[F13] Protecció de dades

Protecció de dades

[F32] Protecció de dades

Tractament de les dades de caràcter personal: clients de VidaCaixa

1.1. Responsable del tractament

VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances (d’ara endavant, “VidaCaixa”), amb NIF A58333261 i domicili al Paseo de la Castellana 51, planta 1º, 28046 Madrid (Espanya), inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 36790, foli 50, full M-658924, és el responsable del tractament de les dades personals del prenedor de l’assegurança, dels assegurats, del promotor del pla de pensions, dels partícips i, si és el cas, dels beneficiaris, així com de qualsevol dada addicional, incloses les de salut, que es generin durant la vigència del contracte de l’assegurança/el pla de pensions.

VidaCaixa ha designat el Delegat de Protecció de Dades (DPD) que CaixaBank ha nomenat per a totes les empreses del Grup CaixaBank com a responsable dels assumptes relacionats amb la privacitat i la protecció de dades en el desenvolupament de la seva activitat.

Els clients poden posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades enviant un correu electrònic a l’adreça delegado.proteccion.datos@caixabank.com o per escrit al carrer del Pintor Sorolla, núm. 2-4 (46002 València) amb la referència “Delegat de Protecció de Dades”.

1.2. Finalitat i legitimació

 • 1.2.1. VidaCaixa tractarà les dades personals facilitades en el moment previ a la contractació o qualsevol dada addicional que es generi durant la vigència del contracte de l’assegurança/el pla de pensions, amb la finalitat de gestionar i donar compliment al contracte, així com per a prestar els serveis relacionats amb aquell, i efectuarà les comunicacions de dades que siguin necessàries per a donar compliment al contracte (proveïdors de serveis, reasseguradors, distribuïdors i organismes/autoritats públics).
 • 1.2.2. L’entitat VidaCaixa està obligada per diferents normatives i polítiques internes del Grup CaixaBank a efectuar determinats tractaments de dades de les persones amb les quals manté relacions comercials (obligacions normatives en relació amb la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, obligacions en matèria tributària, polítiques en relació amb la lluita contra el frau i l’aplicació de sancions internacionals, etc.). En tot cas, els tractaments amb finalitats reguladores es limitaran exclusivament a la finalitat expressada.

  COMPLIMENT D’OBLIGACIONS NORMATIVES EN RELACIÓ AMB LA PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS I EL FINANÇAMENT DEL TERRORISME

  • I. Obligació d’aplegar informació del client per a l’establiment i el manteniment de relacions comercials.

   VidaCaixa ha d’aplegar informació i/o documentació suficient per a justificar la identitat del client i el propòsit i l’índole de la relació de negocis prevista, la naturalesa de la seva activitat professional o empresarial, el volum d’aquesta activitat i l’origen dels fons amb què es duran a terme les relacions comercials que estableixi amb VidaCaixa.

   El client s’obliga a aportar la informació i documentació relativa a l’origen dels seus fons, la seva activitat empresarial o professional, així com la documentació identificativa que li ha estat sol•licitada.

   La inexactitud o manca de veracitat de les dades facilitades o dels documents aportats, així com l’incompliment dels compromisos adquirits, podrà ser causa suficient per a la denegació, per part de VidaCaixa, de l’establiment de relacions comercials, i facultarà VidaCaixa a limitar, suspendre o, si és el cas, posar fi a les relacions comercials que s’hagin establert.

