Menú de navegació

Publicador de continguts

null [F38][NdP-204] Tres de cada quatre millennials estalvien per assegurar el seu futur

Tres de cada quatre millennials estalvien per assegurar el seu futur

MADRID, 29 DE de setembre DE 2016
  • Compartir
click
click
click

Pie de foto (de izquierda a derecha)
Xavier Mas, director de marketing de CaixaBank
Tomás Muniesa, consejero delegado de VidaCaixa
Edurne Gandarias, TNS

 

CONCLUSIONS SOBRE ELS HÀBITS D'ESTALVI DELS MILLENNIALS:

El 76% dels joves espanyols d'entre 25 i 35 anys dediquen una part dels seus ingressos a l'estalvi.

El 80% dels millennials estalvien per assegurar-se un bon futur i pensen en la seva jubilació, així com en l'estabilitat econòmica de la seva família.

El millennial estalviador: té 22 anys quan comença a estalviar i viu en una gran ciutat en parella i/o amb fills. Contribueix a l'economia familiar. Té entre un i dos productes financers d'estalvi.

El principal motiu d'estalvi és assegurar-se un bon futur: garantir la seva jubilació o proporcionar estabilitat econòmica i protecció financera als seus fills i, en general, als seus familiars.

Estalvien de mitjana 155 € al mes. Aquesta quantitat representa un 17% dels seus ingressos. Els homes estalvien un 19% més que les dones.

El 61% dels millennials voldrien estalviar més.

D'entre els millennials que avui no estalvien, el 75% solia fer-ho, però s'ha vist obligat a deixar d'estalviar perquè ha empitjorat la seva situació professional o la situació financera de la seva família.

El 43% dels que avui estalvien i el 81% dels que no ho fan, esperen estalviar més en el futur. Consideren que als 40 tindran més ingressos, una millor feina i menys despeses.

El 90% dels millennials no saben quin serà l'import de la seva pensió pública, però el 70% pensa que no serà suficient per viure.

El 80% desconeix quant ha d’estalviar per tenir la jubilació que voldria.

El 57% coneix productes d'estalvi a llarg termini que ofereix el mercat, com els plans de pensions.

El 61% prefereix evitar el risc a l'hora de contractar productes d'estalvi i manté un perfil conservador, si bé un 23% estaria disposat a assumir risc per aconseguir més rendibilitat.

Un 40% dels estalviadors creuen que la inversió en habitatge és la millor manera d'estalviar. El 41% dels no estalviadors opinen tot el contrari.

Tot i ser la generació de les noves tecnologies, per contractar productes d'estalvi s'assessoren amb la seva família, contracten a l'oficina i en realitzen el seguiment de manera presencial.

 

Madrid, 29 de setembre de 2016. La coneguda com a generació del mil·lenni o generació millennial es preocupa per la seva futura estabilitat econòmica i per la de la seva família. Segons el Baròmetre de VidaCaixa “Hàbits d'estalvi en la generació millennial”, el 76% dels joves d'entre 25 i 35 anys destinen part dels seus ingressos a l'estalvi. El principal motiu és assegurar-se un bon futur (80%): garantir la seva jubilació o proporcionar estabilitat econòmica i protecció financera als seus fills i, en general, als seus familiars. Volen estar protegits davant els imprevistos (60%), però no renuncien a gaudir del present. Les vacances i els viatges (40%) són el tercer motiu més vegades adduït pels joves per estalviar.

Retrat robot: jove treballador, estalviador i preocupat pel seu futur

El millennial estalviador és un jove que té 22 anys quan comença a estalviar, treballa (78%), viu en una gran ciutat, en parella i/o amb fills (58%), col·labora en l'economia familiar (25%) i té entre un i dos productes financers d'estalvi.

De mitjana, els joves espanyols estalvien 155 € al mes, quantitat que representa un 17% dels seus ingressos. Però hi ha certes diferències entre homes i dones. Els homes estalvien més, concretament un 19%. De mitjana reserven 168 € al mes, davant els 141 € al mes de les dones.

Figura1. Quantitat mitjana d'estalvi mensual. Comparativa entre homes i dones.
Figura 2. Proporció d'ingressos destinats a l'estalvi.
Font: Baròmetre VidaCaixa. Els hàbits d'estalvi en la generació millennial.

Un de cada tres joves estalvia de manera sistemàtica una quantitat fixa al mes i gairebé la meitat ho fa de manera puntual, quan pot i la quantitat que li sobra al final del mes. Això no obstant, la majoria, concretament el 61%, voldria estalviar més. També en aquest punt es detecten certes diferències entre sexes. Entre les dones, aquest percentatge és fins i tot més gran i arriba al 66%. Per contra, el 43% dels homes asseguren que estalvien justament el que volen estalviar.

Els millennial que no estalvien

El baròmetre constata que es tracta d'una generació afectada per la crisi econòmica i això es reflecteix en la seva manera d'estalviar. Els qui no estalvien és perquè no treballen (el 34% no té ingressos o no té feina) o perquè no arriben a final de mes (32%). Del 24% de joves que afirmen no estalviar actualment, tres de cada quatre (75%) abans estalviaven i han deixat de fer-ho perquè ha empitjorat la seva situació professional (59%) o perquè la família té ara menys ingressos que abans (25%).

