros, S.A.
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U.
 • Telefónica Consumer Finance, E.F.C., S.A.
 • Buildingcenter, S.A.U.
 • Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, E.F.C., S.A.U.
 • Corporación Hipotecaria Mutual, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito
 • CaixaBank Wealth Management Luxembourg, S.A.
 • CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.
 • BPI Gestão de Ativos, SGOIC, S.A.
 • Banco BPI, S.A.
 • CaixaBank Titulización, S.G.F.T., S.A.U. 
 • Bankia Fondos S.G.I.I.C., S.A.
 • Bankia Pensiones, S. A., E. G. F. P.
 • Bankia Habitat, S.L.U.
 • Bankia Fintech Venture, S.A.

   B. Tractaments per complir amb la normativa en matèria tributària

Finalitat: La finalitat d’aquests tractaments és l’adopció de les mesures imposades a la nostra activitat per la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i altres normatives fiscals vigents.
Les operacions de tractament que es duen a terme per complir la normativa en matèria tributària són:

 • Recollir la informació i documentació relativa a la seva fiscalitat que estableixin les normes fiscals.
 • Comunicar a l’Administració pública les dades relatives a la seva fiscalitat, quan així estigui establert per les normes o sigui requerit per l’autoritat.

Categories de dades tractades: Les categories de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l’epígraf 5, són:

 • dades facilitades per vostè;
 • dades observades en el manteniment dels productes i serveis, a excepció de dades sensibles.

Corresponsables del tractament: Les següents empreses del Grup CaixaBank efectuen en règim de corresponsabilitat els tractaments per complir amb les obligacions en matèria tributària. Aquestes empreses podran compartir les dades i utilitzar-les amb la finalitat indicada.

 • CaixaBank, S.A.
 • VidaCaixa, SA d’Assegurances i Reassegurances
 • Nou Micro Bank, SAU
 • CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU
 • CaixaBank Titulització, SGFT, SAU 
 • CaixaBank Notes Minoristes, SAU
 • Bankia Fondos S.G.I.I.C., S.A. 
 • Bankia Pensiones, S. A., E. G. F. P. 
 • Segurbankia, S.A.
 • Bankia Mediación, OBSV

   C. Tractaments per al compliment de les obligacions derivades de les polítiques de sancions i contramesures financeres internacionals

Finalitat: La finalitat d’aquests tractaments és l’adopció de les mesures imposades a la nostra activitat en els programes de sancions i contramesures financeres internacionals adoptats per la Unió Europea i el Regne d’Espanya.
L’operació de tractament que es duu a terme per complir els programes de sancions i contramesures financeres internacionals és:

 • Contrastar si vostè consta en llistes de persones o entitats que estiguin incloses en lleis, regulacions, directrius, resolucions, programes o mesures restrictives en matèria de sancions economicofinanceres internacionals imposades per les Nacions Unides, la Unió Europea, el Regne d’Espanya, el Regne Unit i/o l’Oficina de Control d’Actius Estrangers (OFAC) del Departament del Tresor dels EUA.

Categories de dades tractades: Les categories de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l’epígraf 5, són:

 • dades facilitades per vostè;
 • dades que vostè no ens ha facilitat directament.

Corresponsables del tractament: Les següents empreses del Grup CaixaBank efectuen en règim de corresponsabilitat els tractaments per complir amb les obligacions derivades de les polítiques de sancions i contramesures financeres internacionals. Aquestes empreses podran compartir les dades i utilitzar-les amb la finalitat indicada.

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • CaixaBank Electronic Money EDE, S.L. (MoneyToPay)
 • CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U.
 • Telefónica Consumer Finance, E.F.C., S.A.
 • Buildingcenter, S.A.U.
 • Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, E.F.C., S.A.U.
 • Corporación Hipotecaria Mutual, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito
 • Banco BPI, S.A.
 • CaixaBank Wealth Management Luxembourg, S.A.
 • Bankia Fondos S.G.I.I.C., S.A.
 • Bankia Pensiones, S. A., E. G. F. P. 
 • Bankia Habitat, S.L.U. 
 • Bankia Fintech Venture, S.A.

   D. Tractaments per al compliment de les obligacions derivades de les normatives de Solvència 

Finalitat: La finalitat d’aquests tractaments és l’adopció de les mesures imposades a la nostra activitat en la normativa de Solvència.