  • II. Compromisos, manifestacions, autoritzacions i obligacions del client en relació amb els requisits exigits en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
   • (i) El client es compromet a proporcionar la informació i/o documentació que CaixaBank i/o VidaCaixa li requereixin per a justificar la seva identitat i el propòsit i l’índole de la relació de negocis prevista, la naturalesa de la seva activitat professional o empresarial, el volum d’aquesta activitat i l’origen dels fons amb què es duran a terme les relacions comercials que estableixi amb VidaCaixa.
   • (ii) El Client manifesta que les dades aportades per a l’establiment de relacions comercials amb Vidacaixa són seves, completes i certes, i es compromet a comunicar qualsevol variació que es produeixi en aquelles i a proporcionar tota la informació i/o documentació que se li requereixi per a verificar i completar el seu contingut, així com a facilitar l’aplicació de les mesures de diligència deguda establertes per la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, les normes que la desenvolupin així com qualsevol regulació en aquesta matèria (d’ara endavant, totes aquestes referides en conjunt com la “Llei 10/2010”).
   • (iii) El Client s’obliga a col•laborar activament amb VidaCaixa des del començament i durant el transcurs de totes les relacions comercials, en l’aplicació i el compliment de les mesures de diligència deguda derivades de la Llei 10/2010, i incloent-hi lliurar a VidaCaixa tota aquella informació i/o documentació que VidaCaixa consideri necessària, ja sigui relativa a les seves circumstàncies personals o a les operacions que es duguin a terme en el desenvolupament de les relacions comercials contractades pel Client.
   • (iv) El Client autoritza VidaCaixa i les empreses del Grup “la Caixa” a intercanviar-se la informació necessària per al compliment de les obligacions que s’estableixen en la Llei 10/2010. La informació que VidaCaixa i les empreses del Grup “la Caixa” s’intercanviïn en virtut d’aquesta autorització serà utilitzada amb l’única finalitat del compliment de les obligacions establertes en la normativa de referència, i en cap cas no seran utilitzades per a altres finalitats.
   • (v) El Client manifesta que ha estat informat que la legislació vigent sobre prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme obliga les entitats bancàries, asseguradores i gestores de plans de pensions a obtenir dels seus clients la informació de la seva identitat i activitat econòmica i a efectuar comprovacions d’aquesta.

   Amb aquesta finalitat exclusiva de la informació facilitada, el Client presta el seu consentiment exprés perquè VidaCaixa, en nom seu, pugui sol•licitar aquesta informació a la Tresoreria General de la Seguretat Social. Les dades obtingudes de la Tresoreria General de la Seguretat Social seran utilitzades exclusivament per a la gestió indicada més amunt. En el cas d’incompliment d’aquesta obligació per part de VidaCaixa i/o del personal que hi presta serveis (i/o els seus distribuïdors), s’executaran totes les actuacions previstes en la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal vigent a cada moment.

   En els supòsits en què les dades obtingudes de la Tresoreria General de la Seguretat Social no coincideixin amb les dades facilitades pel Client, aquesta circumstància li serà comunicada a l’efecte que, si és el cas, rectifiqui la informació facilitada a VidaCaixa.

  • III. Acompliment de càrrecs amb responsabilitat pública.

   S’informa el Client que, en cas que exerceixi o hagi exercit personalment funcions públiques importants, o altres càrrecs que es preveuen en la Llei 10/2010, o sigui un dels seus familiars i/o afins, ha de comunicar aquesta circumstància a CaixaBank en aquest acte i aportar la informació i la documentació que permeti verificar la naturalesa de la seva activitat professional o empresarial i l’origen del patrimoni i dels fons amb què es duran a terme les relacions comercials amb CaixaBank o les empreses del Grup “la Caixa”.

  COMPLIMENT D’OBLIGACIONS NORMATIVES EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA

  • I. Obligacions d’informació relatives a comptes financers

   D'acord amb el que s’estableix en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i la seva normativa de desenvolupament, CaixaBank (i, si és el cas, les empreses del Grup “la Caixa” a les quals sigui d’aplicació aquesta normativa) té l’obligació d’identificar la residència fiscal de les persones que ostentin la titularitat o el control de determinats comptes financers, i subministrar informació a l’Administració Tributària respecte d’aquests. A aquest efecte, les persones que ostentin la titularitat o el control dels comptes financers estan obligades a declarar el seu país de residència fiscal a CaixaBank.

   Així mateix, quan el Client titular d’un compte financer sigui resident fiscal en alguna jurisdicció corresponent, segons es defineix més avall, CaixaBank (i, si és el cas, les empreses del Grup “la Caixa” a les quals sigui d’aplicació aquesta normativa) té l’obligació de comunicar-ho a l’Administració Tributària espanyola perquè aquesta transfereixi a les autoritats fiscals de les jurisdiccions corresponents, la informació següent: (i) nom i cognoms, (ii) NIF, (iii) domicili, (iv) lloc i data de naixement, (v) país de residència fiscal, (vi) el número de compte (o el seu equivalent funcional en absència de número de compte), (vii) el saldo o valor del compte al final de l’any natural considerat i (viii) l’import brut total sobre els conceptes que es recullen en la normativa en relació amb el compte financer de què es tracti.