El 90% no sap quant cobrarà quan es jubili

La gran majoria d'aquests joves preocupats pel seu futur econòmic es mostren desconfiats respecte al sistema públic de pensions. Fins a un 70% pensa que la pensió pública no serà suficient per viure. Es tracta d'una percepció estesa, malgrat que fins a nou de cada deu no saben quin serà l'import aproximat de la seva pensió pública quan es jubilin. Sobretot els no estalviadors són els qui mostren un desconeixement més gran de l'import de la pensió que percebran en retirar-se: un 97% d'ells asseguren no saber-ho. Així mateix, el 80% dels millennials desconeixen quant han d’estalviar per tenir la jubilació que voldrien.

Expectatives de futur

El 43% dels que avui estalvien esperen estalviar més en el futur, ja que creuen que tindran més ingressos (46%), millor feina (18%) i menys despeses (11%).

L'altra meitat no té tan bones expectatives de millorar la seva capacitat d'estalvi quan compleixi els 40. Un 35% creu que estalviarà el mateix i un 22% considera que estalviarà menys.

 

Figura 3. Expectativa d'estalvi en complir 40 anys.
Font: Baròmetre VidaCaixa. Els hàbits d'estalvi en la generació millennial.

Expectatives de futur dels que no estalvien

Els qui avui no estalvien, confien que podran fer-ho en el futur. Vuit de cada deu creuen que als 40 sí que estalviaran, perquè tindran més ingressos i una millor feina. Això no obstant, l'impacte que la crisi ha tingut en aquesta generació es detecta en les seves expectatives de futur. Sobretot els més adults (30 a 35 anys) creuen que la crisi no els permetrà millorar la seva capacitat d'estalvi en els propers anys.

Els principals drivers o factors que conduiran a l'estalvi en el futur per a estalviadors i no estalviadors són: aconseguir una feina més ben pagada, assolir certa estabilitat en els seus ingressos i poder fer front a les despeses imprevistes.

A què renunciarien els millennial per estalviar més?

Els wearables (smartwatch, fitness tracker, etc.) són la primera cosa a la qual aquests joves deixarien de destinar recursos, concretament el 64% d'ells. El gimnàs (46%), la roba (43%) o renovar l’smartphone (40%) són, per aquest ordre, el primer que suprimirien. El lleure (cinema, teatre, restaurants i viatges) obre una bretxa entre els més joves i els més adults: mentre el col·lectiu de 25 a 29 anys no renunciaria al seu lleure per estalviar, la franja de 30 a 35 anys ho faria en més mesura.

Productes d'estalvi preferits

Els millennials coneixen diversos productes d'estalvi a llarg termini que ofereix el mercat, com els plans de pensions (57%) i les accions, bons i obligacions (36%). Això no obstant, els productes d'estalvi més contractats són els comptes d'estalvi i els comptes corrents (43%). Dipòsits i fons d'inversió són més comuns entre els homes (14% i 9% respectivament), i els dipòsits, a més, entre la franja de joves més adults (el 13% dels joves d'entre 30 i 35). Els més joves estalvien més en efectiu (30% dels joves d'entre 25 i 29 anys). Per contractar aquests productes, el canal per excel·lència són les oficines (53%), si bé afirmen que preferirien fer servir una mica més el web (25%) i un gestor (22%) del que ho fan actualment. Pel que fa al seguiment dels productes contractats, el web guanya més importància i passa a ser el segon canal més utilitzat (32%). L'oficina continua sent el canal principal (36%), i fins i tot voldrien ferlo servir més del que ho fan (40%).

Perfil de risc

El 61% prefereix evitar el risc a l'hora de contractar productes d'estalvi i manté un perfil conservador, tot i que un 23% afirma que estaria disposat a assumir cert risc per aconseguir una rendibilitat més gran. Fins a un 40% dels estalviadors creuen que la inversió en habitatge és la millor manera d'estalviar. Tot el contrari passa entre els no estalviadors: el mateix percentatge creu que és un mal mètode d'estalvi.

Vies d'assessorament per a l'estalvi: família, oficines bancàries i webs

Tot i ser la generació de les noves tecnologies (tenen de mitjana tres dispositius electrònics), els canals que més utilitzen els millennials per assessorar-se sobre productes d'estalvi són familiars i oficines, en tots dos casos en un 42%. Així i tot, afirmen que preferirien fer servir més del que ho fan el web (25%) i un gestor (25%).

Figura 4. Canals utilitzats vs. preferits per a l'assessorament, contractació i seguiment dels productes d'estalvi contractats.
Font: Baròmetre VidaCaixa. Els hàbits d'estalvi en la generació millennial.

Baròmetre realitzat per TNS Global per a VidaCaixa. Univers: Individus de 25 a 35 anys residents a Espanya. Mostra: 809 entrevistes representatives en funció de sexe, edat, regió i classe social. El marge d'error per a la mostra de 809 és de +/–3,51%, i per a un interval de confiança del 95,5%.

Per a més informació:

Direcció d'Àrea de Comunicació Corporativa de VidaCaixa

Sara Fernández: sfernandez@vidacaixa.es - 93.227.80.67 / 619.004.575
Ana García: agmartin@vidacaixa.es - 93 227 63 24 / 626.489.300
http://www.vidacaixa.es/es/sala-de-prensa

Descarrega la nota de premsa

Resultats del Baròmetre complerts. Hàbits d’estalvi en la generació millennial.

Baròmetre VidaCaixa. Hàbits d’estalvi en la generació millennial. CONCLUSIONS

Clica aquí para ver el vídeo: Declaracions sobre els hàbits d'estalvi de la generació millennial

Clica aquí para ver el vídeo: Descobrint els millennials

Clica aquí para ver el vídeo: Expectatives d’estalvi dels millennials

Descarrega infografia