Menú de navegació

Publicador de continguts

null [F38][NdP-116] VidaCaixa obté la certificació d'empresa familiarment responsable (efr)

VidaCaixa obté la certificació d'empresa familiarment responsable (efr)

BARCELONA, 18 DE de novembre DE 2009
 • Compartir
VidaCaixa –el Grup Assegurador de “la Caixa”, integrat en el hòlding Criteria CaixaCorp– ha obtingut la certificació d’Empresa Familiarment Responsable (efr), atorgada per la Fundació MásFamilia.

La iniciativa reforça el compromís dels empleats amb el projecte empresarial

El “Model efr” és un esquema de certificació, promogut per la Fundació MásFamilia, que garanteix la millora continuada en l’àmbit de la conciliació entre vida personal-familiar i laboral.

VidaCaixa disposa d’un Pla que inclou prop de 40 mesures en matèria de Conciliació, Igualtat, Qualitat en l’Ocupació, Flexibilitat Temporal, Suport a les Famílies dels Empleats i Desenvolupament Professional.

La certificació va ser lliurada al Grup, per part de la Fundació MásFamilia, en un acte celebrat el dia 16 de novembre al Ministeri de Sanitat i Política Social.

18-11-2009.png

VidaCaixa –el Grup Assegurador de “la Caixa”, integrat en el hòlding Criteria CaixaCorp– ha obtingut la certificació d’Empresa Familiarment Responsable (efr), atorgada per la Fundació MásFamilia. Aquest certificat suposa el reconeixement oficial a la implantació d’un model de gestió que, a través d’un procés de millora contínua, fomenta l’equilibri Empresa, Treball i Família a través d’una sèrie de mesures concretes. La certificació va ser lliurada al Grup el 16 de novembre, per part de la Fundació MásFamilia, en un acte celebrat al Ministeri de Sanitat i Política Social.

El “Model efr” certifica no solament l’adopció de polítiques i mesures orientades a possibilitar la conciliació de vida personal i laboral, sinó també altres aspectes com el desenvolupament professional, la qualitat en l’ocupació, la igualtat d’oportunitats o la gestió de la diversitat.

En aquest sentit, VidaCaixa és una companyia que es caracteritza per gestionar el seu negoci d’una manera responsable i, en conseqüència, la certificació obtinguda suposa un reconeixement a les seves polítiques en l’àmbit de la conciliació i la igualtat. Mitjançant aquestes, s’estableix un compromís mutu entre la companyia i els seus professionals, que permet aconseguir en una implicació més gran amb el projecte empresarial, i al mateix temps faciliten atreure i retenir el millor talent.

L’actual projecte no s’acaba amb la certificació, sinó que a partir d’aquesta s’engega un procés de millora contínua, d’acord amb els valors corporatius de VidaCaixa –Confiança, Qualitat i Dinamisme–, amb l’objectiu d’incrementar l’excel·lència de la companyia i fer tangible la vocació de ser un excel·lent lloc on treballar.

Un pla de conciliació de prop de 40 mesures

VidaCaixa inclou en el seu pla de conciliació 40 mesures, de les quals destaquen, entre d’altres, l’horari flexible, la jornada intensiva a l’estiu i tots els divendres de l’any, beneficis socials, ajuda per fills, programes de salut i benestar o la formació. Però més enllà d’aquestes, l’entitat sempre ha apostat per implantar una cultura i una metodologia que estableixin un equilibri eficaç entre la dimensió professional i la personal-familiar de cadascun dels seus col·laboradors, sempre d’acord amb els valors corporatius del Grup: Confiança, Qualitat i Dinamisme.

La certificació “efr” posa en valor aquestes mesures i, així mateix, crea un espai de comunicació per a tota la plantilla en aquesta matèria, alhora que integra la conciliació en l’estratègia de la companyia.