   A l’efecte d’aquesta clàusula, s’entendrà per jurisdicció corresponent el país o la jurisdicció amb què hi hagi l’obligació d’intercanviar informació en l’àmbit de l’assistència mútua. En particular: (i) qualsevol Estat membre de la Unió Europea, de conformitat amb la Directiva 2011/16/UE; (ii) qualsevol país o jurisdicció amb què la Unió Europea tingui un acord d’intercanvi d’informació; (iii) qualsevol altre país o jurisdicció amb què Espanya tingui un acord d’intercanvi d’informació en matèria de fiscalitat i amb què hi hagi reciprocitat en l’intercanvi d’informació, o (iv) qualsevol altre país amb el qual hagi tingut efectes l’Acord Multilateral entre Autoritats Competents sobre Intercanvi Automàtic d’Informació de Comptes Financers i amb el qual existeixi reciprocitat en l’intercanvi d’informació.

  • II. Obligacions d’informació de comptes financers relatius a FATCA.

   D'acord amb l’Acord subscrit entre el Regne d’Espanya i els Estats Units d’Amèrica per a la millora del compliment fiscal internacional i la implementació de la Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA (Llei de compliment tributari de comptes estrangers) i la seva normativa de desenvolupament, Caixabank (i, si és el cas, les empreses del Grup “la Caixa” a les quals sigui d’aplicació aquesta normativa) té l’obligació de comunicar a l’Administració Tributària, perquè aquesta les transfereixi a l’autoritat nord-americana competent, les següents dades corresponents al Client que resulti titular d’un compte financer identificat com a persona nord-americana (per raó de residència o ciutadania): (i) nom complet, (ii) adreça completa del domicili, (iii) país/jurisdicció (països/jurisdiccions) de residència fiscal, (iv) número d’identificació fiscal de cada país/jurisdicció de residència fiscal, si ha estat emès, (v) ciutadania, (vi) número de compte (o element funcional equivalent), (vii) el saldo o valor del compte al final del període que estableixi la norma i (viii) import brut sobre els conceptes que recull la normativa.

   En relació amb l’obligació d’informació de comptes financers relatius a FATCA, el Client considerat persona nord-americana a efectes FATCA haurà d’omplir la documentació addicional a aquest Contracte que se li proporcioni a aquest efecte.

  • III. Obligacions d’informar de qualsevol canvi o variació en la informació facilitada.

   El Client declara tenir obligacions fiscals en la jurisdicció que es detalla en l’apartat de Dades Personals i Socioeconòmiques de la capçalera.

   El Client es compromet a (i) comunicar a CaixaBank qualsevol variació que es produeixi en les dades a què es refereix aquesta clàusula 4 tan aviat com sigui possible i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 30 dies hàbils comptadors des del moment que tingui lloc l’acte que produeixi la variació en les dades i/o la informació a què es refereix aquesta clàusula i (ii) a proporcionar tota la informació i/o documentació que li requereixi CaixaBank i/o, si és el cas, les empreses del Grup “la Caixa” per a complir amb les seves obligacions sota aquest Contracte.

   La inexactitud o manca de veracitat de les dades facilitades en l’apartat de Dades Personals i Socioeconòmiques de la capçalera o, si és el cas, dels documents aportats i/o les declaracions que el Client hagi d’omplir d’acord amb la normativa vigent en matèria d’obligacions d’informació sobre determinats comptes financers, així com l’incompliment dels compromisos adquirits, podrà ser causa suficient per a la denegació per part de CaixaBank i/o, si és el cas, les empreses del Grup “la Caixa”, de l’establiment de relacions comercials, i facultarà CaixaBank i/o, si és el cas, qualsevol de les empreses del Grup “la Caixa” a limitar, suspendre o, si escau, posar fi a les relacions comercials que s’hagin establert.

  POLÍTIQUES EN RELACIÓ AMB LA LLUITA CONTRA EL FRAU I L’APLICACIÓ DE SANCIONS INTERNACIONALS.

  Informació sobre les Polítiques de lluita contra el frau i aplicació de sancions internacionals adoptades per CaixaBank i les empreses del Grup “la Caixa”.

