Menú de navegació

[F13] Preguntes freqüents

Publicador de continguts

Aspectes generals

És un document que conté les condicions de l’assegurança. Està constituït, de manera inseparable, per les condicions generals, les particulars i, si escau, les especials i/o els butlletins d’adhesió, així com pels suplements que modifiquin o complementin els anteriors.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (1 Vot)

És un contracte que et permet assegurar un capital per cobrir les situacions inesperades en cas de defunció (o invalidesa si s’ha contractat la garantia).

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Un pla de pensions és un producte que permet estalviar còmodament, per tal de poder disposar d’un capital o una renda en el moment de la jubilació o en cas d’incapacitat, i en cas de defunció, perquè en puguin disposar els teus beneficiaris. A més, els plans de pensions són, ara com ara, el producte que permet obtenir el màxim estalvi fiscal en la declaració de la renda.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Plans de pensions i previsió

Un pla de pensions és un producte que et permet estalviar còmodament, per tal que puguis disposar d’un capital o una renda en el moment de la jubilació o en cas d’invalidesa, i en cas de defunció, perquè en puguin disposar els teus beneficiaris.

Però, a més, els plans de pensions són, ara com ara, el producte que et permet obtenir el màxim estalvi fiscal en la teva declaració de la renda.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Aportació anual màxima: l’aportació anual màxima que pots realitzar és de 1.500,00 €.

Aquest límit inclou les aportacions a tots els plans de pensions, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial, determinades mutualitats de previsió social i assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o gran dependència, incloent a més les contribucions empresarials.

Aquest límit s'incrementarà en 8.500 €, sempre que aquest increment provingui de contribucions empresarials, o d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per un import igual o inferior a la contribució empresarial respectiva. 

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

En cas de jubilació:

Quan et jubilis, hauràs de decidir com i quan desitges cobrar el teu pla adreçant-te a la teva oficina de "la Caixa".

Si no tens accés a la jubilació (pel fet de no haver cotitzat mai a la Seguretat Social, etc.), la contingència s’entendrà produïda a partir de l’edat ordinària de jubilació en el Règim General de la Seguretat Social (65 anys), en el moment en què el partícip no exerceixi o hagi cessat en l’activitat laboral o professional i no estigui cotitzant per a la contingència de jubilació per a cap règim de la Seguretat Social. Això no obstant, es pot anticipar la prestació a partir de:

  • els 60 anys d’edat
  • els 45 anys d’edat, si el titular és minusvàlid
 

En cas d’invalidesa:

El pla es pot fer efectiu en cas d’invalidesa total i permanent per a la professió habitual, o absoluta i permanent per a qualsevol tipus de feina, o gran invalidesa.

En cas de defunció:

En el supòsit de defunció, tant en el període en què es duen a terme les aportacions (partícip) com en el de cobrament de prestacions (beneficiari).

En cas de malaltia greu:

Quan s’acrediti amb un certificat mèdic de la Seguretat Social o d’una entitat concertada:

a) qualsevol mal físic o psíquic que incapaciti temporalment per a l’ocupació o activitat habitual durant un període continuat mínim de 3 mesos i que requereixi una intervenció clínica de cirurgia major en un centre hospitalari o tractament en aquest.

b) qualsevol mal o lesió física o psíquica amb seqüeles permanents que limitin parcialment o impedeixin totalment l’ocupació o activitat habitual, tant si requereix o no assistència d’altres persones.

En cas d’atur de llarga durada:

Quan el partícip es trobi en situació legal d’atur (no voluntari), sempre que estigui inscrit a l’INEM o organisme competent i no percebi prestacions contributives.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

En cas de defunció, ja sigui durant el període en què s’efectuen les aportacions, o bé en el que ja es cobra una renda, el saldo acumulat el cobraran el cònjuge, els fills o qualsevol altra persona que hagi designat el titular.

En forma de capital:

Es cobren tots els drets consolidats acumulats en forma de capital únic.

En forma de renda financiera:

Consisteix en una renda l’import i periodicitat de la qual (mensual, trimestral, semestral) decideix el client i que s’abona fins a la finalització del saldo acumulat. En qualsevol moment es pot dur a terme una liquidació total del saldo que queda pendent o d’una part d’aquest, i en aquest cas es deixen d’abonar les successives rendes fins a compensar el saldo anticipat.

