[F32] Guía del contrato del seguro - Guía del contrato del seguro


Guia del contracte del segur

A VidaCaixa volem posar-te les coses fàcils amb aquesta guia per contractar l’assegurança. T’expliquem els termes i les qüestions més importants que cal tenir en compte per a la contractació. 

Contracte d’assegurança

Segons el contracte d’assegurança, l’assegurador cobra una prima per garantir la indemnització en cas que es produeixi el fet o l’esdeveniment pel qual és objecte de cobertura. Tot queda establert dins uns límits pactats, així com del dany produït a l’assegurat, o a satisfer una renda, capital o altres prestacions convingudes.

La pòlissa d’assegurança és el document que conté les condicions de l’assegurança. La pòlissa està formada, de manera inseparable, per les condicions generals, les particulars i, si escau, les especials i/o els butlletins d’adhesió, així com pels suplements que modifiquin o complementin els anteriors.

L’assegurança té definides detalladament a les condicions del contracte les seves cobertures específiques, així com, si escau, les exclusions de cobertura, carències, franquícies i copagaments que puguin ser aplicables. És important que aquesta informació es llegeixi abans de la contractació.
 

Parts del contracte d’assegurança

El contracte d’assegurança és un contracte bilateral que se subscriu entre l’assegurador i el prenedor, però també hi poden intervenir l’assegurat i el beneficiari. Prenedor, assegurat i beneficiari poden ser la mateixa persona, o bé persones diferents.

 

ASSEGURADOR
Persona jurídica que assumeix el pagament de les prestacions convingudes dins de les condicions pactades si es produeix l’esdeveniment el risc del qual és objecte de cobertura.

PRENEDOR DE L’ASSEGURANÇA 
Persona física o jurídica que, juntament amb l’assegurador, subscriu el contracte.

ASSEGURAT 
Persona física sobre la qual s’estipula l’assegurança o que és titular dels béns assegurats.

BENEFICIARI
Persona/es física/ques o jurídica/ques amb dret a percebre la prestació o indemnització derivada de les cobertures que hagin estat contractades.

 

Prima i càlcul de la prima

La prima de l’assegurança és el preu que s’ha d’abonar a l’assegurador perquè aquest pugui cobrir els riscos assegurats segons el que preveu el contracte.

La prima de l’assegurança la calcula un actuari mitjançant estudis estadístics i actuarials sobre la quantificació i avaluació dels riscos. No té el caràcter discriminatori segons el que preveu la normativa vigent, l’establiment de diferències proporcionades de les primes i prestacions de les persones considerades individualment, quan el sexe constitueix un factor determinant de l’evolució del risc de dades actuarials i estadístiques considerades pertinents i fiables.