  S’informa el Client que CaixaBank i les empreses del Grup “la Caixa” s’han dotat d’unes polítiques molt exigents sobre lluita contra el frau i aplicació de sancions economicofinanceres internacionals, amb la finalitat de col•laborar de forma decidida en el manteniment de la integritat i la seguretat del sistema financer. Per tant, el Client, des de l’establiment de les relacions comercials, s’obliga a col•laborar activament en l’aplicació d’aquestes polítiques i coneix i accepta que la manca de col•laboració pot donar lloc, segons els casos, a la suspensió, la limitació o la cancel•lació dels productes i els serveis contractats pel Client, així com de productes i serveis de persones físiques o jurídiques relacionades amb el Client. 5.2 Manifestacions i obligacions del Client

  El Client manifesta que ni ell ni qualsevol altra persona actuant en el seu nom és una persona física o jurídica (d’ara endavant, “Persona/ones”) o està participada o controlada per Persones, que:

  • (i) Consta com a persones sancionades en lleis, regulacions, directrius, resolucions, programes o mesures restrictives en matèria de sancions economicofinanceres internacionals, imposades per les Nacions Unides, la Unió Europea, o qualsevol dels seus països membres, inclòs el Regne d’Espanya i/o l’US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (d’ara endavant, “Persones Sancionades”).
  • (ii) Participa o controla una Persona Sancionada.
  • (iii) Actua directament o indirectament per a o en representació d'una Persona Sancionada.
  • (iv) Està constituïda, localitzada o amb seu operativa o resident en un país o territori, o el govern del qual consti, en lleis, regulacions, directrius, resolucions, programes o mesures restrictives en matèria de sancions economicofinanceres internacionals, imposades per les Nacions Unides, la Unió Europea, o qualsevol dels seus països membres, inclòs el Regne d’Espanya i/o l’US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (d’ara endavant, “Sancions”).
  • (v) Manté relacions de negoci o efectua operacions amb clients de països, territoris o jurisdiccions de risc, o que suposin transferència de fons de o cap a aquests països, territoris o jurisdiccions subjectes a Sancions.
  • (vi) Destinarà, directament o indirectament, els fons originats sota les relacions comercials que el Client estableixi amb CaixaBank, o de qualsevol altra manera posarà a disposició, o rebrà, aquests fons a o des de qualsevol filial o Persona amb la finalitat de finançar qualsevol activitat o negoci (a) de o amb una Persona Sancionada, (b) en qualsevol territori o país que, a l’hora d’utilitzar els fons o el producte contractat estigui, o bé el seu govern, subjecte a Sancions, o (c) que de qualsevol altra manera comporti l’incompliment de Sancions per qualsevol Persona.

  El Client reconeix i accepta el dret de CaixaBank i/o qualsevol empresa del Grup “la Caixa” a rebutjar operacions, i fins i tot a posar fi a les relacions de negoci, de forma immediata, sempre que les circumstàncies manifestades pel [contractant/titular] en aquest apartat variïn o es vegin alterades en qualsevol forma, i/o CaixaBank i/o les empreses del Grup “la Caixa” no pugui garantir l’aplicació de la política de sancions, el compliment de la normativa aplicable, o fins i tot el compliment d’aquells requisits recomanats pels diferents organismes nacionals o internacionals als quals CaixaBank i les empreses del Grup “la Caixa” hagi decidit vincular-se amb aquestes finalitats.

 • 1.2.3. Així mateix, VidaCaixa efectuarà els tractaments de dades que calguin per a gestionar degudament el contracte (inclosos, si és el cas, els serveis addicionals aquest), i així complirà amb el que preveu la normativa legal del sector assegurador (Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de Contracte d’Assegurança; Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores; Reial Decret 1060/2015, de 20 de novembre, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores; Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades i/o qualsevol altra normativa que pugui ser aplicable) i del sector de previsió social (Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions; Reial Decret 304/2004, de 20 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de plans i fons de pensions; Llei 5/2012, de 23 de febrer, sobre Entitats de Previsió Social Voluntària; Decret 203/2015, de 27 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 5/2012, de 23 de febrer, sobre Entitats de Previsió Social Voluntària).