Els tractaments de dades que calguin per gestionar degudament el contracte (inclosos, si és el cas, els serveis addicionals a aquest), en compliment del que preveu la normativa legal del sector assegurador (Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de Contracte d’Assegurança; Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores; Reial Decret 1060/2015, de 20 de novembre, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores; Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades, i/o qualsevol altra normativa que pugui ser aplicable) i del sector de previsió social (Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions; Reial Decret 304/2004, de 20 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de plans i fons de pensions; Llei 5/2012, de 23 de febrer, sobre Entitats de Previsió Social Voluntària, i Decret 203/2015, de 27 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 5/2012, de 23 de febrer, sobre Entitats de Previsió Social Voluntària).

Entre d’altres, VidaCaixa, com a entitat asseguradora/gestora, podrà tractar les dades per a la realització del corresponent test d’idoneïtat i conveniència, per fer la valoració, selecció i tarifació del risc, per al càlcul i cobrament de primes, per a resolució de sinistres i pagament de prestacions, per a intercanvi d’informació amb distribuïdors d’assegurances/comercialitzadors de plans, per a conservació de les dades amb finalitats estadisticoactuarials i de prevenció de frau, per al registre de pòlisses, sinistres, provisions tècniques i inversions, per a la comunicació a altres entitats asseguradores o de reassegurança de les dades indicades, així com els riscos assegurats en aquesta pòlissa, amb finalitats de coassegurança, reassegurança, cessió o administració de cartera i per a la resolució de queixes i reclamacions, així com per a la comunicació deguda amb Administracions i Organismes Públics.

Tots aquests tractaments són necessaris per a l’establiment i manteniment de les relacions comercials amb VidaCaixa, i el fet d’oposar-s’hi comportaria necessàriament el cessament (o no establiment, si és el cas) d’aquestes relacions. En el cas que el prenedor i l’assegurat siguin persones diferents, el prenedor s’obliga a informar l’assegurat o assegurats sobre les finalitats i la legitimació del tractament de dades indicades més amunt, que ha d’efectuar l’assegurador, i que poden exercir davant d’aquest els drets que s’indiquen més endavant.

Categories de dades tractades: Les categories de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l’epígraf 5, són:

 • dades facilitades per vostè;
 • dades que vostè no ens ha facilitat directament..

Responsable del tractament: El responsable d’aquest tractament és VidaCaixa. No hi ha tractaments en corresponsabilitat amb altres responsables.

6.4 TRACTAMENTS BASATS EN L’INTERÈS LEGÍTIM DE VIDACAIXA

Aquests tractaments tenen com a base jurídica la satisfacció d’interessos legítims perseguits per VidaCaixa o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos de vostè, o els seus drets i llibertats fonamentals, segons s’estableix en l’art. 6.1.f) del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). 

La realització d’aquests tractaments implicarà que haurem dut a terme una ponderació entre els seus drets i el nostre interès legítim en la qual haurem conclòs que l’últim preval. En cas contrari, no efectuaríem el tractament. Vostè pot consultar en qualsevol moment l’anàlisi de ponderació de l’interès legítim d’un tractament enviant la seva consulta a l’adreça de correu electrònic  delegado.proteccion.datos@caixabank.com.

Així mateix, li recordem que té dret a oposar-se als tractaments basats en l’interès legítim. Pot fer-ho de manera senzilla i gratuïta a través dels canals que li indiquem a l’epígraf 4. 
Detallem aquests tractaments a continuació, ordenats de la (A) a la (C). Assenyalem per a cadascun d’ells: l’interès legítim de VidaCaixa, la descripció de la finalitat (Finalitat), si són o no tractaments efectuats en règim de corresponsabilitat amb altres empreses del Grup CaixaBank (Corresponsables/Responsable del tractament), i les categories de dades utilitzades (Categories de dades tractades).

    A. Gestió de l’acompliment d’empleats, agents i proveïdors

Interès legítim de VidaCaixa: L’interès legítim de VidaCaixa per efectuar aquest tractament és dur a terme una gestió de les relacions amb els empleats i proveïdors basada en l’anàlisi del seu acompliment professional.El interés legítimo de VidaCaixa para realizar este tratamiento es llevar a cabo una gestión de las relaciones con los empleados y proveedores basada en el análisis de su desempeño profesional.

Finalitat: La finalitat d’aquest tractament és analitzar les operacions i contractacions que empleats, agents i proveïdors mantenen amb els clients, per poder fer el seguiment del seu acompliment professional.

