[F13] Avis legal

[F32] Avís legal - Condicions generals d’accés i ús

Condicions generals d’accés i ús

1. Accés i utilització del lloc web

Accés al Lloc web

Les presents Condicions Generals d’Accés i Ús regulen l’accés i utilització del lloc web de VidaCaixa, S.A.U (d’ara endavant, “VidaCaixa”) amb domicili social a  Paseo de la Castellana 51, planta 1ª, 28046 Madrid (Espanya), NIF A-58333261, i de la resta d’entitats del Grup VidaCaixa, i té per objecte facilitar als usuaris informació relativa a les activitats, productes i serveis d’aquestes entitats relacionats amb el sector de l’assegurança, els plans de pensions i els plans de previsió (d’ara endavant, “el Lloc Web”).

L’accés al Lloc Web comporta l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús, per la qual cosa li preguem que les llegeixi atentament abans de fer-ne ús. Si no accepta les presents condicions, li preguem que s’abstingui d’utilitzar el Lloc Web i el seu contingut.

Així mateix, VidaCaixa fa avinent als usuaris d’aquest Lloc Web que aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús podran ser adaptades o modificades en qualsevol moment sense notificació prèvia. En conseqüència, l’usuari haurà de llegir i acceptar les presents Condicions Generals d’Accés i Ús cada vegada que desitgi utilitzar el Lloc Web.

Utilització del Lloc Web

L’usuari declara que és major d’edat i que disposa de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions Generals d’Accés i Ús, i es compromet a fer un ús diligent del Lloc Web, així com de la informació relativa als productes i serveis que conté, amb total subjecció a la normativa que hi sigui aplicable.

2. Contractació de productes i serveis

Contractació a través de CaixaBank, S.A.

La contractació dels productes i serveis de les entitats del Grup VidaCaixa que en cada moment estiguin disponibles en aquest Lloc Web (d’ara endavant, “els Productes i Serveis”) s’efectuarà a través de la mediació de CaixaBank, S.A., en la seva qualitat d’operador de banca-assegurances de l’entitat del Grup VidaCaixa que correspongui. Per fer-ho, l’usuari haurà de disposar dels sistemes identificatius i de signatura que CaixaBank, S.A. exigeixi en cada cas.

Condicions de la contractació de Productes i Serveis

La contractació dels Productes i Serveis requerirà, com a condició essencial, la prèvia subscripció de les condicions contractuals del producte o servei que correspongui.

L’Usuari queda informat i accepta que les informacions contingudes al Lloc Web sobre la formalització dels Productes o Serveis no impliquen oferta o inici d’una relació negocial amb les entitats del Grup VidaCaixa, sinó que es requerirà en qualsevol cas el compliment dels requisits que en cadascun d’aquests documents contractuals s’estableixi de conformitat amb la normativa aplicable.

3. Responsabilitat de VidaCaixa respecte a la informació continguda al Lloc Web

Funcionament del Lloc Web

VidaCaixa duu a terme els seus millors esforços per mantenir el Lloc Web en bon funcionament, tot evitant errors o, si escau, reparant-los, i mantenint els continguts del Lloc Web degudament actualitzats. Això no obstant, VidaCaixa no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Lloc Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests últims siguin oportunament actualitzats. L’usuari accepta això i es compromet a desplegar la màxima diligència i prudència quan accedeixi i gaudeixi de la navegació a través del Lloc Web o contracti els Productes o Serveis. En aquest sentit, VidaCaixa posa a disposició de l’usuari unes recomanacions per augmentar la seva seguretat en la navegació per Internet..

Modificacions en la informació del Lloc Web

VidaCaixa es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de notificar-ho prèviament, modificacions, supressions o actualitzacions sobre la informació continguda al Lloc Web, la seva configuració o presentació.

Ús de la informació continguda al Lloc Web

Tant l’accés al Lloc Web com l’ús que es pugui fer de qualsevol informació que contingui, especialment la relativa a la idoneïtat i el bon ús dels Productes i Serveis que les entitats del Grup VidaCaixa posen a la seva disposició, es duen a terme sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari. Per tant, VidaCaixa no es responsabilitza de cap dany o perjudici que es poguessin derivar, de manera directa o indirecta, de l’accés o ús de la informació continguda al Lloc Web.

Així mateix, VidaCaixa manifesta que la informació gratuïta subministrada a l’usuari com a resultat de les consultes específiques, simulacions o càlculs de pressupostos relatius als Productes o Serveis té caràcter purament indicatiu, per la qual cosa no assumeix cap responsabilitat derivada de qualsevol dany o perjudici que es poguessin derivar, de manera directa o indirecta, de la utilització per part de l’usuari d’aquesta informació subministrada. Concretament, VidaCaixa deixa constància expressa que aquesta informació no constitueix una opinió tècnica emesa a partir de totes les dades rellevants requerides.

