Menú de navegació

Publicador de continguts

[F38] [NDP-232] VidaCaixa Resultados 2019

VidaCaixa va guanyar 795 milions d'euros el 2019, 
un 20% més


MADRID, 19 DE de febrer DE 2020
De dreta a Esquerra: Javier Valle, conseller director general de VidaCaixa, i Carmen Gimeno, directora general adjunta de VidaCaixa.

De dreta a Esquerra: Javier Valle, conseller director general de VidaCaixa, i Carmen Gimeno, directora general adjunta de VidaCaixa.

 

  • La rendibilitat mitjana dels plans de pensions individuals de VidaCaixa es va situar en l’11,44%, davant el 10,08% del mercat
  • El pla més rendible va ser CABK Renda Variable Internacional, que va aconseguir un 31,13% en l'exercici
  • L'excel·lent tasca de la gestora i la bona evolució dels mercats van impulsar la revaloració de la cartera. Els recursos gestionats van superar els 93.000 milions d'euros
  • Rendibilitat i inversió socialment responsable van de bracet. Després de més de 15 anys compromesos amb l'anàlisi ASG de les seves inversions, VidaCaixa rep de nou la màxima puntuació per part dels Principis d'Inversió Responsable de Nacions Unides (A+)
  • El negoci d'estalvi i plans va experimentar un creixement del 13,2% en primes i aportacions. Les assegurances vida risc acumulen prop de mil milions d'euros en primes
  • L'asseguradora va abonar 4.000 milions d'euros en prestacions. Més de la meitat es van percebre en forma de rendes vitalícies, que van suposar un complement d'estalvi a la pensió pública de jubilació
  • VidaCaixa consolida el seu lideratge a Vida amb una quota de mercat del 28,1% i també en plans de pensions amb un 25,5% del total del patrimoni

VidaCaixa, entitat líder del sector assegurador a Espanya, va tancar l'exercici 2019 amb un benefici net de 795 milions d'euros, un 20% més que l'any passat. La companyia presenta uns resultats sòlids gràcies a l'impuls del negoci i al volum més gran de recursos gestionats, derivat de l'excel·lent gestió de les inversions.

Gonzalo Gortázar, president de VidaCaixa: “Les dades de VidaCaixa reflecteixen l'avanç constant i sòlid del negoci assegurador, que és una peça clau per al Grup. En un entorn complex, el disseny de propostes d'estalvi innovadores per als nostres clients i la magnífica tasca de la gestora són fonamentals per aconseguir uns resultats excel·lents”.

Javier Valle, conseller director general de VidaCaixa: “Hem aconseguit unes dades de rendibilitat extraordinàries millorant la nostra acció en inversió responsable. Aquest any, estem especialment orgullosos de la nostra participació activa i el diàleg amb les empreses en les quals invertim amb l'objectiu d'impulsar el canvi cap a una economia més responsable i sostenible”.

El negoci d'estalvi ha experimentat una evolució molt positiva en primes i aportacions (+13,2%). En un entorn sostingut de baixos tipus d'interès, les solucions d'estalvi gestionat com els plans de pensions, les rendes vitalícies o les unit linked han permès als clients de VidaCaixa obtenir rendibilitats molt positives en un entorn controlat de risc.

Aquests resultats es combinen amb nous avanços en inversió sostenible. Els Principis d'Inversió Responsable de Nacions Unides atorguen de nou la màxima puntuació a VidaCaixa (A+) per la seva estratègia i el seu bon govern.

El negoci de risc retrocedeix lleugerament (-3,3%), a causa del creixement extraordinari de l'any passat, però es manté proper als mil milions d'euros en primes, xifra rècord assolida per primera vegada el 2018.

 

Composició del resultat net

 

Font: Elaboració pròpia

Al tancament de l'any, VidaCaixa va comercialitzar un total de 12.060,3 milions d'euros en primes i aportacions, un 11,7% més.

El volum de recursos sota gestió va pujar a 93.010,8 milions d'euros, un 10,7% més. La gestió activa de les inversions ha propiciat una important revaloració del patrimoni, que es reflecteix en el compte de resultats. Del total, 54.755 milions d'euros corresponen a assegurances (+8,4%); 30.608 milions d'euros, a plans de pensions i EPSV (+15,2%), i 7.648 milions d'euros corresponen a BPI Vida e Pensões (+10,4%).

Durant el 2019, VidaCaixa va abonar 3.954 milions d'euros en prestacions a Espanya i Portugal, la qual cosa va suposar per als seus clients un ingrés complementari a la pensió pública durant la jubilació i protecció en situacions de risc per a ells mateixos o per als seus familiars.

