Com puc deixar una part dels estalvis a la meva família?

L'estalvi acumulat durant anys pot servir per a proporcionar una tranquil·litat econòmica familiar més gran. Hi ha fórmules perquè puguis deixar part dels estalvis a la teva família, tant si ets titular d'un pla de pensions com si optes per una renda vitalícia.

Com es pot heretar un pla de pensions?

En cas de defunció, els fons d'un pla de pensions poden ser rescatats pels hereus. Hi ha dos tipus de beneficiaris:

  • Nomenats específicament: El titular concreta qui ha d'heretar el pla de pensions i també en determina la proporció si es considera necessari. També tenen validesa els noms que figuren en el Testament.
  • No nomenats: El reglament del mateix pla de pensions pot determinar qui en són els beneficiaris, que habitualment coincideixen amb la figura de l'hereu legal (fills, cònjuge). En cas d'incongruències entre el/s beneficiari/s del pla de pensions i del testament, preval el document amb la data més pròxima.

Com es pot heretar una renda vitalícia?

La renda vitalícia es pot heretar de diverses maneres. D'una banda, hi ha la possibilitat de contractació de dos titulars. En aquest cas, la renda mensual s'abonarà mentre visqui un d'ells i es considera que la renda es divideix en un 50% per a cadascun, aplicant a cada titular la retenció que correspongui. També és possible designar un hereu en cas de defunció, fet que s'ha de reflectir en el contracte. En aquest cas hi ha dues modalitats: Pagament únic de tot el capital, normalment un percentatge de la prima aportada i Renda o percentatge d'aquesta.

Com afecta fiscalment heretar un pla de pensions o una renda vitalícia?

  • Pla de pensions: El beneficiari tributa pel que ha heretat d'un pla de pensions en l'IRPF com a rendiments del treball. És a dir, si s'opta pel cobrament total, la base imposable es pot apujar fins a haver d'aplicar el tipus marginal màxim del 45% (pot arribar al 48% segons la comunitat autònoma en què residim). En aquest cas no es tributa per l'Impost sobre Successions i Donacions.
  • Renda vitalícia: En cas de defunció d'un dels titulars, l'altre titular ha de tributar en l'Impost sobre Successions i Donacions, i seguirà cobrant la totalitat de la renda sense que s'apliqui retenció a la meitat de la renda. El capital de defunció dels titulars, si s'ha contractat, s'abona als beneficiaris un cop ha mort l'últim dels titulars.

Productes recomanats

És una gamma de plans orientats a la gestió òptima de l'estalvi tenint en compte l'horitzó temporal de jubilació.

És una gamma de plans en la qual es combina la renda fixa amb la renda variable per oferir-te la millor combinació rendibilitat-risc.

És una gamma en la qual s'inverteix en plans amb vinculació a borsa per aprofitar el potencial de rendibilitat quan encara falten molts anys perquè et jubilis.

És una gamma de plans en la qual s'inverteix en mercats monetaris i en renda fixa per recollir beneficis quan falten pocs anys perquè et jubilis.

A més de complementar els teus ingressos, els teus beneficiaris disposaran del 100% del capital que s'hagi aportat, més un 1% extra fins a un màxim de 500 euros en cas de defunció.

Inclou una aportació extra als teus ingressos més elevada que en la modalitat anterior. El seu rendiment està subjecte al pagament dels interessos de l'emissor de deute.

Aconsegueix un extra més gran per als teus ingressos que en les dues modalitats anteriors amb una cartera que inverteix en renda fixa i renda variable i que evoluciona amb els anys per obtenir més rendibilitat. Els beneficiaris no disposaran del capital fix en aquesta modalitat en cas de defunció.

L'import de la renda mensual és més alt en aquesta modalitat perquè el capital per defunció decreix amb els anys.

Major renda mensual perquè també decreix el capital per defunció amb els anys i perquè va lligat al valor de les carteres. Inverteix majoritàriament en renda fixa i evoluciona amb els anys per obtenir més rendibilitat.

S'obté la renda mensual més gran de totes les modalitats, però es renuncia al capital de defunció i al rescat de l'estalvi.

Preguntes freqüents

VIDACAIXA, S.A. D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, igual que la resta d'entitats asseguradores i financeres, està obligada a disposar d'una còpia actualitzada dels documents d'identificació vigents dels clients per tal d'acomplir el que estableix la Llei 10/2010 de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme.