  Entre d’altres, VidaCaixa, com a entitat asseguradora/gestora, podrà tractar les dades per a la realització del corresponent test d’idoneïtat i conveniència, per a fer la valoració, la selecció i la tarificació del risc, per al càlcul i el cobrament de primes, per a resolució de sinistres i pagament de prestacions, per a intercanvi d’informació amb distribuïdors d’assegurances/comercialitzadors de plans, per a conservació de les dades amb finalitats estadístiques-actuarials i de prevenció de frau, per al registrede pòlisses, sinistres, provisions tècniques i inversions, per a la comunicació a altres entitats asseguradores o de reassegurança de les dades indicades, així com els riscos assegurats en aquesta pòlissa, amb finalitats de coassegurança, reassegurança, cessió o administració de cartera i per a la resolució de queixes i reclamacions, així com per a la comunicació deguda amb Administracions i Organismes Públics.

  Tots aquests tractaments són necessaris per a l’establiment i el manteniment de les relacions comercials amb VidaCaixa i l’oposició a aquests comportaria necessàriament el cessament (o no establiment, si és el cas) d’aquestes relacions. En el cas que el prenedor i l’assegurat siguin persones diferents, el prenedor s’obliga a informar l’assegurat o els assegurats sobre les finalitats i la legitimació del tractament de dades indicades més amunt, que ha d’efectuar l’assegurador, i que poden exercitar davant d’aquest els drets que s’indiquen més endavant.

1.3. Comunicació de dades

Amb la finalitat de posar a la disposició dels clients una oferta global de productes i serveis , en cas que el client hagi atorgat el consentiment corresponent per mitjà del Contracte Marc subscrit amb CaixaBank, la seva autorització als tractaments d’anàlisis i estudi de dades (1.3.1), i per a l’oferta comercial de productes i serveis (1.3.2), en cas que s’atorgui, comprendrà CaixaBank i les empreses del grup CaixaBank detallades a www.caixabank.es/empresasgrupo (les “empreses del Grup CaixaBank”), que les podran fer servir amb les finalitats indicades. Amb aquesta finalitat, les dades dels clients es gestionaran des d’un repositori comú d’informació de les empreses del Grup CaixaBank.

Les dades que s’incorporaran en aquest repositori comú seran:

 • a. Totes les que es facilitin en l’establiment o el manteniment de relacions comercials o de negoci.
 • b. Totes les que es generin en la contractació i les operatives de productes i serveis amb CaixaBank, amb les empreses del Grup CaixaBank o amb tercers, com ara moviments de comptes o targetes, detalls de rebuts domiciliats, domiciliacions de nòmines, sinistres derivats de pòlisses d’assegurança/plans de pensions, reclamacions, etc.
 • c. Totes les que CaixaBank obtingui de la prestació de serveis a tercers, quan el servei tingui com a destinatari el client, com ara la gestió de transferències o rebuts.
 • d. La seva condició o no d’accionista de CaixaBank segons consti en els registres de l’entitat, o de les entitats que, d’acord amb la normativa reguladora del mercat de valors, hagin de portar els registres dels valors representats per mitjà d’anotacions en compte.
 • e. Les que s’obtinguin de les xarxes socials que el client autoritzi a consultar a CaixaBank.
 • f. Les que s’obtinguin de terceres entitats com a resultat de sol•licituds d’agregació de dades sol•licitades pel client.
 • g. Les que s’obtinguin de les navegacions del client pel servei de banca a distància Línia Oberta i altres webs de CaixaBank i les empreses del Grup CaixaBank o l’aplicació de telefonia mòbil de CaixaBank i les empreses del Grup CaixaBank, en les quals operi identificat degudament. Aquestes dades poden incloure informació relativa a geolocalització.
 • h. Les que s’obtinguin de xats, murs, videoconferències o qualsevol altre mitjà de comunicació que s’estableixi entre les parts.

Les dades del client incloses en el repositori comú seran complementades i enriquides per dades obtingudes d’empreses proveïdores d’informació comercial, per dades obtingudes de fonts públiques, així com per dades estadístiques, socioeconòmiques (d’ara endavant, “Informació Addicional”), sempre verificant que aquestes compleixen els requisits establerts en les normes vigents sobre protecció de dades.

 • 1.3.1. Tractaments d'anàlisi, estudi i seguiment per a l'oferta i disseny de productes i serveis ajustats al perfil de client.

