[F13] Políticas VidaCaixa

[F32] Políticas VidaCaixa

VidaCaixa, per mitjà de les següents polítiques, posa de manifest el seu compromís d'establir un marc d'actuació conforme als requeriments regulatoris vigents i amb els mateixos valors corporatius de tot el Grup CaixaBank: qualitat, confiança i compromís social.

Apostem per generar confiança en la societat y treballem per prestar el millor servei als nostres clients, i això ho traslladem també als productes que li oferim. Creiem en la importància de la sostenibilitat com a eina per contribuir a un progrés més gran que sigui sostenible econòmicament, socialment i mediambientalment en un entorn cada vegada més complex.

Durant els últims anys hem considerat criteris ambientals, socials i de governança en el procés d'anàlisi de les inversions, a més dels criteris financers i de risc tradicionals.

El nou marc normatiu en matèria de sostenibilitat busca millorar la comunicació sobre l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la presa de decisions d'inversió i els mecanismes d'implicació a llarg termini d'accionistes, entre altres aspectes, a través de diferents normatives aprovades a nivell Europeu i nacional.

Per això, duem a terme nombroses accions per a la integració d'aquests factors de sostenibilitat en la gestió dels nostres productes, complint el marc corporatiu d'integració de riscos de sostenibilitat definit per el Grup CaixaBank, així com nombrosos acords i estàndards internacionals en la matèria que ens situen com una entitat referent en inversió sostenible.

Aquests són els nostres principis i polítiques pel que fa a aquesta qüestió, en els quals podrà trobar informació addicional sobre com VidaCaixa té en compte els factors de sostenibilitat en els productes que ofereix.

Polítiques i principis corporatius

Polítiques i declaratius de sostenibilitat