[F13] Informació legal

[F32] Informació legal

VidaCaixa

VidaCaixa S.A.U., d'Assegurances i Reassegurances, d'ara endavant VidaCaixa S.A.U., amb domicili a Paseo de la Castellana 189, 28046 Madrid (España) - NIF A58333261. Entitat autoritzada per a la pràctica d'operacions d'assegurances en diversos rams de vida i entitat gestora de fons de pensions. Soci protector-promotor d'entitats de previsió social voluntària GEROCAIXA EPSV, GEROCAIXA PYME EPSV y GEROCAIXA PRIVADA PENSIONES EPSV i entitat encarregada de la gestió del patrimoni afecte als plans de previsió integrats en les esmentades entitats de previsió social voluntària. Inscrita en el Registre administratiu d'entitats asseguradores de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb el número C-611, i com a entitat gestora de fons de pensions amb el número G-0021.

VidaCaixa Previsió Social és una marca registrada de CaixaBank número 2615062, classe 36, l’ús de la qual està cedit a VidaCaixaSAU d’Assegurances i Reassegurances. Designa la divisió de VidaCaixa especialitzada en el disseny i la comercialització de productes i serveis relacionats amb la previsió social empresarial.