[F13] Ajuda - Guia del contracte del segur

[F32][Servei al client] Ajuda - Guia del contracte del segur

Contracte d’assegurança

En virtut del contracte d’assegurança, l’assegurador s’obliga mitjançant el cobrament d’una prima, i en el cas que es produeixi l’esdeveniment el risc del qual és objecte de cobertura, a indemnitzar, dins dels límits pactats, el dany produït a l’assegurat, o a satisfer una renda, un capital o altres prestacions convingudes.

La pòlissa d’assegurança és el document que conté les condicions de l’assegurança. La pòlissa està constituïda, de manera inseparable, per les condicions generals, les particulars i, si escau, les especials i/o els butlletins d’adhesió, així com pels suplements que modifiquin o complementin els anteriors.

L’assegurança té definides detalladament en les condicions del contracte les seves cobertures específiques, així com, si escau, les exclusions de cobertura, carències, franquícies i copagaments que hi puguin ser aplicables. És important que, abans de la contractació, es llegeixi aquesta informació.

 

Parts del contracte d’assegurança

El contracte d’assegurança és un contracte bilateral que se subscriu entre l’assegurador i el prenedor, però també hi poden intervenir l’assegurat i el beneficiari. Prenedor, assegurat i beneficiari poden ser la mateixa persona, o bé persones diferents.

Assegurador
Persona jurídica que assumeix el pagament de les prestacions convingudes dins de les condicions pactades si es produeix l’esdeveniment el risc del qual és objecte de cobertura.

Prenedor de l’assegurança
Persona física o jurídica que, juntament amb l’assegurador, subscriu el contracte.

Assegurat
Persona física sobre la qual s’estipula l’assegurança o que és titular dels béns assegurats.

Beneficiari
Persona/es física/ques o jurídica/ques amb dret a percebre la prestació o indemnització derivada de les cobertures que hagin estat contractades.

 

Prima i càlcul de la prima

La prima de l’assegurança és el preu que cal abonar a l’assegurador per tal que aquest pugui cobrir els riscos assegurats segons el que preveu el contracte.

La prima de l’assegurança és calculada per un actuari mitjançant estudis estadisticoactuarials sobre la quantificació i avaluació dels riscos. No té el caràcter de discriminatori, segons el que preveu la normativa vigent, l’establiment de diferències proporcionades de les primes i prestacions de les persones considerades individualment, quan el sexe constitueix un factor determinant de l’evolució del risc de dades actuarials i estadístiques considerades pertinents i fiables.