En forma de capital i renda financera (mixta):

Es cobra una part en forma de capital i una altra part en forma de renda financera.

En forma de renda assegurada o d’assegurances:

Hi ha la possibilitat de cobrar vitalíciament una renda, a una o dues vides i amb o sense assegurança de vida. A més, si es vol, es pot optar per contractar una renda durant un període de temps determinat, però sense capital de defunció.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Prevenció blanqueig capitals

VIDACAIXA, S.A. D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, igual que la resta d'entitats asseguradores i financeres, està obligada a disposar d'una còpia actualitzada dels documents d'identificació vigents dels clients per tal d'acomplir el que estableix la Llei 10/2010 de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme.

Cal que l'entitat asseguradora disposi de la documentació requerida abans del 30 d'abril de 2015. En cas contrari es procedirà al bloqueig, quan correspongui, dels productes contractats amb la nostra entitat.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Assegurances de vida-estalvi

Pel seu caràcter general, qualsevol persona més gran de 18 anys resident a Espanya pot contractar una assegurança de Vida-Estalvi.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (1 Vot)

És especialment atractiva per a:

  • Persones que desitgin constituir un capital per al futur.
  • Persones que valorin la liquiditat i la seguretat.
  • Persones que desitgin complementar la seva pensió de jubilació de la Seguretat Social.
  • Persones que desitgin constituir un estalvi per a un menor.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Assegurances de vida-risc

Una assegurança de vida és una manera immediata, fàcil i assequible de garantir una seguretat econòmica en el futur a persones properes a nosaltres que depenen econòmicament dels nostres ingressos.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Per facilitar la designació de beneficiaris en cas de defunció, en el moment de la contractació et facilitarem un full on podràs indicar-los. Aquesta designació podrà ser modificada tantes vegades com vulguis.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Segons la teva edat i el capital que desitgis assegurar, se’t sol·licitarà que passis unes proves mèdiques, que van des d’un petit qüestionari de salut fins a una revisió mèdica. En cas d’haver de passar un control mèdic, podràs fer-ho en centres de prestigi de la teva ciutat o província, i sempre de forma gratuïta.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Les primes d’una assegurança de vida es calculen, entre altres factors, segons l’edat de l’assegurat. Com més gran és l’assegurat, més alta és la prima. És per això que, si contractes un Vida Familiar en la modalitat anual renovable, en la qual la prima es calcula anualment, aquesta anirà augmentant lleugerament tots els anys. Si ho prefereixes, també pots contractar un Vida Familiar temporal, el qual t’assegura durant un període de temps definit, per exemple durant 5 anys. En aquest cas, la prima mensual sempre serà la mateixa.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Una assegurança de vida et permet destinar una part d’aquests estalvis a nous projectes sense necessitat de posar en perill el futur dels qui depenen de tu. A més, aquestes persones, en cas de rebre un capital procedent d’una assegurança de vida, gaudiran d’importants avantatges fiscals, que altrament no tindrien. Per exemple, en cas de defunció de l’assegurat, quan els beneficiaris siguin el cònjuge, un ascendent o un descendent de l’assegurat, es pot aplicar una reducció de 9.195,49 euros (1.530.000 pessetes) en l’Impost sobre Successions i Donacions.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

La Companyia, en l’àmbit de les assegurances de vida, pot establir en funció del tipus de contracte unes edats màximes que operin com a límits de cobertura, i que s’acostumen a preveure entre els 18 i 64 anys, límits que convé conèixer.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Publicador de continguts

Preguntes freqüents relacionades

És una bona idea contractar una assegurança de vida risc o una de vida estalvi des que comences a treballar. No saps mai quan pot sorgir un problema que impedeixi mantenir el teu ritme de vida actual. Quan comences a cotitzar és un bon moment per plantejar-te la teva qualitat de vida durant la jubilació.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (1 Vot)

Depèn del teu perfil de risc i de la necessitat econòmica que tinguis. Hi ha opcions per a perfils més conservadors, així com per a d'altres amb menys aversió al risc.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