Addicionalment, VidaCaixa no es fa responsable de cap dany o perjudici en el programari o maquinari de l’usuari que es derivi de l’accés al Lloc Web.

4. Responsabilitat de l’usuari

L’usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l’ús del Lloc Web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota mena que les entitats del Grup VidaCaixa puguin patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès en virtut de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús o de la legislació aplicable en relació amb la utilització del Lloc Web.

5. Política en matèria d’enllaços d’hipertext (links)

Les entitats del Grup VidaCaixa no assumeixen cap responsabilitat derivada de la connexió o dels continguts dels enllaços hipertextuals a tercers llocs web, ni la seva existència implica que avalin, promocionin, garanteixin o recomanin els llocs web enllaçats.

Així mateix, aquells tercers que tinguin la intenció d’incloure en un lloc web un enllaç hipertextual que dirigeixi al Lloc Web hauran d’obtenir necessàriament el consentiment previ, exprés i per escrit de VidaCaixa.

6. Política de privacitat i de comunicacions comercials

En el cas que durant la seva navegació, realització de consultes, sol·licituds o simulacions a través del Lloc Web, l’usuari ens proporcioni dades que tinguin la consideració de dades de caràcter personal, s’hi aplicarà el que preveu la política de privacitat i de comunicacions comercials de les entitats del Grup VidaCaixa.

7. Utilització de cookies

Podeu trobar informació sobre les cookies que utilitzem al lloc web en la política de cookies.

8. Propietat Industrial i Intel·lectual

8.1 Tots els continguts del Lloc Web (incloent-hi, sense caràcter limitador, bases de dades, imatges, fotografies, patents, models d’utilitat i industrials, dibuixos, gràfics, fitxers de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de VidaCaixa o de la resta d’entitats del Grup VidaCaixa, o dels proveïdors de continguts, i en aquest últim cas han estat objecte de llicència o cessió per part d’aquests, i estan protegits per les normes espanyoles o internacionals de propietat intel·lectual i industrial. La compilació (entenent aquesta com la recopilació, disseny, ordenació i muntatge) de tot el contingut del Lloc Web és propietat exclusiva de VidaCaixa i es troba protegida per la normativa aplicable en matèria de propietat industrial i intel·lectual.

8.2 Tot el programari utilitzat en l’ús i desenvolupament del Lloc Web és propietat de VidaCaixa o de la resta d’entitats de VidaCaixa o dels seus proveïdors de programari i es troba protegit per les lleis de propietat industrial i intel·lectual.

8.3 Les marques, rètols, senyals distintius o logos que apareixen al Lloc Web són titularitat de VidaCaixa o de la resta d’entitats del Grup VidaCaixa i estan degudament registrats o en procés de registre. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o al Lloc Web poden ser marques o altres senyals distintius registrats dels seus respectius i legítims propietaris.

8.4 Tots els textos, dibuixos, gràfics, vídeos o suports d’àudio són propietat de VidaCaixa o de la resta d’entitats de VidaCaixa, o dels seus proveïdors de continguts, i no poden ser objecte d’ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’usuari o de tercers sense l’autorització expressa dels titulars d’aquests continguts.

8.5 La posada a disposició dels usuaris de les bases de dades, imatges, fotografies, patents, models d’utilitat i industrials, dibuixos, gràfics, fitxers de text, àudio, vídeo i programari propietat de VidaCaixa o dels seus proveïdors que figuren al Lloc Web no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió d’un dret d’explotació a favor de l’usuari diferent de l’ús que comporta la utilització legítima i d’acord amb la naturalesa del Lloc Web.

8.6 Queda terminantment prohibit qualsevol ús dels continguts del Lloc Web que s’efectuï sense l’autorització de VidaCaixa, inclosa la seva explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, transmissió per qualsevol mitjà, posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total o parcial, les quals, en cas de produir-se, constituiran infraccions dels drets de propietat intel·lectual de VidaCaixa o de la resta d’entitats del Grup VidaCaixa, sancionades per la legislació vigent.

9. Legislació aplicable i jurisdicció

L’accés i utilització del Lloc Web es regirà i s’interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir entre VidaCaixa i els usuaris del Lloc Web serà resolta, amb renúncia expressa de les Parts al seu propi fur, pels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid (Espanya).