  Si ha atorgat el seu consentiment mitjançant el Contracte Marc subscrit amb CaixaBank, si és el cas, el client autoritza a tractar les dades amb les finalitats següents:

  • (i) Efectuar de manera proactiva anàlisis de riscos i aplicar sobre les seves dades tècniques estadístiques i de segmentació de clients, amb una triple finalitat: a) Estudiar productes o serveis que puguin ser ajustats al seu perfil i situació comercial o creditora concreta, tot això per a efectuar-li ofertes comercials ajustades a les seves necessitats i preferències; b) efectuar el seguiment dels productes i serveis contractats; c) ajustar mesures recuperadores sobre els impagaments i incidències derivades dels productes i serveis contractats.
  • (ii) Associar les seves dades amb les de societats amb què tingui algun tipus de vincle, tant per la seva relació de propietat com d’administració, a l’efecte d’analitzar possibles interdependències econòmiques en l’estudi d’ofertes de serveis, sol•licituds de risc i contractació de productes.
  • (iii) Elaborar estudis i controls automàtics de frau, impagaments i incidències derivades dels productes i serveis contractats.

   Els tractaments indicats en els apartats (i), (ii) i (iii) es podran fer de manera automatitzada i comportar l’elaboració de perfils, amb les finalitats ja assenyalades. A aquest efecte, l’informem del seu dret a obtenir la intervenció humana en els tractaments, a expressar el seu punt de vista, a obtenir una explicació sobre la decisió presa a partir del tractament automatitzat, i a impugnar aquesta decisió.

  • (iv) Efectuar enquestes de satisfacció per canal telefònic o per via electrònica amb l’objectiu de valorar els serveis rebuts per part de CaixaBank i les empreses del Grup CaixaBank.
  • (v) Dissenyar nous productes o serveis, o millorar el disseny i la usabilitat dels existents, així com definir o millorar les experiències dels usuaris en la seva relació amb CaixaBank i les empreses del Grup CaixaBank.
 • 1.3.2. Tractaments per a l’oferta comercial de productes i serveis de CaixaBank i les empreses del Grup CaixaBank.

  Si ha atorgat el seu consentiment, el client autoritza a tractar les dades amb les finalitats següents:

  Enviar comunicacions comercials tant en paper com per mitjans electrònics o telemàtics, relatives als productes i serveis que, en cada moment: a) comercialitzi CaixaBank; b) comercialitzi qualsevol de les empreses del Grup CaixaBank; c) comercialitzin empreses participades per CaixaBank i tercers les activitats dels quals estiguin compreses entre les bancàries, de serveis d’inversió i assegurador, tinença d’accions, capital de risc, immobiliàries, viàries, de venda i distribució de béns i serveis, de serveis de consultoria, lleure i beneficosocials.

  El client podrà triar en cada moment els diferents canals o mitjans pels quals desitja o no rebre les comunicacions comercials indicades per mitjà del seu espai privat a Línia Oberta, o mitjançant la seva gestió a la xarxa d’oficines de CaixaBank.

1.4. Drets

El prenedor de l’assegurança/promotor del pla, l’assegurat/partícip i el beneficiari, si és el cas, podran exercitar els drets reconeguts en la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal vigent en cada moment (dret d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les dades) d’acord amb la normativa d’aplicació:

 • Adreçant-se per escrit a VidaCaixa (referència “DRETS RGPD”) a la seva seu social situada al Paseo de la Castellana 51, planta 1º, 28046 Madrid (Espanya).
 • Adreçant-se per escrit a CaixaBank (referència DRETS RGPD) a la seva seu social situada al carrer del Pintor Sorolla, 1 (49002 València).
 • A les adreces electròniques següents:

  www.caixabank.com/ejerciciodederechos
  https://www4.caixabank.es/apl/particulares/gdpr/index_ca.html

 • Mitjançant les opcions habilitades a aquest efecte en la seva Línia Oberta, si és el cas.

Així mateix, s’informa que els clients podran dirigir les seves reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

1.5. Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran tractades mentre romanguin vigents les autoritzacions d’ús atorgades o les relacions contractuals o de negoci establertes.

Una vegada revocades les autoritzacions d’ús, o bé finalitzades les relacions contractuals o de negoci establertes, sense que les seves dades siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades, les seves dades deixaran de tractar-se.

D’acord amb la normativa, les dades es conservaran amb l’únic efecte de complir aquelles obligacions legals imposades a VidaCaixa i/o les empreses del Grup CaixaBank, i per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, durant el termini de prescripció de les accions derivades de les relacions contractuals o de negoci subscrites.