En aquests tractaments de dades, es tracta la informació dels clients, però la seva informació és accessòria a la finalitat perseguida. Aquests tractaments no tenen cap efecte ni conseqüència per al titular de les dades.

L’operació de tractament que es duu a terme en la gestió de l’acompliment d’empleats, agents i proveïdors és:

 • Seguiment de l’activitat comercial dels empleats, agents i proveïdors per al càlcul d’incentius i premis.

Categories de dades tractades: Les categories de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l’epígraf 5, són:

 • dades facilitades per vostè;
 • dades observades en el manteniment dels productes i serveis, a excepció de dades sensibles;
 • dades inferides o deduïdes per VidaCaixa;
 • dades que vostè no ens ha facilitat directament.

Responsable del tractament: El responsable d’aquest tractament és VidaCaixa. No hi ha tractaments en corresponsabilitat amb altres responsables.

    B. Lluita contra el frau

Interès legítim de VidaCaixa: L’interès legítim de VidaCaixa per dur a terme aquest tractament és evitar fraus que li suposin pèrdues econòmiques o de reputació.

Finalitat: LLa finalitat d’aquest tractament és la lluita contra el frau que pot afectar tant VidaCaixa com a vostè, i la resta dels nostres clients.
Les operacions de tractament que es duen a terme en la lluita contra el frau són:

 • Obligació de recollir informació del client per a l’establiment i manteniment de relacions comercials.

VidaCaixa ha d’aplegar informació i/o documentació suficient per justificar la identitat del client i el propòsit i l’índole de la relació de negocis prevista, la naturalesa de la seva activitat professional o empresarial, el volum d’aquesta activitat i l’origen dels fons amb què es duran a terme les relacions comercials que estableixi amb VidaCaixa.

El client s’obliga a aportar la informació i documentació relativa a l’origen dels seus fons, la seva activitat empresarial o professional, així com la documentació identificativa que li hagi estat sol·licitada.

La inexactitud o manca de veracitat de les dades facilitades o dels documents aportats, així com l’incompliment dels compromisos adquirits, podrà ser causa suficient per a la denegació per part de VidaCaixa de l’establiment de relacions comercials i facultarà VidaCaixa a limitar, suspendre o, si és el cas, posar fi a les relacions comercials que s’hagin establert.

 • Compromisos, manifestacions, autoritzacions i obligacions del client en relació amb els requisits exigits en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

(i) El Client es compromet a proporcionar la informació i/o documentació que CaixaBank i/o VidaCaixa li requereixin per justificar la seva identitat i el propòsit i l’índole de la relació de negocis prevista, la naturalesa de la seva activitat professional o empresarial, el volum d’aquesta activitat i l’origen dels fons amb què es duran a terme les relacions comercials que estableixi amb VidaCaixa.

(ii) El Client manifesta que les dades aportades per a l’establiment de relacions comercials amb VidaCaixa són seves, completes i certes, i es compromet a comunicar qualsevol variació que s’hi produeixi i a proporcionar tota la informació i/o documentació que se li requereixi per verificar-ne i completar-ne el contingut, així com a facilitar l’aplicació de les mesures de diligència deguda establertes per la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, les normes que la desenvolupin, així com qualsevol regulació en aquesta matèria (d’ara endavant, totes aquestes referides en conjunt com la “Llei 10/2010”).

(iii) El Client s’obliga a col·laborar activament amb VidaCaixa, des del començament i durant el transcurs de totes les relacions comercials, en l’aplicació i compliment de les mesures de diligència deguda derivades de la Llei 10/2010, incloent-hi lliurar a VidaCaixa tota aquella informació i/o documentació que VidaCaixa consideri necessària, ja sigui relativa a les seves circumstàncies personals o a les operacions que es duguin a terme en el desenvolupament de les relacions comercials contractades pel Client.

(iv) El Client autoritza VidaCaixa i les empreses del Grup “la Caixa” a intercanviar-se la informació necessària per al compliment de les obligacions que s’estableixen en la Llei 10/2010. La informació que VidaCaixa i les empreses del Grup “la Caixa” s’intercanviïn en virtut d’aquesta autorització serà utilitzada amb l’única finalitat de compliment de les obligacions establertes en la normativa de referència, i en cap cas seran utilitzades per a altres finalitats.