En una assegurança de vida risc mira el capital assegurat i les cobertures de l'assegurança, és a dir, que cobreixi tots els riscos, sobretot si preveu, a més de la defunció, les incapacitats. En el cas de l'assegurança de vida estalvi, fixa't en el perfil dels actius en els quals s'inverteix el capital aportat.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Aquests plans adapten la seva inversió als anys que quedin fins a arribar a la jubilació. Funcionen de la manera següent: primer es fan créixer els estalvis i, a mesura que s'acosta la data per jubilar-se, l'estratègia d'inversió guanya estabilitat.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (1 Vot)

Les carteres dels Plans Destí estan àmpliament diversificades. Aquesta n'és la clau. Uns anys seran les borses en els mercats emergents, mentre que en altres ocasions serà l'or o la renda fixa europea. Aquesta estratègia ajuda a reduir el risc de la inversió, alhora que es manté un horitzó de rendibilitat.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Sí, els plans de pensions són l’únic producte financer que desgrava en la declaració de la renda. L’import deduïble en la declaració de la renda anual serà la menor de les següents quantitats: a) El 30 per 100 de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici. b) 1.500 euros anuals. Aquest límit s'incrementarà en 8.500 €, sempre que aquest increment provingui de contribucions empresarials, o d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per un import igual o inferior a la contribució empresarial respectiva.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Aquest pla de pensions està recomanat a perfils entre els 40 i els 50 anys. El percentatge de la inversió en renda variable serà més o menys gran en funció dels anys que quedin fins a arribar a la jubilació.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (1 Vot)

L’aportació anual màxima és del 30% dels rendiments del treball i activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici o de 1.500 euros. Aquest límit s'incrementarà en 8.500 €, sempre que aquest increment provingui de contribucions empresarials, o d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per un import igual o inferior a la contribució empresarial respectiva.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (1 Vot)

Es pot cobrar quan es produeix alguna d'aquestes contingències: jubilació, invalidesa, defunció o dependència. També és possible rescatar l'estalvi per malaltia greu o en situació legal d'atur.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

En forma de capital (d'una sola vegada), de renda (cobraments periòdics), combinant capital i renda, o que el cobrin els beneficiaris en cas de defunció.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

La renda variable fa referència a la compravenda d'accions de companyies que cotitzen en borsa. La seva rendibilitat és més gran que amb la renda fixa. Això no obstant, el risc és més alt. No s'aconsella per a inversors amb un perfil conservador.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (1 Vot)

Quan l'horitzó temporal fins a la jubilació sigui ampli o quan l'aversió al risc no sigui un problema.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Aquest pla inverteix en fons i mercats més arriscats per obtenir un major rendiment, però subjectes a les fluctuacions del mercat.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

La renda fixa treballa principalment amb deute que emeten països i empreses. Es tracta de bons, lletres i obligacions que paguen uns interessos un cop transcorregut un període. El risc és escàs.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (1 Vot)

Són plans de pensions ideals per a aquell perfil d'inversor que ja s'acosta a l'edat de jubilació o que busca una rendibilitat estable.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

El perfil de risc determina l'exposició a renda variable que té la cartera en què s'inverteix. Es pot adoptar un perfil més conservador, amb més focus en la renda fixa, o un perfil més agressiu, amb més exposició a renda variable. Per determinar què ens convé més ens hem de plantejar algunes preguntes. De primer és important establir quina és la nostra expectativa d'estalvi, és a dir, quina és la nostra fita. En segon lloc, hem de calcular quant de temps tenim per assolir-la. Si l'horitzó temporal fins a la jubilació és ampli, la decisió més racional és beneficiar-se del creixement que la renda variable pot aportar, amb l'avantatge que el llarg termini esmorteirà la volatilitat. A prop de la data de jubilació convé adoptar un perfil més conservador, d'estabilitat. L'ajuda d'un expert sempre és un bon suport en la presa d'aquestes decisions.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

