Menú de navegació

S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
The following has evaluated to null or missing:
==> (layout.getAncestors()?last) [in template "20155#20195#15948226" at line 22, column 47]

----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: ${(layout.getAncestors()?last).getNam... [in template "20155#20195#15948226" at line 22, column 45]
----
1<style> 
2.VC-body .Sidemenu .Sidemenu-container .Sidemenu-item.active a {color: #333333;} 
3.VC-body .Sidemenu .Sidemenu-container .Sidemenu-item.active > a{color: #f15d2f !important;box-shadow: inset 5px 0 0 #f15d2f; } 
4.VC-body .Sidemenu .Sidemenu-container .Sidemenu-item.dropdown.open .Sidemenu-submenu {background-color: #f5f5f5;} 
5</style> 
6 
7<#--assign layoutService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.kernel.service.LayoutService") --> 
8 
9<#if !entries?has_content> 
10  <#if preview> 
11    <div class="alert alert-info"> 
12      <@liferay.language key="there-are-no-pages-to-display-for-the-current-page-level" /> 
13    </div> 
14  </#if> 
15  <#else> 
16    <#assign portletDisplay=themeDisplay.getPortletDisplay() /> 
17    <#assign navbarId="navbar_" + portletDisplay.getId() /> 
18    <nav class="Sidemenu module" id="${navbarId}" role="navigation"> 
19      <div class="Sidemenu-main"> 
20         
21        <#assign urlLink = themeDisplay.getURLPortal()+themeDisplay.getURLCurrent() /> 
22        <a href="${urlLink}" title="${(layout.getAncestors()?last).getName(locale)}"> ${(layout.getAncestors()?last).getName(locale)}</a> 
23        <span class="Sidemenu-mainButton"> 
24          <img class="Sidemenu-mainIcon" src="/o/vidacaixa-corporativo-theme/img/sprites/dots-check.svg" alt=""> 
25        </span> 
26      </div> 
27      <ul aria-label="<@liferay.language key=" site-pages " />" class="Sidemenu-container nivel1" role="menubar"> 
28        <h1 class="hide-accessible"> 
29          <@liferay.language key="navigation" /> 
30        </h1> 
31        <@navLevel entries 0/> 
32      </ul> 
33    </nav> 
34    <#macro navLevel navItems displayDepth> 
35      <#list navItems as navItem> 
36        <#assign showChildren=( displayDepth !=1 ) && navItem.hasBrowsableChildren() /> 
37        <#if navItem.isBrowsable() || showChildren> 
38          <#assign nav_item_attr_has_popup="" /> 
39          <#assign nav_item_attr_selected="" /> 
40          <#assign nav_item_caret="" /> 
41          <#assign nav_item_css_class="Sidemenu-item" /> 
42          <#assign nav_item_href_link="" /> 
43          <#assign nav_item_link_css_class="Sidemenu-item browsableochildren" /> 
44					<#assign aria_expanded="aria-expanded='false'" /> 
45          <#if showChildren> 
46            <#assign nav_item_attr_has_popup="aria-haspopup='true'" /> 
47            <#assign nav_item_caret='<span class="lfr-nav-child-toggle"></span>' /> 
48            <#assign nav_item_imgsvg='<img src="/o/vidacaixa-corporativo-theme/img/sprites/arrow-grey.svg" alt=""></span>' /> 
49            <#assign nav_item_css_class="${nav_item_css_class} dropdown" /> 
50            <#assign nav_item_link_css_class="evr-main-navigation__link dropdown-toggle" /> 
51          </#if> 
52          <#if navItem.isBrowsable()> 
53            <#assign nav_item_href_link="href='${navItem.getURL()}'" /> 
54          </#if> 
55          <#if navItem.isSelected()> 
56            <#assign nav_item_attr_selected="aria-selected='true'" /> 
57						<#assign aria_expanded="aria-expanded='true'" /> 
58            <#assign nav_item_css_class="${nav_item_css_class} selected active open" /> 
59          </#if> 
60          <li class="${nav_item_css_class}" id="layout_${navItem.getLayoutId()}" ${nav_item_attr_selected}> 
61            <a aria-labelledby="layout_${navItem.getLayoutId()}" ${nav_item_attr_has_popup} class="${nav_item_link_css_class}" ${nav_item_href_link} ${navItem.getTarget()} role="menuitem" title="${navItem.getName()}"> 
62            ${navItem.getName()} 
63            </a> 
64            <#if showChildren> 
65              <span> ${nav_item_imgsvg}</span> 
66              <ul ${aria_expanded} class="Sidemenu-submenu" role="menu"> 
67                <@navLevel navItem.getBrowsableChildren() displayDepth-1/> 
68              </ul> 
69            </#if> 
70          </li> 
71        </#if> 
72      </#list> 
73    </#macro> 
74    <@liferay_aui.script use="liferay-navigation-interaction"> 
75      var navigation = A.one('#${navbarId}'); if (navigation) { navigation.plug(Liferay.NavigationInteraction); } Liferay.Data.NAV_INTERACTION_LIST_SELECTOR = '.navbar-site'; Liferay.Data.NAV_LIST_SELECTOR = '.navbar-site'; 
76      </@> 
77      <@liferay_aui.script> 
78        $('[data-showChildren="true"]').mouseenter(function() { $(this).find('ul').show(); }) .mouseleave(function() { $(this).find('ul').hide(); }); 
79				$('.Sidemenu-submenu .selected').each(function () { 
80					$(this).parent().attr('aria-expanded', true); 
81					$(this).parent().parent().addClass('open'); 
82				}); 
83				$('[aria-expanded="true"]').each(function () { 
84					$(this).show(); 
85				}); 
86			 
87       </@> 
88</#if> 

[F13] Solucions adaptades

Solucions adaptades

[F32][Empreses] Solucions adaptades

soluciones-adaptadas-908px
Àmplia oferta de serveis i productes ajustats als requeriments de cada client.

VidaCaixa Previsió Social disposa d’una oferta competitiva i flexible, que s’adapta en tot moment a les necessitats de cada client. Amb una organització humana bolcada a aconseguir la màxima qualitat de servei i fomentar la innovació de tots els seus productes, oferint solucions adaptades a cada situació empresarial.

L’experiència i la millora constant en l’àmbit de la previsió social permeten assegurar una alta gamma de solucions segons les necessitats de cada companyia.

[F14] Accés a Portal de Col·lectius

Accés a

Accedeix al Portal de Col·lectius, on podràs administrar tots els productes que tinguis contractats per a o des de la teva empresa.

Entrar

[F16] Contacta amb nosaltres - Empreses

Contacta amb nosaltres

Truca'ns

Telèfon exclusiu per a clients d'empresa.

911501741 / 930141051

Escriu-nos

Els teus suggeriments, consultes o reclamacions a través d'un formulari.

Correu electrònic