[F32][Servei al client] Reclamacions


Reclamacions

Servei d’atenció al client

Si ets client de VidaCaixa pots presentar les queixes i reclamacions al nostre Servei d’Atenció al Client a través de diverses vies: 

 • Correu: servicio.cliente@caixabank.com
 • A qualsevol de les nostres oficines de CaixaBank. 
 • O per correu postal a l’adreça carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002, València.

En cas de disconformitat amb la resolució o si ha transcorregut el termini previst sense que s’emeti resposta al respecte, el client podrà formular una queixa o reclamació davant del Servei de Reclamacions de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions: 

Si tens cap dubte pots accedir al Reglament del Servei d’Atenció al Client en aquest enllaç.

 

 

Plans de pensions del sistema individual

No obstant el que disposa l’apartat anterior, els partícips o beneficiaris de plans de pensions del sistema individual, podràs interposar una queixa o reclamació directament davant del defensor del partícip a través de les vies següents: 

 • Per correu a l’adreça reclamaciones@da-defensor.org 
 • Per correu postal a l’adreça C/ Velázquez, 80, 1.ª derecha, Madrid – 28001
 • O a qualsevol de les oficines de CaixaBank.

En cas de disconformitat amb la resolució del Defensor del Partícip o si ha transcorregut el termini de dos mesos sense que se n’hagi emès un pronunciament, el client podrà formular la seva reclamació davant del Servei de Reclamacions de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, segons indica l’apartat anterior.

Si tens més dubtes o consultes pots accedir al Reglament del Defensor del partícip en aquest link. 

 

EPSV de modalitat individual

No obstant el que s’ha disposat anteriorment, els socis ordinaris o beneficiaris de les EPSV de modalitat individual, a la seva lliure elecció, han d’interposar les queixes i reclamacions davant del Defensor de l’Associat o davant de la Junta de Govern de l’EPSV.

Si vols presentar la teva queixa i reclamació al Defensor de l’Associat o a la Junta de Govern de l’EPSV, ho pots fer a través de: 

 • Per correu a l’adreça reclamaciones@da-defensor.org
 • Per correu postal a l’adreça C/ Velázquez, 80, 1.ª derecha, Madrid – 28001
 • O a qualsevol de les oficines de CaixaBank.

En cas de disconformitat amb la resolució del Defensor de l’Associat o si ha passat el termini de quinze dies sense que se n’hagi emès un pronunciament; o en cas de disconformitat amb la resolució de la Junta de Govern de l’EPSV, el client podrà formular la reclamació davant el Departament d’Hisenda i Finances del Govern Basc.

Si tens més dubtes o consultes, pots accedir al Reglament del Defensor de l’Associat en aquest enllaç.

 

Informació al consumidor

La companyia disposa d’un servei telefònic d’atenció al client a través dels números: (+34) 938 87 25 25 i 900 40 40 90.

Es fa constar l’existència del servei de consulta telefònica del consumidor prestat per la Generalitat de Catalunya a través del número 012. Hi ha fulls oficials de reclamació/denúncia a disposició dels clients. Així mateix, es fa constar que, d’acord amb el que disposa la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, les persones consumidores poden sol·licitar un model de les condicions generals dels contractes de serveis financers bàsics que puguin tenir interès a concertar.

 

Informació al consumidor (Andalusia)


Les persones consumidores a Andalusia, en aplicació del “Decret 82/2022, de 17 de maig, pel qual es regulen les fulles de queixes i reclamacions de les persones consumidores i usuàries en la Comunitat Autònoma d'Andalusia”, podran presentar una reclamació o queixa en suport paper o format electrònic, segons el model que s'estableix en l'Annex II d'aquesta norma. Les reclamacions es podran presentar davant el Servei d'Atenció al Client en l'adreça postal, carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002, València; en l'adreça de correu electrònic servicio.cliente@caixabank.com, o en qualsevol de les oficines de CaixaBank.

La persona consumidora podrà obtenir el full de queixes i reclamacions a través del portal web www.consumoresponde.es: Anexo I HQR Decret 82-2022 (actualizat a 18-10-2022).pdf (consumoresponde.es)” 

 

Plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea

Complint amb el que disposa la legislació amb relació a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum, et facilitem el següent: 

  

Normativa de transparència i protecció dels clients de serveis financers

Normativa General de Protecció dels Consumidors i condicions de contractació

 • Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
 • Llei 7/1998, del 13 d’abril, sobre condicions generals de la contractació.
 • Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
   

Crèdit al consum

 • Llei 16/2011, de 24 de juny, de contractes de crèdit al consum.