El 100% dels actius gestionats en VidaCaixa s'inverteixen seguint criteris ambientals, socials i de govern corporatiu (ASG). Aquest compromís deriva de l'adhesió de VidaCaixa als Principis per a la Inversió Responsable de les Nacions Unides (UNPRI, en anglès), el projecte mundial més gran d'impuls a la gestió responsable de les inversions. VidaCaixa va ser la primera entitat a Espanya a adherir-se als UNPRI com a asseguradora de vida i gestora de plans de pensions.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Des de l'1 de gener del 2013 el moment de la jubilació depèn de l'edat de l'interessat i de les cotitzacions acumulades al llarg de la vida laboral. L'edat de jubilació a Espanya augmenta gradualment fins al 2027, quan quedarà fixada en 67 anys. El 2018 és de 65 anys i sis mesos si es vol cobrar el 100% de la pensió.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Es poden pagar les pròpies cotitzacions per mitjà de convenis especials a la Seguretat Social per mantenir inalterables tots els drets per a la pensió. Consulta un assessor.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

El difunt ha hagut d'estar afiliat a la Seguretat Social i cal acreditar que ha cotitzat durant un període determinat. La base reguladora es calcula segons la situació del causant (treballador en actiu o pensionista) i de la causa de la defunció (contingència comuna o contingència professional). Assessora't.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Ingressar un complement periòdic per a tota la vida mitjançant una renda vitalícia és una bona manera d'optimitzar el cobrament de l'estalvi que hàgim acumulat. A més, aquestes solucions permeten organitzar el patrimoni familiar i deixar una part del capital en herència. Segons la renda contractada, podràs assegurar per als de casa una part del capital aportat o tot el capital.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Cada vegada vivim més anys i amb més bona salut. Per això és més important planificar bé els ingressos que obtindrem durant la jubilació. Per protegir la nostra qualitat de vida i benestar en aquesta etapa serà important disposar d'un complement a la pensió pública fruit del nostre estalvi. Comença per calcular quant cobraràs en jubilar-te i marca't un objectiu d'estalvi que et permeti completar els teus ingressos segons les teves necessitats.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

En arribar a la jubilació i començar a cobrar la pensió pública, podem optar per mantenir la inversió dels nostres estalvis i no rescatar el pla de pensions. Fins i tot podem continuar fent aportacions periòdiques o puntuals si ho volem. D'aquesta manera, els nostres estalvis continuen treballant per a nosaltres i els podem rescatar més endavant, quan ho necessitem.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Aquests plans adapten la seva inversió als anys que quedin fins a arribar a la jubilació. Funcionen de la manera següent: primer es fan créixer els estalvis i, a mesura que s'acosta la data per jubilar-se, l'estratègia d'inversió guanya estabilitat.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Les carteres dels Plans Destí estan àmpliament diversificades. Aquesta n'és la clau. Uns anys seran les borses en els mercats emergents, mentre que en altres ocasions serà l'or o la renda fixa europea. Aquesta estratègia ajuda a reduir el risc de la inversió, alhora que es manté un horitzó de rendibilitat.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Sí, els plans de pensions són l’únic producte financer que desgrava en la declaració de la renda. L’import deduïble en la declaració de la renda anual serà la menor de les següents quantitats: a) El 30 per 100 de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici. b) 1.500 euros anuals. Aquest límit s'incrementarà en 8.500 €, sempre que aquest increment provingui de contribucions empresarials, o d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per un import igual o inferior a la contribució empresarial respectiva.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Es pot deduir de l’impost sobre societats les aportacions fetes a favor dels treballadors. També es pot fer una deducció addicional de l’aportació del treballador de la quota de l’impost (amb el límit conjunt per a totes les deduccions del 35% o 50% de la quota líquida). Les aportacions als treballadors no cotitzen a la Seguretat Social.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Amb les aportacions als seus empleats es pot arribar a un 47% d’estalvi fiscal en la declaració de la renda. Les aportacions fetes a favor dels treballadors són una despesa deduïble en l’IRPF en la modalitat d’estimació directa i tampoc no cotitzen a la Seguretat Social.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

A més d’una remuneració extrasalarial molt valorada, les aportacions fetes per l’empresari s’imputen com a rendiments del treball i posteriorment es redueixen, pel mateix import, en la base imposable general. Pot arribar a beneficiar-se d’un 47% d’estalvi fiscal en la declaració de la renda.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

VidaCaixa Preguntas

Tens alguna pregunta que no estigui aquí?