Més de la meitat, 2.061 milions d'euros, es van cobrar en forma de renda; 719 milions d'euros es van percebre com a capital (en un sol pagament), i més de 1.174 milions es van destinar a protegir econòmicament persones que van haver de fer front a situacions de malaltia greu, mort o invalidesa.

Amb una base de 5,2 milions de clients a Espanya i Portugal, VidaCaixa es manté al capdavant del sector assegurador a Espanya amb una quota de mercat del 13,4%. Consolida el seu lideratge a Vida amb una quota de mercat del 28,1% i també en plans de pensions amb un 25,5% del total del patrimoni en aquests productes.

Els clients de VidaCaixa són principalment particulars, a més d'una gran part del teixit empresarial, en el qual destaquen més d'un milió de grans empreses i col·lectius i més de 300.000 pimes i autònoms.

A Portugal, BPI Vida e Pensões (BPI VeP) és la tercera entitat en plans de pensions i en assegurances de vida, amb un 14,2% i un 11,9% del mercat, respectivament.

La ràtio de capital en termes de Solvència II, al tancament del quart trimestre del 2019, és del 169% sobre el capital requerit.

Resultats per negoci

Negoci d'estalvi

Del total de primes i aportacions, 11.092,4 milions d'euros corresponen al negoci d'estalvi (+13,2%). D'aquests, 9.876 milions són negoci de VidaCaixa i 1.217 milions són de BPI VeP. El nou negoci més rellevant en el sistema individual correspon a:

  • Rendes vitalícies. Van captar 3.500 milions d'euros en primes i va destacar especialment la Renda Vitalícia d'Inversió Flexible. Aquesta solució de disposició combina dos objectius d'estalvi en un mateix producte: assegurar un complement d'ingressos en la jubilació de manera vitalícia a través d'una cartera de renda fixa i maximitzar el capital de defunció a través d'una cartera gestionada.
  • Unit Linked. En destinar part del capital a la seva inversió en una cartera d'actius, aquestes solucions d'estalvi a llarg termini han obtingut rendibilitats molt positives. Va destacar especialment Valor Actiu, que va captar 465 milions d'euros. A diferència d'altres assegurances similars, ofereix una cobertura en cas de defunció per la qual l'hereu cobra el valor més gran entre la prima aportada o el valor de mercat dels actius, i proporciona així una major protecció al prenedor davant la inversió. En la mateixa línia, van destacar les rendibilitats de les unit linked de la Gamma Destí (PIES).
  • Plans de pensions individuals. En termes de volum, les noves aportacions a plans de pensions individuals van arribar als 1.500 milions d'euros. El pla més rendible va ser CABK Renda Variable Internacional, que va aconseguir un 31,13%.

Font: Inverco. % rendibilitat neta anual el 2019.

 

En el negoci d'empreses i col·lectius, les primes van experimentar un creixement del 83,3%, fins als 2.251,3 milions d'euros. Els plans de pensions d'ocupació i associats van acumular un volum d'estalvi gestionat de 12.869 milions d'euros, un 13,1% per sobre de l'acumulat l'any passat.

 

Exemple de rendibilitat i sostenibilitat

Aquest any VidaCaixa va aconseguir de nou el màxim reconeixement de Nacions Unides per la seva estratègia i el seu bon govern en la gestió de les seves inversions (A+). Des de fa més de 15 anys, l'entitat incorpora factors ambientals, socials i de governança (ASG) en les decisions d'inversió per gestionar millor els riscos i generar rendiments sostenibles a llarg termini. Avui el 100% dels seus actius s'analitzen sota aquests criteris per tal de garantir la sostenibilitat dels actius que gestiona.

A més de supervisar en temps real totes les seves inversions sota aquesta perspectiva, la gestora de fons de pensions busca influir positivament en aquelles companyies en les quals inverteix, activant el diàleg i les accions col·lectives per promoure-hi la lluita contra el canvi climàtic i fomentar-hi una transparència més gran i una millora en termes d'igualtat, augmentant així el seu compromís amb el desenvolupament social sostenible. VidaCaixa ha votat en més de 325 Juntes Generals d'Accionistes al llarg de l'any, on s’ha pronunciat a favor d'implantar millores en la gestió i divulgació d'aspectes ASG. Aquesta gestió cada vegada més activa de la companyia en inversió responsable es completa amb una consecució de resultats excel·lents. La rendibilitat mitjana ponderada dels plans individuals de VidaCaixa se situa en l’11,44%, davant el 10,08% de la mitjana del mercat.