(v) El Client manifesta que ha estat informat que la legislació vigent sobre prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme obliga les entitats bancàries, asseguradores i gestores de plans de pensions a obtenir dels seus clients la informació de la seva identitat i activitat econòmica i a efectuar-ne comprovacions.

Amb aquesta finalitat exclusiva de verificació de la informació facilitada, el Client presta el seu consentiment exprés perquè VidaCaixa, en nom seu, pugui sol·licitar aquesta informació a la Tresoreria General de la Seguretat Social. Les dades obtingudes de la Tresoreria General de la Seguretat Social seran utilitzades exclusivament per a la gestió indicada més amunt. En el cas d’incompliment d’aquesta obligació per part de VidaCaixa i/o del personal que hi presta serveis (i/o els seus distribuïdors), s’executaran totes les actuacions previstes en la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal vigent a cada moment.

En els supòsits en què les dades obtingudes de la Tresoreria General de la Seguretat Social no coincideixin amb les dades facilitades pel Client, aquesta circumstància li serà comunicada a l’efecte que, si és el cas, rectifiqui la informació facilitada a VidaCaixa.

 • Exercici de càrrecs amb responsabilitat pública.

S’informa el Client que, en cas que exerceixi o hagi exercit personalment funcions públiques importants, o altres càrrecs que es preveuen en la Llei 10/2010, o sigui un dels seus familiars i/o afins, ha de comunicar aquesta circumstància a CaixaBank en aquest acte i aportar la informació i la documentació que permeti verificar la naturalesa de la seva activitat professional o empresarial i l’origen del patrimoni i dels fons amb què es duran a terme les relacions comercials amb CaixaBank o les empreses del Grup CaixaBank.

Categories de dades tractades: Les categories de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l’epígraf 5, són:

 • dades facilitades per vostè;
 • dades observades en el manteniment dels productes i serveis, a excepció de dades sensibles;
 • dades inferides o deduïdes per VidaCaixa;
 • dades que vostè no ens ha facilitat directament.

Responsable del tractament: El responsable d’aquest tractament és VidaCaixa. No hi ha tractaments en corresponsabilitat amb altres responsables.

    C. Creació d’informes estadístics per al seguiment i la gestió de l’activitat de VidaCaixa

Interès legítim de VidaCaixa: L’interès legítim de VidaCaixa és fer el seguiment de l’evolució del negoci de l’Entitat, estudiar el comportament i evolució de la cartera de clients, productes i serveis, i dissenyar-ne de nous.El interés legítimo de VidaCaixa es hacer el seguimiento de la evolución del negocio de la Entidad, estudiar el comportamiento y evolución de la cartera de clientes, productos y servicios y diseñar otros nuevos.

Finalitat: La finalitat d’aquest tractament és dur a terme informes estadístics i models matemàtics que permetin el seguiment de l’activitat de l’Entitat.

Les operacions de tractament que es duen a terme en la creació d’informes estadístics per al seguiment i la gestió de l’activitat de VidaCaixa són:

 • Agrupació de les dades dels clients i les seves Relacions Contractuals per confeccionar estadístiques.
 • Tractament de les dades estadístiques per a la confecció d’informes de gestió i la creació de models matemàtics.

Categories de dades tractades: Les categories de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l’epígraf 5, són:

 • dades facilitades per vostè;
 • dades observades en el manteniment dels productes i serveis, a excepció de dades sensibles;
 • dades inferides o deduïdes per VidaCaixa;
 • dades que vostè no ens ha facilitat directament.

Responsable del tractament: El responsable d’aquest tractament és VidaCaixa. No hi ha tractaments en corresponsabilitat amb altres responsables.

7. Destinataris de les dades

Responsable i corresponsables del tractament de les dades
Les dades que tractem en la seva condició de client de VidaCaixa les tractem des de VidaCaixa. Si els tractaments són en corresponsabilitat, els fan les empreses del Grup CaixaBank, d’acord amb el que hem exposat per a cadascun dels tractaments.

Autoritats o organismes oficials 
VidaCaixa podrà estar obligada legalment a facilitar informació obtinguda en el marc de les contractacions de productes i serveis dutes a terme per vostè a les autoritats o organismes oficials d’altres països situats tant dins com fora de la Unió Europea, en el marc de la lluita contra el finançament del terrorisme i formes greus de delinqüència organitzada i la prevenció del blanqueig de capitals, en compliment del que preveu la normativa legal del sector assegurador indicada anteriorment a l’epígraf 6.4.