Algunes Mesures efr a VidaCaixa

 • Ajuda fills des del naixement fins als 21 anys
  Ajuda econòmica el mes d’agost en concepte d’ajuda escolar per cada fill menor o igual a 21 anys.
 • Pla família: ajuda a familiars discapacitats
  S’ofereixen una sèrie d’ajudes econòmiques per facilitar la inserció laboral de familiars discapacitats d’empleats fins a segon grau.
 • Flexibilitat horària
  Possibilitat de reduir el temps de dinar (establert en 2 hores) a una hora, i compensar la reducció ja sigui endarrerint una hora l’hora de entrada a la feina, o avançant en un temps idèntic la de sortida segons necessitats personals.
 • Jornada intensiva els divendres
  La jornada laboral de treball dels divendres durant tot l'any és intensiva, de 08.00 a 15.00 h, amb una dedicació de 7 hores.
 • Jornada intensiva de juny a setembre
  Durant el període comprès entre l'1 de juny i el 30 de setembre, la jornada serà continuada, de 8 a 15 h, de dilluns a divendres.
 • Flexibilitat per distribuir les vacances
  Possibilitat de gaudir d’un 60% de les vacances en el període comprès entre el 20 de juny i el 15 de setembre.
 • Programa de Salut i Benestar Laboral (xerrades a la plantilla en matèria de Salut i Benestar)
  En un programa accessible a tota la plantilla (Barcelona i Madrid) i de caràcter voluntari, que consisteix en monogràfics de 2-3 hores: nutrició, cardiopaties, primers auxilis…
 • Pòlissa de Salut per a empleats
  Assegurança de Salut exclusiva per als empleats de VidaCaixa. Els empleats reben com a benefici social, a càrrec de l’empresa, una cobertura assistencial composta per una pòlissa d’assistència sanitària completa.
 • Aportacions a Pla de Pensions
  La companyia aporta el 3% del salari base anual, sempre que l’empleat aporti una quantitat equivalent a l’1% d’aquest salari base anual.
 • Activitats ludicoculturals que organitza el grup Retorn: cinema per a fills, esdeveniments esportius...
  Retorn, un equip d’empleats voluntaris, s’encarrega de promoure projectes relacionats amb la Responsabilitat social corporativa en els diferents àmbits d’actuació definits (empleats, medi ambient i societat).
 • Cursos de Formació en Gestió del Temps
  Des de l’any 2008 s‘han dut a terme accions de formació relacionades amb la Gestió Eficaç del temps, tant per a col?lectius específics com per a tota la plantilla. Aquest any, concretament, s’han efectuat 10 cursos de gestió del temps per a tota la plantilla.

Reforçament del compromís en l’àmbit de la RSC

L’obtenció de la certificació d’Empresa Familiarment Responsable (efr) suposa un nou pas endavant en la millora de l’acompliment responsable de la companyia i es troba en línia amb múltiples iniciatives dutes a terme durant els darrers anys, en aspectes com el Govern Corporatiu o el respecte al Medi Ambient, així com amb diversos projectes impulsats juntament amb empleats i clients.

Aquesta nova iniciativa reforça el compromís en l’àmbit de la RSC i, en conseqüència, permet a VidaCaixa oferir serveis de més qualitat als seus clients, augmentar el retorn a curt i llarg termini per als seus accionistes i contribuir al desenvolupament sostenible de la societat.

Des de l’any 2005, l’Informe de Responsabilitat social corporativa de VidaCaixa recull tota la informació relativa a l’acompliment responsable del Grup. S’hi fa balanç dels principals progressos efectuats, el compliment dels compromisos adquirits i l’assumpció de nous reptes en matèria de gestió responsable. Per a més informació, vegeu:

http://www.vidacaixa-segurcaixaadeslas.es/cat/info_corporativa/memoria_anual.html

VidaCaixa Grup, anteriorment denominat CaiFor, és líder en el mercat espanyol d’assegurances i plans de pensions. Opera a través de les companyies VidaCaixa i SegurCaixa i estructura la seva activitat a partir de dues grans àrees: productes i serveis per a particulars, i productes i serveis per a col·lectius i empreses. El Grup és presidit per Ricard Fornesa, Tomàs Muniesa n’és el Conseller Delegat i Màrius Berenguer, el Director General.

En l’àrea de clients particulars, VidaCaixa ofereix un ampli ventall d’Assegurances de Vida- Risc, Salut i Estalvi i de Plans de Pensions, mentre que SegurCaixa ofereix Assegurances de la Llar, Autos i Accidents. D’altra banda, en l’àmbit de col·lectius i empreses, la divisió especialitzada VidaCaixa Previsió Social proveeix aquest mercat d’Assegurances de Vida, Salut i Accidents i Plans de Pensions.

Descarregar la nota de premsa