Sistemes de Pagament

 • Reial Decret-llei 19/2018, del 23 de novembre, de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria financera.
 • Reial Decret 712/2010, del 28 de maig, de règim jurídic dels serveis de pagament i de les entitats de pagament. (BOE de 29).
 • Ordre EHA/1608/2010, del 14 de juny, sobre transparència de les condicions i els requisits d’informació aplicables als serveis de pagament. 
 • Reglament (UE) 260/2012, del Parlament Europeu i del Consell, del 14 de març de 2012, pel qual s’estableixen requisits tècnics i empresarials per a les transferències i els càrrecs domiciliats en euros, i es modifica el Reglament (CE) núm. 924/2009.
   

Serveis d’inversió

 • Reial Decret Legislatiu 4/2015, del 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Mercat de Valors.
 • Reial Decret 217/2008, del 15 de febrer, sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d’inversió i de les altres entitats que presten serveis d’inversió i pel qual es modifica parcialment el Reglament de la Llei 35/2003, del 4 de novembre, d’institucions d’inversió col·lectiva, aprovat pel Reial Decret 1309/2005, del 4 de novembre.
 • Circular 7/2011, del 12 del desembre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre fullet informatiu de tarifes i contingut dels contractes tipus.
 • Orde ECC/2316/2015, del 4 de novembre, relativa a les obligacions d’informació i classificació de productes financers.
 • Reial Decret 1464/2018, del 21 de desembre, pel qual es desenvolupen el text refós de la Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2015, del 23 d’octubre i el Reial Decret-llei 21/2017, del 29 de desembre, de mesures urgents per a l’adaptació del dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de mercat de valors, i pel qual es modifiquen parcialment el Reial Decret 217/2008, del 15 de febrer, sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d’inversió i de les altres entitats que presten serveis d’inversió i pel qual es modifiquen parcialment el Reglament de la Llei 35/2003, del 4 de novembre, d’Institucions d’Inversió Col·lectiva, aprovat pel Reial Decret 1309/2005, del 4 de novembre, i altres reials decrets en matèria de mercat de valors.
 • Reial Decret 358/2015, del 8 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 217/2008, del 15 de febrer, sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d’inversió i de les altres entitats que presten serveis d’inversió i pel qual es modifica parcialment el Reglament de la Llei 35/2003, del 4 de novembre, d’institucions d’inversió col·lectiva, aprovat pel Reial Decret 1309/2005, del 4 de novembre.
 • Circular 7/2013, del 25 de setembre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, per la qual es regula el procediment de resolució de reclamacions i queixes contra empreses que presten serveis d’inversió i d’atenció a consultes en l’àmbit del mercat de valors.
   

Servei d’atenció al client i defensor del client

 • Llei 44/2002, del 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer, modificada per la Llei 2/2011, del 4 de març, d’economia sostenible.
 • Ordre ECO/734/2004 de l’11 de març, sobre departaments i serveis d’atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres.
 • Ordre ECC/2502/2012, del 16 de novembre, per la qual es regula el procediment de presentació de reclamacions davant dels serveis de reclamacions del Banc d’Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d’Assegurances i Pensions.
 • Pots accedir al següent enllaç al Reglament per a la Defensa del Client de Caixabank.

 

Normativa general d’assegurances i plans de pensions

 • Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades.
 • Llei 50/1980, del 8 d’octubre, de contracte d’assegurança.
 • Llei 20/2015, del 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores (LOSSEAR).
 • Reial Decret 1060/2015, del 20 de novembre, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores (ROSSEAR).
 • Reial Decret 304/2004, del 20 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de plans i fons de pensions.
 • Reial Decret Legislatiu 1/2002, del 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions.
 • Reial Decret 62/2018, del 9 de febrer, pel qual es modifica el Reglament sobre la instrumentació dels compromisos per pensions de les empreses amb els treballadors i beneficiaris, aprovat pel Reial Decret 1588/1999, del 15 d’octubre, i el Reglament de plans i fons de pensions, aprovat pel Reial Decret 304/2004, del 20 de febrer.