Així mateix, l’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat de les seves dades personals, i a no ser objecte d’una decisió automatitzada, d’acord amb la llei.

Comunicació de dades en l’externalització de serveis 
A vegades, recorrem a prestadors de serveis amb accés potencial a dades de caràcter personal.
Aquests prestadors aporten garanties adequades i suficients en relació amb el tractament de dades, ja que duem a terme una selecció responsable de prestadors de serveis que inclou requeriments específics en cas que els serveis impliquin el tractament de dades de caràcter personal.
La tipologia de serveis que podem encarregar a prestadors de serveis és:

 • Serveis de gestió interna financera
 • Serveis de suport administratiu
 • Serveis d’auditoria i consultoria
 • Serveis jurídics i de recuperació d’actius i impagats
 • Serveis de pagament
 • Serveis de màrqueting i publicitat
 • Serveis d’enquestes
 • Serveis de centre d’atenció telefònica
 • Serveis logístics
 • Serveis de seguretat física
 • Serveis informàtics (seguretat dels sistemes i de la informació, ciberseguretat, sistemes d’informació, arquitectura, allotjament, processament de dades)
 • Serveis de telecomunicacions (veu i dades)
 • Serveis d’impressió, ensobrament, enviaments postals i missatgeria
 • Serveis de custòdia i destrucció de la informació (digital i física)
 • Serveis de manteniment d’edificis, instal·lacions i equips

Comunicació de dades a entitats Reasseguradores
D’acord amb l’article 6.7 de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores (LOSSEAR), s’entén per reassegurança l’activitat consistent en l’acceptació de riscos cedits per una entitat asseguradora o per una entitat reasseguradora, incloses les entitats asseguradores o reasseguradores domiciliades en tercers països. Així mateix, l’article 77 de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança (LCA) estableix que, pel contracte de reassegurança, el reassegurador s’obliga a reparar, dins dels límits establerts en la Llei i en el contracte, el deute que neix en el patrimoni del reassegurat a conseqüència de l’obligació que aquest assumeix com a assegurador en un contracte d’assegurança.

La funcionalitat principal del contracte de reassegurança consisteix a gestionar l’exposició de risc de VidaCaixa, com a entitat asseguradora, essencialment amb l’objectiu de reduir-lo mitjançant el seu trasllat, en més o menys mesura, a l’entitat reasseguradora. La Reassegurança és, per tant, un instrument de vital importància per a la gestió del balanç i la solvència de VidaCaixa com a entitat asseguradora.

En el marc de la contractació de reassegurances, l’article 99.4 de la LOSSEAR estableix expressament que les entitats asseguradores, o si s’escau, reasseguradores, poden comunicar a les seves entitats reasseguradores, sense consentiment del prenedor de l’assegurança, assegurat, beneficiari o tercer perjudicat, les dades que siguin estrictament necessàries per subscriure el contracte de reassegurança en els termes que preveu l’article 77 de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança, o la realització de les operacions connexes, entenent com a tals la realització d’estudis estadístics o actuarials, anàlisis de riscos o investigacions per als seus clients, així com qualsevol altra activitat relacionada o derivada de l’activitat reasseguradora. La cessió d’aquestes dades per a qualsevol finalitat diferent de les que estableix el paràgraf anterior requereix el consentiment de l’interessat.

D’acord amb la doctrina autoritzada per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, la reassegurança és una modalitat d’assegurança que cobreix el risc que assumeixen els asseguradors en estipular els contractes d’assegurança directa amb els seus clients. És a dir, un contracte pel qual una entitat asseguradora cedeix a una altra entitat reasseguradora part del risc que ha assumit. La finalitat última de la reassegurança és rescabalar el dany patrimonial que experimenta l’assegurador directe en produir-se l’esdeveniment que l’obliga a indemnitzar l’assegurat. Aquest contracte de reassegurança es defineix en l’art. 77 de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança (d’ara endavant, LCA) i, malgrat l’estreta relació que manté amb el contracte d’assegurança, tots dos contractes funcionen entre si “de manera autònoma i independent, sense perjudici que l’assegurança directa sigui pressupòsit necessari per a la reassegurança”. 

