Menú de navegació

Publicador de continguts

[F38][NDP-248] Resultados 3er trimestre 2022

VidaCaixa obté un benefici net consolidat de 625,2 milions fins al setembre

MADRID, 03 DE de novembre DE 2022

 

  • Les assegurances de vida-risc són els productes que més creixen en primes: un 30,2% les individuals i un 19% les assegurances per a pimes.
  • Els creixements més grans en primes d’assegurances d’estalvi es concentren en rendes vitalícies i ‘unit linked’.
  • En menys d’un mes des del seu llançament, MyBox Jubilació suma 42.000 clients.

VidaCaixa ha obtingut un benefici net consolidat de 625,2 milions d’euros fins al setembre, un 6% més que en el mateix període de l’any anterior, gràcies a un volum més gran en les carteres de negoci i al creixement sostingut dels recursos gestionats.

Font: Elaboració pròpia. Xifres clau i variació respecte al setembre del 2021. Totes les dades del 2022 inclouen Bankia. *La xifra de solvència correspon a la dada de tancament del primer semestre del 2022 (última dada disponible).

El total de primes i aportacions en aquests nou primers mesos de l’any ha estat de 7.242,4 milions d’euros, un 0,2% menys que fa un any. Aquest lleuger descens s’atribueix al negoci d’estalvi, com a conseqüència lògica de la reducció dels límits màxims d’aportació a plans de pensions, però queda compensat per l’evolució favorable de les primes comercialitzades en assegurances vida-risc, concretament l’impuls del segment de particulars (+30,2%) i el de pimes (+19%).

Els recursos gestionats per VidaCaixa han crescut un 1,9%, fins a situar-se en 111.890,2 milions d’euros. Del total, 64.592 milions d’euros corresponen a assegurances de vida, 40.104 milions d’euros es concentren en plans de pensions i EPSV, i 7.194 milions són de BPI Vida e Pensões. El 100% d’aquests actius es gestionen integrant factors extrafinancers (ASG) en les decisions d’inversió, amb la qual cosa es garanteix una inversió responsable a tots els clients d’assegurances i fons de pensions.

VidaCaixa es manté com a líder del sector assegurador a Espanya i ocupa la primera posició en vida amb un 33,7% del total de provisions. També manté el lideratge en plans de pensions amb un 34,2% del volum total d’estalvi gestionat.

En aquest període, VidaCaixa ha abonat 3.937,3 milions d’euros en prestacions, un 5% més que l’any passat, entre els seus 5,8 milions de clients. Aproximadament la meitat, 1.798 milions d’euros, s’han pagat en forma de renda.

En termes de Solvència II, la ràtio de solvència sobre el capital requerit al tancament del primer semestre (última dada disponible) ha estat del 160%.

Assegurances d’estalvi

Els recursos gestionats en assegurances d’estalvi han experimentat una tendència positiva tant en el segment individual, en el qual van créixer un 6% fins als 54.848 milions d’euros, com en el segment d’empreses, en el qual van pujar un 22% fins als 12.887 milions d’euros.

Per la seva banda, les primes aportades a assegurances d’estalvi s’han situat en 5.035,3 milions d’euros. D’elles, més del 88% corresponen al segment individual, és a dir, 4.479,8 milions d’euros (+0,7%). En el segment de col·lectius, les primes d’empreses van arribar als 555,5 milions d’euros, un 8,9% menys que fa un any.

Els productes que millor s’han comportat han estat els de la gamma de rendes vitalícies, que han acumulat 1.800 milions d’euros en primes (+20%), i les unit linked, amb més de 1.300 milions. Concretament, Valor Actiu Unit Linked, una assegurança per planificar l’herència que permet rendibilitzar el patrimoni mitjançant la inversió activa en diferents carteres, ha captat un 18% més en primes que l’any passat.

VidaCaixa ha recuperat la seva oferta d’estalvi garantit amb el llançament de CABK Pla de Previsió Assegurat Destí Jubilació. Després de tres anys sense poder oferir aquests productes a causa de l’entorn sostingut de baixos tipus d’interès, ha iniciat la comercialització d’aquest PPA d’aportació única, que garanteix un interès tècnic en funció del venciment que s’estableixi i que, per defecte, és aquell en què el client compleix els 67 anys, l’edat de jubilació. A 30 anys ofereix un 2,78% (dades a 20 d’octubre).

A més, a finals de setembre va llançar MyBox Jubilació, que en un mes compta ja amb 42.000 clients (amb dades fins al 24 d’octubre). Aquest innovador servei, on el client estableix un capital objectiu per a la jubilació i un pla d’estalvi mensual per assolir-lo, aglutina tres productes: pla de pensions/EPSV, unit linked i assegurança de vida, en una mateixa solució per al client.

Plans de pensions

Com a conseqüència natural de l’establiment de límits d’aportació més baixos, les aportacions a plans de pensions individuals han caigut un 13% i s’han situat en 766,2 milions d’euros.

A col·lectius, es produeix l’efecte contrari. Les aportacions a plans d’ocupació han crescut un 2,3% i s’han situat en 465,2 milions d’euros. Considerant només el negoci a Espanya, el creixement és molt més gran: un 54% més que el setembre de l’any passat. La integració dels empleats de Bankia en el pla d’ocupació més gran d’Espanya (empleats de CaixaBank) i l’entrada de nous promotors expliquen aquest creixement.

L’assegurança de vida-risc

La protecció mitjançant assegurances de vida-risc ha crescut de manera destacable entre els clients del segment individual. Les primes s’han situat un 30,1% per sobre de les de l’any anterior i han acumulat 644,2 milions d’euros. Entre els productes que millor s’han comportat, destaca MyBox Vida, una assegurança de vida que, a més de cobrir mort i invalidesa, incorpora la possibilitat d’incloure cobertures addicionals com càncer i altres malalties greus.

En el segment de col·lectius s’han registrat un total de 331,5 milions d’euros en primes, un 9,1% menys que fa un any. Això no obstant, dins d’aquest segment, destaca la bona evolució dels productes per a pimes. MyBox Vida Negocis ha crescut per sobre del 40% els nou primers mesos de l’any en comparació amb el mateix període de l’any anterior.

 

Descarregar nota de premsa (PDF)

Descarregar imatge