Mitjana ponderada segons estructura VidaCaixa. Rendibilitats sense garantits. Font: INE i anàlisi interna.

 

En aquest període, les principals borses mundials han assolit importants revaloracions. Els fons de pensions de VidaCaixa han aconseguit participar de l'evolució dels mercats globals de renda variable, així com de la revaloració de les principals divises respecte a l'euro.

Els tipus d'interès han continuat pressionats a la baixa, de manera que la major part dels bons han cotitzat amb rendibilitats negatives. VidaCaixa ha seguit centrada a incrementar la diversificació de les carteres de renda fixa, a la recerca sempre de les millors oportunitats que ofereixen aquests mercats. També en aquesta categoria s'ha aconseguit superar la rendibilitat mitjana dels fons de la competència.

Com a mostra de l'èxit d'aquest binomi rendibilitat-sostenibilitat, dos fons de VidaCaixa han rebut reconeixements. CaixaBank Renda Variable Internacional ha estat guardonat amb els premis Inversió a Fons, Morningstar i Allfunds Bank al millor pla de renda variable. Per la seva banda, el pla de pensions d'ocupació de CaixaBank, gestionat per VidaCaixa, ha rebut el premi al millor fons de pensions europeu. El guardó, que lliura la revista Investment & Pensions Europe, és un reconeixement tant a l'excel·lència en la gestió d'aquest fons –que manté unes rendibilitats estables, sòlides i ajustades al risc– com al seu fort compromís amb la inversió responsable.

 

Negoci de risc

VidaCaixa va comercialitzar 967,9 milions d'euros en primes de vida risc, un 3,3% menys que fa un any. Després d'un creixement extraordinari l'any anterior (+20,2), el negoci de risc s'estabilitza i continua avançant a bon ritme en el segment de col·lectius.

Més de la meitat de les primes comercialitzades en vida risc corresponen a clients individuals, les quals van arribar als 592,1 milions d'euros, un 13,1% menys.

Dins del llançament de MyBox per part de CaixaBank, una solució que ofereix protecció integral a través de la combinació de diversos productes (vida, salut, llar i autos), s'han comercialitzat 323.000 noves pòlisses, de les quals el 42,1% són de vida risc. Les primes de MyBox Vida, una assegurança de vida que cobreix mort i invalidesa i, a més, incorpora la possibilitat d'incloure cobertures addicionals com càncer i altres malalties greus, i altres solucions de protecció personal van créixer un 14% amb relació a l'any passat.


A col·lectius es van comercialitzar un total de 375,8 milions d'euros en primes, un 17,6% més que l'any passat, i va destacar especialment el creixement en primes de solucions per a pimes (+27%).

 

 

Evolució de l'assegurança de vida a Espanya

Rànquing vida – Total provisions

Font: ICEA. En milions d'euros

 

En termes de volum, VidaCaixa avança 1,34 punts en la seva quota fins al 28,1%.

Rànquing vida – Total primes

Font: ICEA. En milions d'euros

El mercat de vida decreix un 5,1%. Les primes de vida de VidaCaixa a Espanya es van situar en 8.562 milions d'euros. L'entitat va avançar 2,8 punts en la seva quota, que se situa en el 31,1%.

 

Evolució en plans de pensions a Espanya

Rànquing de plans de pensions – Total mercat

Font: INVERCO. En milions d'euros

VidaCaixa gestiona un 15,3% més de patrimoni en plans de pensions. Aconsegueix una quota del 25,5% del total del mercat, un punt i mig més que fa un any. El creixement per sobre de la mitjana s'explica per l'adquisició de nous clients i per la revaloració acumulada del patrimoni sota gestió. (Les dades d'Inverco no inclouen BPI VeP ni EPSV.)

 

Rànquing de plans de pensions – Sistema individual

Font: INVERCO. En milions d'euros

El patrimoni en plans individuals de VidaCaixa va créixer un 15,7% fins als 19.923 milions d'euros.

 

Rànquing de plans de pensions – Sistema col·lectiu

Font: INVERCO. En milions d'euros

VidaCaixa avança 2,2 punts en quota de mercat en el sistema col·lectiu, amb un creixement del patrimoni del 14,4%.

Descarrega la nota de premsa.

Descarrega la presentació complerta.

 

VidaCaixa és l’entitat líder en el sector assegurador a Espanya. Integrada a CaixaBank, disposa a més del 49,92% de SegurCaixa Adeslas i la totalitat del capital social de BPI Vida e Pensões. Gonzalo Gortázar és el president de VidaCaixa, Tomás Muniesa n’és el vicepresident i Javier Valle, el conseller director general.