El que estableix l’LCA és que “no és aplicable a aquest allò que ordena l’art. 2 respecte al caràcter obligatori dels seus preceptes (art. 79 LCA), alhora que destaca la manca de qualsevol relació directa entre l’assegurat i el reassegurador. És, en conseqüència, un pacte intern entre asseguradora i reasseguradora pel qual la segona s’obliga a indemnitzar la primera dins dels límits del conveni, obligació que neix quan neixi l’obligació de l’assegurador directe davant l’assegurat, i només quan sigui líquid i exigible el crèdit de l’assegurat contra l’assegurador, serà exigible el crèdit d’aquest contra el reassegurador. El reassegurador no tindrà cap intervenció directa en la liquidació del sinistre de base, llevat que es pacti expressament el contrari, i l’assegurat no tindrà acció directa contra el reassegurador”. És a dir, el reassegurador no tindrà cap tipus de contacte directe amb els assegurats.

D’altra banda, pel que fa a la comunicació de dades de caràcter personal al reassegurador, només es poden comunicar per al compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes de l’assegurador, en aquest cas VidaCaixa, i de l’entitat reasseguradora, i no requereix cap consentiment previ de l’assegurat, ja que es troba habilitada per una norma amb rang de llei (art. 99 LOSSEAR).

8. Terminis de conservació de les dades

Conservació per al manteniment de les relacions contractuals
Tractarem les seves dades mentre continuïn vigents les relacions contractuals que hàgim establert. 

Conservació de les autoritzacions per als tractaments basats en el consentiment
Durem a terme tractaments de dades basats en el seu consentiment, fins que vostè el revoqui.Si vostè cancel·la tots els seus contractes de productes i serveis amb les empreses del Grup CaixaBank, però no revoca els consentiments que ens hagi donat, nosaltres automàticament els deixarem sense efecte des del moment que deixi de ser client.

Conservació per al compliment d’obligacions legals i formulació, exercici i defensa de reclamacionsUn cop revocades les autoritzacions d’ús de les seves dades mitjançant la retirada del seu consentiment, o finalitzades les relacions contractuals o de negoci que hagi establert amb nosaltres, conservarem les seves dades únicament per complir amb les obligacions legals i per permetre la formulació, exercici o defensa de reclamacions durant el termini de prescripció de les accions derivades de les relacions contractuals.
Tractarem aquestes dades aplicant-hi les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir que només són utilitzades per a aquestes finalitats.

Destrucció de les dades
Destruirem les seves dades quan hagin transcorregut els terminis de conservació que imposen les normes que regulen l’activitat de VidaCaixa i els terminis de prescripció de les accions administratives o judicials derivades de les relacions establertes entre vostè i nosaltres.

9. Transferències de dades fora de l’Espai Econòmic Europeu
A VidaCaixa tractem les seves dades dins l’Espai Econòmic Europeu i, amb caràcter general, contractem prestadors de serveis ubicats també dins l’Espai Econòmic Europeu o en països que han estat declarats amb un nivell adequat de protecció. 

Si necessitem utilitzar proveïdors de serveis que efectuïn tractaments fora de l’Espai Econòmic Europeu o en països que no han estat declarats amb un nivell adequat de protecció, ens asseguraríem de garantir la seguretat i legitimitat del tractament de les seves dades. 

Per això, exigim les garanties adequades a aquests proveïdors de serveis, d’acord amb el que estableix l’RGPD, de manera que disposin, per exemple, de normes corporatives vinculants que garanteixin la protecció de la informació de manera semblant al que estableixen les normes europees o que subscriguin les clàusules tipus de la Unió Europea.

10. Decisions automatitzadesSi durant les relacions contractuals que manté amb nosaltres, adoptem decisions que puguin produir efectes jurídics sobre vostè o el puguin afectar significativament (per exemple, denegar-li la contractació d’un producte determinat) basades únicament en el tractament automatitzat (és a dir, sense la participació d’una persona), l’informarem sobre això i també de la lògica en virtut de la qual l’hem adoptat, en la documentació contractual del producte o servei que ens hagi sol·licitat.

Així mateix, en aquest moment, adoptarem mesures per salvaguardar els seus drets i interessos, facilitant-li el dret a obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió.

11. Revisió
Efectuarem una revisió d’aquest document cada vegada que sigui necessari per mantenir-lo degudament informat, per exemple, amb motiu de la publicació de noves normes o criteris o la realització de nous tractaments.
L’avisarem pels canals de comunicació habituals sempre que es produeixin canvis substancials o importants en aquest document.