Cal que l'entitat asseguradora disposi de la documentació requerida abans del 30 d'abril de 2015. En cas contrari es procedirà al bloqueig, quan correspongui, dels productes contractats amb la nostra entitat.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (21 Vots)

En cas de jubilació:

Quan et jubilis, hauràs de decidir com i quan desitges cobrar el teu pla adreçant-te a la teva oficina de "la Caixa".

Si no tens accés a la jubilació (pel fet de no haver cotitzat mai a la Seguretat Social, etc.), la contingència s’entendrà produïda a partir de l’edat ordinària de jubilació en el Règim General de la Seguretat Social (65 anys), en el moment en què el partícip no exerceixi o hagi cessat en l’activitat laboral o professional i no estigui cotitzant per a la contingència de jubilació per a cap règim de la Seguretat Social. Això no obstant, es pot anticipar la prestació a partir de:

  • els 60 anys d’edat
  • els 45 anys d’edat, si el titular és minusvàlid
 

En cas d’invalidesa:

El pla es pot fer efectiu en cas d’invalidesa total i permanent per a la professió habitual, o absoluta i permanent per a qualsevol tipus de feina, o gran invalidesa.

En cas de defunció:

En el supòsit de defunció, tant en el període en què es duen a terme les aportacions (partícip) com en el de cobrament de prestacions (beneficiari).

En cas de malaltia greu:

Quan s’acrediti amb un certificat mèdic de la Seguretat Social o d’una entitat concertada:

a) qualsevol mal físic o psíquic que incapaciti temporalment per a l’ocupació o activitat habitual durant un període continuat mínim de 3 mesos i que requereixi una intervenció clínica de cirurgia major en un centre hospitalari o tractament en aquest.

b) qualsevol mal o lesió física o psíquica amb seqüeles permanents que limitin parcialment o impedeixin totalment l’ocupació o activitat habitual, tant si requereix o no assistència d’altres persones.

En cas d’atur de llarga durada:

Quan el partícip es trobi en situació legal d’atur (no voluntari), sempre que estigui inscrit a l’INEM o organisme competent i no percebi prestacions contributives.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (35 Vots)

En cas de defunció, ja sigui durant el període en què s’efectuen les aportacions, o bé en el que ja es cobra una renda, el saldo acumulat el cobraran el cònjuge, els fills o qualsevol altra persona que hagi designat el titular.

En forma de capital:

Es cobren tots els drets consolidats acumulats en forma de capital únic.

En forma de renda financiera:

Consisteix en una renda l’import i periodicitat de la qual (mensual, trimestral, semestral) decideix el client i que s’abona fins a la finalització del saldo acumulat. En qualsevol moment es pot dur a terme una liquidació total del saldo que queda pendent o d’una part d’aquest, i en aquest cas es deixen d’abonar les successives rendes fins a compensar el saldo anticipat.

En forma de capital i renda financera (mixta):

Es cobra una part en forma de capital i una altra part en forma de renda financera.

En forma de renda assegurada o d’assegurances:

Hi ha la possibilitat de cobrar vitalíciament una renda, a una o dues vides i amb o sense assegurança de vida. A més, si es vol, es pot optar per contractar una renda durant un període de temps determinat, però sense capital de defunció.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (38 Vots)

Un pla de pensions és un producte que et permet estalviar còmodament, per tal que puguis disposar d’un capital o una renda en el moment de la jubilació o en cas d’invalidesa, i en cas de defunció, perquè en puguin disposar els teus beneficiaris.

Però, a més, els plans de pensions són, ara com ara, el producte que et permet obtenir el màxim estalvi fiscal en la teva declaració de la renda.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (12 Vots)

Aportació anual màxima:

L’aportació anual màxima que pots fer és de 8.000 €.

Aquest límit inclou les aportacions a tots els plans de pensions, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial, determinades Mutualitats de Previsió Social i assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o gran dependència, incloent-hi a més les contribucions empresarials.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (10 Vots)

Blog

Temes que et poden interessar

Selecciona el tema que t'interessa

Per què

Més de cent anys d'experiència en jubilació

Acumulem més d'un segle d'història ajudant les persones a preparar la seva jubilació i oferint-los un assessorament personalitzat.

Som líders

VidaCaixa és l'entitat asseguradora més gran del país i ocupa el primer lloc en els rànquings de vida i pensions.

Compromesos amb els nostres clients

Som l'entitat privada que abona més prestacions: prop de 4.000 milions d'euros cada any.

Som la millor gestora de fons de pensions

Més de vint-i-cinc premis de prestigi internacional, inclòs el de millor gestora de fons de pensions, i la confiança dels nostres clients avalen la nostra gestió.

Més informació