Publicador de continguts

VidaCaixa gestiona un patrimoni superior a 88.500 milions d’euros, un 5,6% més

Sede Central de VidaCaix

  • L'entitat aconsegueix un ampli marge de lideratge a Vida amb un 27,4% de les primes

  • Es manté al capdavant en el rànquing de plans de pensions, amb el 24,8% del patrimoni, i lidera tant el sistema individual com el col·lectiu

  • Els plans de VidaCaixa han obtingut una rendibilitat del 2,32% en els últims dotze mesos, davant l’1,10% del conjunt de fons de pensions gestionats del sistema individual a Espanya

  • El 100% dels actius de VidaCaixa s’analitza sota criteris ambientals, socials i de bon govern corporatiu amb l’objectiu de generar beneficis sostenibles a llarg termini

  • En els sis primers mesos de l'any VidaCaixa va comercialitzar 5.487,6 milions d'euros en primes i aportacions, un 2,9% menys

  • Al tancament de juny, el benefici net consolidat va ser de 351,1 milions d'euros, un 21% més. Aïllant l’efecte dels extraordinaris, el negoci va avançar més d’un 6%

  • Entre gener i juny es van abonar 1.941,4 milions d'euros en prestacions entre els 5,1 milions de clients que la companyia té a Espanya i Portugal

 

VidaCaixa, entitat líder del sector assegurador a Espanya, va obtenir entre gener i juny un benefici net consolidat de 351,1 milions d'euros, un 21% més, a causa principalment de la gestió d'un volum més gran de recursos i de la bona evolució dels mercats financers. Aïllant l'efecte de les operacions no recurrents, el negoci de VidaCaixa va avançar més del 6% en els sis primers mesos de l'any.

La companyia va tancar el semestre amb un volum de 88.518,1 milions d'euros en patrimoni sota gestió, un 5,6% més. D'aquests, 52.516 milions corresponen a assegurances de vida; 28.659, a plans de pensions i EPSV, i 7.343, a BPI Vida e Pensões.

El total de primes i aportacions comercialitzades va arribar als 5.487,6 milions d'euros, un 2,9% menys. Aquesta lleu contracció obeeix principalment a l’impacte de l’entorn de baixos tipus d’interès en el negoci d’estalvi.

L'entitat manté el primer lloc en el rànquing de Vida, amb una quota de mercat del 27,4% del total de primes. També lidera el mercat de plans de pensions, amb el 24,8% del patrimoni total gestionat en aquests productes.

Entre gener i juny es van abonar 1.941,4 milions d'euros en prestacions entre els 5,1 milions de clients que la companyia té a Espanya i Portugal.

El marge de solvència a març es va situar en el 146%, 9 punts més que fa un any.

Rànquing de Grups: Primes Vida

VidaCaixa lidera el rànquing de companyies a Espanya amb una quota del 27,4%. El mercat ha experimentat una reducció del 5,1% respecte al juny de l'any passat.

Font: ICEA. Dades en milions d’euros

Rànquing de Plans de Pensions – Total Mercat

VidaCaixa manté el seu lideratge també en plans de pensions. La companyia va avançar 0,9 punts en quota de mercat, fins a arribar al 24,8%. Va gestionar un patrimoni total de 27.834 milions d'euros (28.659 milions d'euros tenint en compte també les EPSV), un 5,6% més que l'any passat.

Font: INVERCO. Dades de variacions interanuals

Rànquing de Plans de Pensions – Sistema individual

En el sistema individual, VidaCaixa avança 0,9 punts en quota de mercat fins al 24,6%.

Font: INVERCO. Dades de variacions interanuals

Rànquing de Plans de Pensions – Sistema col·lectiu

L'entitat també guanya terreny en el sistema col·lectiu de plans. Avança un punt fins al 25,2%.

Font: INVERCO. Dades de variacions interanuals

 Rendibilitat dels plans de pensions de VidaCaixa vs. el mercat

VidaCaixa ha obtingut una rendibilitat del 2,32% en els últims dotze mesos, davant l’1,10% del conjunt de fons de pensions gestionats del sistema individual a Espanya.

En aquest primer semestre de l'any, les principals borses mundials han tingut una evolució molt positiva. Els fons de pensions de VidaCaixa, amb una major exposició a aquest tipus d'actiu i diversificats geogràficament, han aconseguit participar en més mesura de l'evolució dels mercats globals de renda variable. Així mateix, la revaloració de les principals divises respecte a l'euro ha afegit valor a les carteres gestionades. De fet, la rendibilitat mitjana dels fons de pensions de VidaCaixa se situa des de començament d'any en el 7,26%.

Els tipus d'interès baixos, o fins i tot negatius per als venciments més curts, continuen afectant l'evolució de la renda fixa. En aquest entorn, els fons de pensions de VidaCaixa tenen un posicionament diversificat en renda fixa, buscant sempre les millors oportunitats que ofereix el mercat i realitzant un seguiment continu de tots els riscos, posició que també ha permès superar la rendibilitat mitjana del mercat en aquesta categoria.

VidaCaixa incorpora, des de fa més de 15 anys, factors ambientals, socials i de bon govern (ASG) en les decisions d'inversió per generar rendiments sostenibles a llarg termini. El 100% dels seus actius s'analitzen sota aquests estàndards, d'acord amb el compromís de la companyia amb els Principis d'Inversió Responsable de Nacions Unides.

El negoci d’estalvi

Del total de primes i aportacions acumulades, 4.896 milions d'euros corresponen al negoci d'estalvi, un 2,4% menys que fa un any, un lleu descens que s'explica per un entorn prolongat de baixos tipus d'interès.

L'estalvi individual és el segment que té un pes més gran, ja que acumula un total de 4.393,2 milions d'euros en primes. En el període de referència, va destacar especialment la contractació dels productes següents:

  • Renda Vitalícia Inversió Flexible, que va acumular un total de 1.598 milions d'euros.

  • Les solucions d’estalvi sistemàtic, com els Comptes CaixaFutur (PIES i AIELT), que han captat 778 milions d'euros entre gener i juny, o el PIES Destí, un producte gestionat que inverteix l'estalvi en el mercat amb una data objectiu i una ruta d'inversió coneguda. En els sis primers mesos de l'any, aquesta solució d'estalvi va acumular 335 milions d'euros.

Les aportacions a plans de pensions van arribar als 870,5 milions d'euros, un 4,5% més. D'aquests, 662,9 milions d'euros corresponen al segment individual (+5,2%) i 207,7 milions d'euros al segment de col·lectius (+2,2%).

En el segment de col·lectius, es van comercialitzar un total de 295,1 milions d'euros en primes en solucions d'estalvi, un 1% més.

Negoci de risc

Les primes de Vida-Risc van arribar als 591,6 milions d'euros i van experimentar un descens del 7,2% respecte a l'any passat. D'aquests, 273,1 milions d'euros corresponen al segment individual i 318,5 milions d'euros al segment de col·lectius. Pel que fa a la variació respecte al primer semestre de l'any passat, va destacar col·lectius amb un creixement del 14,5%, mentre que el segment individual experimenta un descens del 24% després d'uns quants trimestres registrant un creixement excepcional a ritme de dues xifres.

MyBox Vida, l'últim llançament vida-risc de l'entitat, ha mostrat un comportament excel·lent i, després de dos mesos en el mercat, ja té prop de 70.000 clients. Aquesta assegurança, que es caracteritza per mantenir la tarifa durant tres anys, ofereix cobertures de mort i invalidesa absoluta i permanent també en cas d’accident i cobertura de saldo pendent a les targetes de crèdit. A més, disposa de serveis mèdics addicionals per a la cura de la salut familiar: segona opinió i orientació mèdica telefònica 24 hores.

 

VidaCaixa és l’entitat líder en el sector assegurador a Espanya. Integrada a CaixaBank, disposa a més del 49,92% de SegurCaixa Adeslas i la totalitat del capital social de BPI Vida e Pensões. Gonzalo Gortázar és el President de VidaCaixa, Tomás Muniesa n’és el Vicepresident, Javier Valle n’és el Conseller Director General i Carmen Gimeno, la Directora General Adjunta.

 

Descarrega aquí la nota de premsa

Descarrega aquí la imatge